1356

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU

z dnia 21 marca 2002 r.

w sprawie trybu, zasad i kontroli udzielania dotacji z budżetu gminy na zadania publiczne podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Międzyborzu uchwala, co następuje:

§ 1

Na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Międzybórz mogą być przyznane dotacje na wniosek podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

§ 2

Podmiot ubiegający się o dotację jest obowiązany przedstawić we wniosku:

1. Cele, szczegółowy opis i terminy wykonania zadania publicznego.

2. Szczegółową kalkulację realizowanego zadania.

3. Wysokość wnioskowanej dotacji.

4. Numer konta, na które mają zostać przelane środki finansowe z ewentualnie udzielonej dotacji.

§ 3

Wnioski o udzielenie dotacji winny być składane do Zarządu Miasta i Gminy Międzybórz do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 4

Zarząd Miasta i Gminy po dokonaniu analizy przedłożonych wniosków ustala wykaz podmiotów oraz kwoty proponowanej dotacji, który stanowi załącznik do projektu uchwały budżetowej.

§ 5

Uchwała budżetowa określająca wysokość przyznanej dotacji dla podmiotów określonych w § 1 stanowi podstawę do zawarcia umowy na realizację zadań publicznych gminy.

§ 6

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski mogą być składane w trakcie roku budżetowego.

2. Uchwała budżetowa może przewidywać określoną kwotę na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych bez wskazania określonych podmiotów upoważnionych do jej otrzymania. Wyboru wniosków i przyznania dotacji do wysokości przewidzianej kwoty dokonuje Zarząd Miasta i Gminy.

§ 7

Umowy w sprawie udzielenia dotacji powinny określać:

1. Szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania.

2. Dotację celową należną jednostce wykonującej zadanie i tryb płatności.

3. Tryb kontroli wykonywania zadania.

4. Sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

§ 8

Kontrole realizowanego zadania określonego w umowie wykonuje Zarząd Miasta i Gminy.

§ 9

1. Podmiot, który otrzymał dotację, jest zobowiązany do składania Zarządowi Miasta i Gminy informacji o realizacji zadania objętego dotacją oraz stopniu wykorzystania kwoty dotacji.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest składana w terminie do 10. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 10

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zarząd Miasta i Gminy ma prawo żądać zwrotu przekazanych środków lub wstrzymać dalszą realizację dotacji do czasu usunięcia nieprawidłowości.

§ 11

Komisja Rewizyjna w trakcie badań realizacji budżetu gminy dokonuje oceny wykorzystania przyznanych w budżecie dotacji.

§ 12

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW KULIG