1351

UCHWAŁA RADY POWIATU STRZELIŃSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r.), w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) Rada Powiatu Strzelińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg leżących na terenie powiatu strzelińskiego i stawki opłat za przechowywanie usuniętych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Strzelinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
EDMUND PUT

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 10 kwietnia 2002 r. (poz. 1351)

 

STAWKI OPŁAT ZA USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG

I PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM

  ceny brutto

Lp.

Wyszczególnienie

Pojazdy o dmc.

do 3,5 t

Pojazdy o dmc.

3,5 t

Pojazdy o dmc.

pow. 8 t

1.

Cena za 1 km transportu usuwanego pojazdu

2,30

2,30

3,00

2.

Cena załadunku i wyładunku usuwanego pojazdu

30,00

40,00

3.

Dopłata za występowanie utrudnień w załadunku usuwanego pojazdu

25,00

45,00

4.

Cena za 1 dobę parkowania usuniętego pojazdu na wyznaczonym parkingu

5,00

7,00

9,00