1170

UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE

z dnia 27 kwietnia 2001 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Gminy Marcinowice z wykonania budżetu na 2000 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014
z późn. zm.) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu Gminy Marcinowice z wykonania budżetu na 2000 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ZYGMUNT PANUSIAK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2000 ROK

1. Budżet 2000

2. Wydatki

3. Wyjaśnienia do wykonania budżetu 2000, część 1, część 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Planowane dotacje na zadania zlecone 579.474 zł

Planowane wydatki na zadania zlecone 579.474 zł

Wykonanie dochodów na zadania zlecone 571.610 zł

co stanowi 98,6% planu

Wykonanie wydatków zadań zleconych 571.389 zł

co stanowi 98,6% planu

W 2000 r. wykonywane były następujące zadania zlecone:

1. Dział 70 - Gospodarka komunalna

- dotacja planowana 60.000 zł

- dotacja otrzymana 52.136 zł

co stanowi 86,9% planu

Wydatkowano kwotę 52.136 zł

co stanowi 86,9% planu

z przeznaczeniem na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których

gmina nie jest właścicielem w tym:

- energię 31.518 zł

- eksploatacja oświetlenia ulicznego 20.618 zł

2. Dział 86 - Opieka społeczna

- dotacje planowane 456.384 zł

- dotacje otrzymane 456.384 zł

z tego:

świadczenia z pomocy społecznej 10.112 zł

Wydatkowano 456.163 zł

z tego:

- udzielono:

na kwotę 13.587 zł

macierzyństwa na kwotę 36.355 zł

wypłaconych zasiłków stałych i gwarantowanych zasiłków okresowych na

kwotę 16.748 zł

od wypłaconych rent socjalnych, zasiłków stałych, gwarantowanych zasiłków

stałych wyrównawczych na kwotę 10.112 zł

- poniesiono wydatki na utrzymanie OPS 95.400 zł

w tym:

- poniesiono wydatki na zapewnienie repatriantom lokalu mieszkalnego

z zasobów komunalnych 10.540 zł

tj. zakup materiałów i wyposażenia 3.633 zł

remonty 6.907 zł

3. Dział 89 - Różna działalność

- dotacja planowana 1.326 zł

- dotacja otrzymana 1.326 zł

Wydatkowano 1.326 zł

tj.

- umowa - zlecenie na wykonanie aktualizacji gospodarstw i działek rolnych 1.102 zł

- pochodne 224 zł

4. Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa

- dotacja planowana 50.000 zł

- dotacja otrzymana 50.000 zł

Wydatkowano 50.000 zł

na utrzymanie przydzielonych 3,5 etatów kalkulacyjnych

w tym:

W ramach zadań wykonane zostały czynności administracyjne w następującym zakresie:

- zameldowano 94 osoby na pobyt stały

- wymeldowano 69 osób z pobytu stałego

- przemeldowano 99 osób

- założono 73 nowych kart osobowych mieszkańców

- wydano 5 decyzji o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego

- wydano 216 dowodów osobistych

- wydano 7 tymczasowych dowodów osobistych

- wezwano do poboru 57 poborowych w tym 2 poborowych rocznika starszego

- zaopiniowano 2 podania o odroczenie z zasadniczej służby wojskowej

- wezwano do rejestracji 61 przedpoborowych rocznika 1982

- wydano 4 decyzje o wypłacie świadczeń rekompensujących za ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy

5. Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne

- dotacje planowane 300 zł

- dotacje otrzymane 300 zł

Wydatkowano 300 zł

poniesiono wydatki na szkolenie z zakresu obrony cywilnej

6. Dział 98 - Obrona narodowa

- dotacje planowane 350 zł

- dotacje otrzymane 350 zł

Wydatkowano 350 zł

na opracowanie dokumentacji obronnej

- umowa - zlecenie 291 zł

- pochodne 59 zł

7. Dział 99 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

- dotacja planowana 11.294 zł

- dotacja otrzymana 11.294 zł

dotacje otrzymano na:

Wydatkowano 11.294 zł

tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia

tj.:

- za pracę w komisjach wyborczych 4.410 zł

- delegacje 136 zł

- zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych 3.497 zł

- umowy zlecenia dotyczące przygotowań wyborów, przygotowania

lokali wyborczych, usług transportowych i telefonicznych 1.985 zł

- pochodne 266 zł