1372

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI

z dnia 19 marca 2002 r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 pkt 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Gminy w Bogatyni uchwala, co następuje.

§ 1

Ustala się wysokość opłat z tytułu prowadzenia działalności handlowej na Targowisku Miejskim w Bogatyni i Targowisku Gminnym w Sieniawce określonych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wysokość opłaty targowej:

a) w Bogatyni – w miejscach poza targowiskiem miejskim w kwocie 20,– złotych dziennie za zajęte miejsca do prowadzenia działalności handlowej,

b) w Sieniawce i Porajowie w miejscach poza targowiskiem gminnym w kwocie 40,– złotych dziennie za zajęte miejsca do prowadzenia działalności handlowej,

c) w pozostałych miejscowościach gminy 10,– zł dziennie za zajęte miejsca do prowadzenia działalności handlowej.

2. Prowadzenie działalności handlowej poza targowiskami, o których mowa w § 1, jest dozwolone z uwzględnieniem praw i obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.

3. Opłata targowa określona w ust. 1 płatna jest każdorazowo gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy.

________________

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały.

§ 3

Tracą moc:

1. Uchwała Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 12 lipca 1995 roku nr 131/95 w sprawie opłaty targowej na Targowisku Gminnym w Sieniawce.

2. Uchwała Rady i Gminy w Bogatyni z dnia 4 października 1994 roku nr 47/94 w sprawie opłaty targowej.

3. Uchwała Rady Gminy i Miasta w Bogatyni nr 182/92 z dnia 7 stycznia 1992 roku w sprawie organizacji handlu obwoźnego na terenie gminy i miasta Bogatynia oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych z tytułu prowadzenia handlu obwoźnego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY I MIASTA

ADAM KURT

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19 marca 2002 r. (poz. 1372)

Wysokość opłat targowych z tytułu prowadzenia handlu na targowisku w Bogatyni:

Opłata z tytułu korzystania z miejsc wyznaczonych do handlu oraz powierzchni pod obiektami stałymi nietrwale związanymi z gruntem wynosi:

1,50 zł za 1 m2 (dziennie) oraz 0,80 zł za 1 m2 (w systemie abonamentowym) i stanowi podstawę do obliczania zgodnie z zajmowaną bądź wyznaczoną powierzchnią.

Zastrzega się możliwość podnajmowania stanowisk opłaconych w systemie abonamentowym.

1. Za zajęcie stanowiska handlowego pod pawilon handlowy nietrwale związanym z gruntem opłatę pobiera się w zależności od zajmowanej powierzchni:

a) za zajęcie wyznaczonego stanowiska handlowego o powierzchni 2,5 m x 2,5, opłata w wysokości:

dziennie – 9,40 zł

abonament miesięczny – 120,– zł

b) za zajęcie wyznaczonego stanowiska handlowego o powierzchni 1 m x 1 m opłata w wysokości:

dziennie – 1,50 zł

abonament miesięczny – 19,20 zł

d) za zajęcie wyznaczonego stanowiska handlowego o powierzchni 2 m x 2 m opłata wynosi:

dziennie – 6,– zł

abonament miesięczny – 76,80 zł

e) za zajęcie wyznaczonego stanowiska handlowego o powierzchni 1,5 m x 2,5 m opłata wynosi:

dziennie – 5,60 zł

abonament miesięczny – 72,00 zł

f) za zajęcie wyznaczonego stanowiska handlowego o powierzchni 2,5 m x 7 m opłata wynosi:

dziennie – 26,30 zł

abonament miesięczny – 336,00 zł

g) za zajęcie wyznaczonego stanowiska handlowego o powierzchni 2,5 x 5 m opłata wynosi:

dziennie – 18,80, zł

abonament miesięczny – 240,– zł

2. Za przekroczenie wyznaczonej powierzchni w celu wystawienia towarów opłata wynosi:

za zajęcie powierzchni maks. do 3 m20,5 zł za 1 m2 dziennie.

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19 marca 2002 r. (poz. 1372)

Wysokość opłat targowych z tytułu prowadzenia działalności handlowej na Targowisku Gminnym w Sieniawce wynosi:

1. Od pawilonu handlowego typu “Sowa” w wysokości – 300,– zł miesięcznie

2. Od pawilonu handlowego typu “1/4 Sowa” w wysokości – 300,– zł miesięcznie

3. Od pawilonu handlowego typu “1/2 Sowa” w wysokości – 150,– zł miesięcznie

4. Od pawilonu handlowego typu “3/4 Sowa” w wysokości – 250,– zł miesięcznie

5. Od pawilonu handlowego typu “1 1/2 Sowa” w wysokości – 450,– zł miesięcznie

6. Od straganu zadaszonego w wysokości – 250,– zł miesięcznie lub 11,– zł dziennie

7. Od stołu zadaszonego w wysokości – 150,– zł miesięcznie lub 9,– zł dziennie

8. Od pawilonu gastronomicznego typu “IMBIS” w wysokości – 250,– zł miesięcznie