1377

UCHWAŁA RADY GMINY W MIETKOWIE

z dnia 28 lutego 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/110/2000 Rady Gminy w Mietkowie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.), art. 951 Kodeksu cywilnego, § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie sporządzenia niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 33, poz. 148) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Skreśla się pkt 3 i pkt 4 w § 1 uchwały nr XIX/110/2000 Rady Gminy w Mietkowie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr XIX/110/2000 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej pozostają bez zmian.

§ 3

Skreślenie ustępów wymienionych w § 1 następuje na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 2).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JÓZEF ŻYGADŁO