1402

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2002

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. ze zmianami) oraz art. 109, 116, 120 i art. 124, oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.040.000,-

z tego:

1) dochody z podatków i opłat 7.424.400,-

2) dochody z udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa 2.547.833,-

3) dochody z majątku gminy 3.381.000,-

4) dochody od jednostek organizacyjnych gminy 842.000,-

5) dochody z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 165.000,-

6) pozostałe dochody własne 139.138,-

7) dotacje celowe z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1.194.481,-

8) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego 5.300,-

9) dotacje na zadania własne 298.180,-

10) subwencja ogólna 7.042.668,-

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 i 3 do uchwały.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.040.000,-

z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 19.684.820,-

w tym

– wynagrodzenia i pochodne 10.441.800,-

– dotacje 1.708.300,-

2. Wydatki majątkowe 5.405.180,-

w tym:

– inwestycyjne 5.355.180,-

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2 i 4 do uchwały.

Plan zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

III. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 6 do uchwały.

IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 7.

1. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

– dochody 5.300,-

– wydatki 19.000,-

V. Zakres i kwoty dotacji określa załącznik nr 8 do uchwały.

VI. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 9 do uchwały.

VII. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych określa załącznik nr 10.

VIII. Deficyt budżetowy w wysokości 2.000.000,-

Źródłem pokrycia deficytu określonego w załączniku nr 11 będzie kredyt na inwestycje – budowa dróg 2.000.000,-

§ 2

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165.000,-

2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 165.000,-

§ 3

1. Rezerwa budżetowa w wysokości 230.000,-

 

z tego:

– na wydatki bieżące – rezerwa ogólna 150.000,-

– na inwestycje – rezerwa celowa 80.000,-

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy do dokonywania jednorazowych przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu do wysokości 45.000,-

2. Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości – na pokrycie deficytu budżetowego 2.000.000,-

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JAROSŁAW WOJCIECHOWSKI
Załącznik nr 1: PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2002
Załącznik nr 1A: ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GMINY NA ROK 2002
Załącznik nr 2 : PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2002
Załącznik nr 2A: ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU WYDATKÓW GMINY ZA ROK 2002
Załącznik nr 3: PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ
Załącznik nr 4: ZESTAWIENIE BUDŻETU GMINY W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Załącznik nr 5: PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE
Załącznik nr 6: PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ
Załącznik nr 7: ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
Załącznik nr 8: ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
Załącznik nr 9: ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GFOŚiGW
Załącznik nr 10: ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Załącznik nr 11: DEFICYT BUDŻETU I ŹRÓDŁO JEGO POKRYCIA