1307

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeg Dolny za 2000 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć przedłożone przez Zarząd Miejski sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeg Dolny za rok 2000 obejmujące:

1. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2000.

2. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2000.

3. Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2000.

4. Sprawozdanie o wydatkach budżetowych (zbiorczo) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2000.

5. Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2000.

6. Sprawozdanie o dochodach budżetowych (zbiorczo) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2000.

7. Sprawozdanie o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2000.

8. Sprawozdanie Rb - 30 z wykonania przychodów i rozchodów zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.

9. Sprawozdanie Rb - 50 roczne sprawozdanie o dotacjach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2000 rok.

10. Sprawozdanie Rb - 50 roczne o wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2000 rok.

11. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku:

- jednostek budżetowych (zbiorczy),

- zakładów budżetowych (zbiorczy),

- zakładów i jednostek budżetowych (zbiorczy).

12. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2000 rok.

13. Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.

§ 2

Rada Miejska zobowiązuje Zarząd Miejski do opublikowania w Biuletynie Rady Miejskiej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg Dolny w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. (w układzie dział/rozdział/paragraf), informacji opisowej do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Brzeg Dolny w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., informacji opisowej z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. oraz sprawozdania z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Brzegu Dolnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANDRZEJ POŁOZOWSKI

1. Informacja do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
2. Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania dohodów i wydatków budżetowych
3. Wydatki bieżące
4. Wykonanie budżetu gminy Brzeg Dolny
5. Wykaz zobowiązań gminy Brzeg Dolny