1403

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA

z dnia 13 grudnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, art. 51, 54, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), oraz art. 109, art. 116, art. 122, art. 124 i 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Gminy w Miękini uchwala, co następuje:

 § 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.657.815,-

z tego:

– dochody z podatków i opłat 4.198.495,-

– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.511.501,-

– dochody z majątku gminy 3.449.000,-

– dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 150.000,-

– pozostałe dochody własne 334.990,-

– dotacje z zakresu administracji rządowej 906.740,-

– część podstawowa subwencji ogólnej 4.898,-

– część oświatowa subwencji ogólnej 4.741.199,-

– część rekompensująca subwencji ogólnej 360.992,-

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.507.815,-

w tym:

a) wydatki bieżące 13.546.515,-

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.170.354,-

– wydatki z tyt. Profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 150.000,-

– wydatki związane z obsługą długu 140.000,-

b) wydatki majątkowe 3.056.000,-

c) dotacje dla Instytucji Kultury i Stowarzyszeń w wysokości 905.300,-

– załącznik nr 10.

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.850.000,- .

2. Wydatki związane z budową szkoły podstawowej w Pisarzowicach w wysokości 1.700.000,- i rozbudową domu współpracy partnerskiej w Głosce w wysokości 500.000,- .

3. Na spłaty przypadające w roku budżetowym rat kredytów zaciągniętych w PKO BP SA o/Środa Śląska w wysokości 150.000,- na wodociąg “Północ” i Banku Pocztowym SA o/we Wrocławiu w wysokości 200.000,- na wykup nieruchomości we wsi Źródła-Błonie przeznacza się z dochodów własnych.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 7.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów zadań własnych i zleconych.

§ 5

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 50.000,-

z tego:

1) rezerwa ogólna (do wysokości 1% wydatków budżetu) 20.000,-

2) rezerwa celowa na współpracę międzynarodową 30.000,-

§ 6

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2001 r. zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości przychodów 20.000,- i wydatków w wysokości 20.000,- stanowi załącznik nr 8.

§ 8

Plan przychodów Środka Specjalnego “Żywienie” Miękinia kwota 90.000,- ,

wydatków kwota 90.000,- .

Plan przychodów Środka Specjalnego “Za zajęcie pasa drogowego” kwota 20.000,- ,

wydatków 20.000,- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i wydatków inwestycyjnych.

2. Zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów do wysokości 500.000 zł ze spłatą do 31 grudnia 2002 r.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Gminy do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w wybranym banku do wysokości 2.200.000,- z przeznaczeniem na budowę szkoły podstawowej w Pisarzowicach w wysokości 1.700.000,- i rozbudowę domu współpracy partnerskiej w Głosce w wysokości 500.000,- na okres spłaty przez 5 lat począwszy od roku 2003.

2. Upoważnia się Zarząd Gminy do spłaty zobowiązań z tytułu uprzednio zaciągniętych kredytów w wysokości 350.000,-

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r. oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
EDWARD URBAŃSKI
ZAŁĄCZNIK nr 1: Zestawienie dochodów budżetu gminy
ZAŁĄCZNIK nr 2: Zestawienie wydatków budżetu gminy
ZAŁĄCZNIK nr 3: Zestawienie budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów
ZAŁĄCZNIK nr 4: Plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
ZAŁĄCZNIK nr 5: Plan nakładów na inwestycje w gminie
ZAŁĄCZNIK nr 6: Prognoza kwoty długu na rok 2002 i lata następne
ZAŁĄCZNIK nr 7: Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
ZAŁĄCZNIK nr 8: Plan GFOŚiGW
ZAŁĄCZNIK nr 9: Plan przychodów i wydatków środków specjalnych
ZAŁĄCZNIK nr 10: Zestawienie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy