1404

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, litera i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu w wysokości 6.056.061

z tego:

- wpływy z podatków i opłat 1.110.666

- dochody z majątku gminy 174.000

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 592.549

- pozostałe wpływy własne 211.969

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 926.471

Szczegółowy podział dochodów na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu gminy

w wysokości 5.856.061

z tego:

1) wydatki bieżące 5.751.061

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.960.285

- dotacje podmiotowe do instytucji kultury 310.000

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych oraz Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 20.000

- wydatki na obsługę długu publicznego 100.000

- wydatki na realizacje zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych 34.000

- pozostałe wydatki bieżące 2.326.776

2) wydatki majątkowe 105.000

w tym:

- na finansowanie inwestycji 100.000

- na zakupy inwestycyjne 5.000

Podział wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących,
w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

III. Dochody i wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Przychody i wydatki zakładu budżetowego i środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

przychody 1.681.800

wydatki 1.681.800.

2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2002 roku zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5

1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 310.000

2. Wykaz dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik
nr 7 do uchwały.

§ 6

Nadwyżkę budżetową w wysokości 200.000 przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu oddział w Jeleniej Górze.

tj. rata kredytu na dokończenie odbudowy, rozbudowy i modernizacji Gimnazjum i Szkoły Podstawowej we Wleniu kwota 200.000

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 220.000 oraz możliwość jego spłaty w latach następujących zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody 16.000

- rozchody 16.000

szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 9

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 40.000

z tego:

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 40.000

§ 10

Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy do:

1. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w maksymalnej wysokości do 100.000 w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetu.

Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego.

2. Zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku i podlega opublikowaniu Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
REGINA KRESTA
1. Dochody budżetowe
2. Wydatki budżetu miasta i gminy
3. Budżet w układzie działów i rozdziałów
4. Przychdy i wydatki zakładów budżetowych