1357

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU

z dnia 21 marca 2002 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności Gminy Międzybórz, do których to wierzytelności nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) i art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Międzyborzu uchwala, co następuje:

§ 1

Wierzytelności gminy, do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa, mogą zostać:

a) umorzone w całości,
b) rozłożone na raty,
c) termin płatności może zostać odroczony.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) decyzji – rozumie się przez to złożone na piśmie oświadczenie woli uprawnionego organu w sprawie umorzenia lub udzielenia ulgi w jej spłacie;

2) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3) przeciętnym wynagrodzeniu – rozumie się przez to kwotę wynagrodzenia miesięcznego określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla roku poprzedzającego podjęcie decyzji o umorzeniu;

4) wierzycielu – rozumie się przez to gminę Międzybórz;

______________

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały.

5) wierzytelnościach – rozumie się przez to należności główne przysługujące od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu na dzień podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty – sumę należności ubocznych.

§ 3

1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub części, jeżeli:

a) nie można ustalić dłużnika, miejsca jego pobytu, siedziby,

b) dłużnik, będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając spadkobierców lub żadnego majątku,

c) z okoliczności sprawy wynika, że w postępowaniu egzekucyjnym, dotyczącym tej wierzytelności nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne,

d) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,

e) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

f) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

2. Umorzenie w przypadkach określonych w ust. 1 lit. c, d i f może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 lit. a, b, c, e i f również z urzędu.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części wierzytelności, określa się termin zapłaty pozostałej części wierzytelności.

§ 4

Do umarzania wierzytelności uprawnieni są:

1. Burmistrz Miasta i Gminy – jeżeli wierzytelność nie przekracza dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy – jeżeli wierzytelność nie przekracza dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

3. Zarząd Miasta i Gminy jeżeli wierzytelność przekracza kwotę określoną w pkt 1 i 2.

§ 5

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi i gospodarczymi można odroczyć termin zapłaty należności lub rozłożyć na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes wierzyciela.

2. Od wierzytelności, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od podjęcia decyzji do upływów terminów zapłaty w nich zawartych.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie w pełnej wysokości rat ustalonych w decyzji, pozostała do spłaty część wierzytelności staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

4. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenia na raty może nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika.

§ 6

Do rozłożenia na raty lub odroczenia terminów płatności należności uprawnieni są:

1. Burmistrz Miasta i Gminy, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia.

3. Zarząd Miasta i Gminy, jeżeli wartość wierzytelności przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1 i 2.

§ 7

Umarzanie wierzytelności oraz rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności następuje w drodze decyzji.

§ 8

Wnioski dotyczące umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu płatności wierzytelności będą rozpatrywane w terminach określonych w KPA.

§ 9

Decyzja o umorzeniu wierzytelności, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności może zostać cofnięta, jeżeli:

1) dłużnik nie dotrzyma terminu płatności,

2) wyjdzie na jaw, że dowody przedłożone przez dłużnika są fałszywe bądź że dłużnik wprowadził w błąd organ co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji.

§ 10

Burmistrz oraz kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są raz w roku w terminie do 31 stycznia przedłożyć Zarządowi Miasta i Gminy informacje o dokonanych umorzeniach, odroczeniach i rozłożenia na raty wierzytelności za rok poprzedni.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW KULIG