1388

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA

z dnia 8 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2002 roku

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z roku 2001 Nr 142, poz. 1592), w związku z art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2001 roku w wysokości:

1) 1.799,00 zł – Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25/27,

2) 1.809,00 zł – Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Rędzińska 66/68,

3) 1.733,00 zł – Dom Pomocy Społecznej dla osób starych, ul. Mączna 3,

4) 1.733,00 zł – Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, ul. Kaletnicza 8,

5) 1.750,29 zł – Dom Pomocy Społecznej dla osób starych, ul. Świątnicka 25/27,

6) 1.680,50 zł – Dom Pomocy Społecznej dla chorych psychicznie kobiet, ul. Farna 3,

7) 1.510,84 zł – Dom Pomocy Społecznej dla upośledzonych umysłowo dziewcząt, ul. Objazdowa 40,

8) 1.833 zł – Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych kobiet, ul. Grunwaldzka 104.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
WROCŁAWIA
STANISŁAW HUSKOWSKI