1308

UCHWAŁA RADY GMINY W ZŁOTORYI

z dnia 30 marca 2001 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Gminy w Złotoryi uchwala, co następuje:

 § 1

Rada Gminy w Złotoryi rozpatrzyła sprawozdanie budżetu Gminy Złotoryja za 2000 r., stanowiące załącznik do uchwały nie wnosząc zastrzeżeń.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JÓZEF POKRYWKA

1. Załącznik do uchwał Rady Gminy
2. Dochody wg źródeł
3. Realizacja dochodów w poszczególnych działach: część 1, część 2, część 3
4. Zdania rzeczowe: część1, część 2