1348

UCHWAŁA RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 marca 2002 r.

w sprawie ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli jednostek prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 61, poz. 718 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW JAKIEL

Załącznik do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 marca 2002 r. (poz. 1348)

 

ZASADY

ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli

Podstawa prawna:

Art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.).

§ 1

Niniejsze zasady określają:

1) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 i 4a ustawy – Karta Nauczyciela,

2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, realizujących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin.

§ 2

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się wg poniższych norm:

Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy

tygodniowy

wymiar godzin

1.

Nauczyciele zatrudnieni we wszystkich typach szkół i placówek prowadzący gimnastykę korekcyjną

18

2.

Nauczyciele szkół i placówek prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim

 

18

3.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne w szkołach i pla-cówkach

 

 20

4.

Nauczyciele instruktorzy prowadzący zajęcia dydaktyczne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub oświatowo-wychowawczych

 

18

5.

Wychowawcy – opiekunowie dzieci do lat trzech zatrudnieni w placówkach socjalizacyjnych

 33

§ 3

Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w § 2 pod lp. 2 – 3, należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

§ 4

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia o różnym pensum godzin, ustala się według tego pensum, dla którego wymiar pensum jest korzystniejszy, jeżeli nauczycielowi przydzielono wszystkie godziny zajęć z tego pensum w placówce i realizuje je co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru.

§ 5

Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub placówce w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru godzin ustala się według zasad określonych w § 4.

§ 6

Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze, czynności związane z nadzorowaniem sprawdzianów i egzaminów wykonują w ramach zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, zgodnie z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela.