1375

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA

z dnia 26 lutego 2002 r.

w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Oława

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1541), w związku z art. 12 ust. 1 i 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) Rada Gminy Oława uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa):

– do spożycia poza miejscem sprzedaży – 55 punktów,

– do spożycia w miejscu sprzedaży – 15 punktów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Oława.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy Oława nr XXX/

/334/2001 z dnia 27 listopada 2001 r. ustalająca liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
STANISŁAW KORSAN