1363

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE

z dnia 27 marca 2002 r.

w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży, warunków sprzedaży napojów alkoholowych, wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania i cofania zezwoleń na ich sprzedaż

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 pkt 4, art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 250 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na terenie gminy i miasta Przemków limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do:

1) spożycia poza miejscem sprzedaży w liczbie 35 punktów,

2) spożycia w miejscu sprzedaży w liczbie 15 punktów.

§ 2

1. Wprowadza się zakaz sprzedaży napojów alkoholowych na terenie:

a) obiektów sportowych i parku miejskiego z wyjątkiem organizowanych festynów i imprez masowych (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0917-13/15/02 z dnia 19 kwietnia stwierdzono nieważność § 2 pkt 1a),

b) targowisk.

2. O tym, czy określone usytuowanie punktu należy uznać jako “bezpośrednią bliskość”, tj. między punktem sprzedaży alkoholu a budynkami (obiektami), w których zakazano sprzedaży i podawania alkoholu, decyduje Zarząd Gminy i Miasta, przy opiniowaniu wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 3

Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych mogą być wydawane przedsiębiorcom, którzy:

a) posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b) posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu handlowego lub gastronomicznego, w którym będzie odbywać się sprzedaż alkoholu.

§ 4

Zezwolenie na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu wydaje się tylko wtedy, gdy punkt sprzedaży spełnia następujące warunki:

a) posiada ogólnodostępne zaplecze sanitarno-higie-niczne, które jest oznakowane. Jeżeli oznakowanie nie jest widoczne z sali konsumpcyjnej, należy umieścić w widocznym miejscu tabliczkę wskazującą miejsce, gdzie się znajduje;

b) w obiekcie znajduje się nie mniej niż 8 siedzących miejsc konsumpcyjnych;

c) na widocznym miejscu umieszczone są tabliczki informujące o:

1) szkodliwości spożywania alkoholu,

2) zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

3) zakazie spożywania napojów alkoholowych w obrębie 20 metrów od placówki. Zapis nie dotyczy punktów gastronomicznych, które wydzieliły dodatkowe miejsca konsumpcyjne dla klientów na zewnątrz obiektu.

§ 5

Zezwolenie na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem wydaje się tylko wtedy, gdy punkt sprzedaży spełnia następujące warunki:

a) na widocznym miejscu umieszczone są tabliczki informujące o:

1) szkodliwości spożywania alkoholu,

2) zakazie sprzedaży napojów alkoholowych:

b) zakazie spożywania napojów alkoholowych w obrębie 20 metrów od punktu sprzedaży.

§ 6

1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cofa Burmistrz Gminy i Miasta.

2. W postępowaniu w sprawie o cofnięcie zezwoleń stosuje się zasady określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, przy czym:

3. W przypadku cofnięcia zezwolenia przedsiębiorca obowiązany jest zwrócić oryginał zezwolenia (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0917-13/15/02 z dnia 19 kwietnia stwierdzono nieważność § 6).

§ 7

W przypadku niedokonania rocznej opłaty za korzystanie z zezwolenia, nowe zezwolenie może być wydane dopiero po upływie 6 miesięcy (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0917-13/ /15/02 z dnia 19 kwietnia stwierdzono nieważność § 7).

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Przemkowie.

§ 9

Zezwolenia wydane przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia, chyba że wcześniej zostaną cofnięte.

§ 10

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXIX/170/98 z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Przemków.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ADAM KEARNEY