1171

UCHWAŁA ZARZĄDU GMINY W ŻUKOWICACH

z dnia 23 marca 2001 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2000 r.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 113, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Zarząd Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2000 r. w części tabelarycznej i opisowej.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU GMINY
GRAŻYNA RENCZ
1. Wstęp
2. Dochody
3. Wydatki
4. Część opisowa - wydatki
5. Zestawienie
6. Część opisowa