1381

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 22 marca 2002 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XX/127/2001 Rady Gminy Mściwojów z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i art. 18 i art. 19 ust. 1 lit. “c” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371) Rada Gminy Mściwojów postanawia, co następuje:

§ 1

Uchylić uchwałę nr XX/127/2001 Rady Gminy Mściwojów z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Mściwojów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
WANDA GOŁĘBIOWSKA