1374

UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW

z dnia 23 lutego 2002 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVIII/243/2002 Rady Gminy Sulików z dnia 26 stycznia 2002 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej w § 1 ust. 1 skreśla się wyrazy “przez rolników”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Sulików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MICHAŁ ILNICKI