1230

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda za 2000 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 i z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1999 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 49, poz. 485, Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1014, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda za 2000 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie miasta.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
JANINA GRYSIEWICZ
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
2. Załącznik 1: Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach
3. Załącznik 2: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach
4. Załącznik 3: Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta na inwestycje
5. Załącznik 4: Wykonanie budżetu miasta wg źródeł dochodów
6. Załącznik 5: Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
7. Załącznik 6: Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda
8. Załącznik 7: Przychody i wydatki zakładów budżetowych
9. Załącznik 8: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej