1386

UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 10 kwietnia 2002 r.

w sprawie opinii o prawidłowości sporządzonej prognozy kwoty długu Gminy Wądroże Wielkie

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 1/99 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

Wydać opinię pozytywną o przedłożonej prognozie kwoty długu Gminy Wądroże Wielkie.

Uzasadnienie

I. Uchwała nr XXXVII/173/02 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2002 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołu w Legnicy 5 kwietnia 2002 roku.

Z przedmiotowej uchwały wynika, że:

1) w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na 2002 rok zaplanowano:

a) dochody w wysokości – 5.364.597 zł
b) wydatki w wysokości – 4.791.700 zł
c) nadwyżkę budżetu w wysokości – 572.897 zł
d) wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach w wysokości – 10.500 zł
e) przychody budżetu w wysokości (pożyczka) – 10.500 zł
f) rozchody budżetu w wysokości – 587.397 zł
z tego:
– spłata kredytu – 153.600 zł
– spłata pożyczki – 429.797 zł

2) prognoza długu Gminy Wądroże Wielkie obejmuje lata 2002–2006.

II. Skład Orzekający stwierdza, że dług Gminy Wądroże Wielkie z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek na koniec 2001 roku wynosił 1.716.797 zł i stanowił 31,53% dochodów wykonanych w 2001 roku. Spłata zadłużenia przewidziana na 2002 rok oraz zaciągnięcie nowego zobowiązania na wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu spowoduje, że na koniec 2002 roku dług gminy wynosić będzie 21,32% planowanych dochodów na 2002 rok. W kolejnych latach 2003–2006 relacja długu do prognozowanych dochodów kształtować się będzie od 16,22% do 3,29%, a nie jak wykazano w prognozie do 4,76%. Tak więc kwota długu w okresie spłaty nie przekroczy progu 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o finansach publicznych, a spłata rat zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami mieścić się będzie w granicy określonej w art. 113 ust. 1 cytowanej ustawy.

III. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych Zarządowi Gminy przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCA
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
ALICJA SZWABOWICZ-SALA