1369

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH

z dnia 5 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/29/99 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zwolnień z opłaty na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i 19 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Rady Miejskiej nr V/29/99 z dnia 29 stycznia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zwolnień z opłaty na terenie miasta i gminy Jelcz--Laskowice:

§ 1

1. W § 1 w ust. 1 skreśla się słowa “targowisku miejskim” i zastępuje słowem “targowiskach”.

2. W § 1 w ust. 2 po słowie “targowiska” dodaje się słowo “miejskiego”.

3. W § 1 w ust. 3 po słowie “targowiska” dodaje się słowo “miejskiego”.

4. W § 1 skreśla się treść ust. 4.

§ 2

1, Skreśla się treść załącznika nr 1 do uchwały ustaloną uchwałą nr XXXIII/295/2001 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2001 roku.

2. Wprowadza się nowy załącznik nr 1 do uchwały o brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na urzędowych tablicach ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MARIAN ORZECHOWSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 5 kwietnia 2002 r. (poz. 1369)

Stawki opłaty targowej

na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice

Lp.

Rodzaj handlu targowiskowego

Dzienna opłata

targowa w złotych

1.

Sprzedaż z samochodu ciężarowego lub przyczepy o ładowności ponad 2 tony – od 1 pojazdu

25

2.

a) sprzedaż z samochodu dostawczego o ładowności do 2 ton – od 1 samochodu

b) sprzedaż z samochodu osobowego – od 1 samochodu

21

13

3.

Sprzedaż z przyczepy samochodowej, kempingowej o ładowności do 2 ton – od 1 pojazdu

13

4.

Sprzedaż z wozu konnego – od 1 wozu

11

5.

Sprzedaż ze straganu targowiskowego – od 1 stanowiska

13

6.

Zajęcie placu – do 1 mb ekspozycji

7

7.

Zajęcie placu – ponad 1 do 3 mb ekspozycji

13

8.

Zajęcie placu powyżej 3 mb ekspozycji – za każdy następny rozpoczęty 1 mb ekspozycji

7

9.

Handel obnośny z ręki, koszyka, wózka ręcznego – od 1 osoby

5

10.

Rezerwacja 1 stanowiska

11

Uwaga: 1 mb ekspozycji oznacza odległość mierzoną wzdłuż utwardzonych ciągów komunikacyjnych.

W dniach tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie stosuje się stawki obniżone o 50%.