1169

UCHWAŁA ZARZĄDU MIASTA ŻARÓW

z dnia 30 marca 2001 r.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2000 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), Zarząd Miasta Żarów uchwala, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2000 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu

1. Przewodniczący Zarządu: Zbigniew Chlebowski

2. Członek Zarządu: Leszek Michalak

3. Członek Zarządu: Zygmunt Bednarz

4. Członek Zarządu: Marek Baryłko

5. Członek Zarządu: Bronisław Głąb

6. Członek Zarządu: Bronisław Inglot

7. Członek Zarządu: Stanisław Kosiorowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARÓW

ZA 2000 ROK

16 grudnia 1999 roku Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę Nr XVI/79/99 w sprawie budżetu gminy na 2000 rok.

Dochody budżetu na 2000 rok uchwalono w wysokości 16.681.979 zł.

Wydatki budżetu na 2000 rok uchwalono w wysokości 16.681.979 zł w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie ogółem: 13.520.979 zł w tym:

 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 6.850.563 zł
 2. dotacje536.558 zł
 3. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę: 1.514.200 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie ogółem: 3.161.000 zł z tego:

 1. wydatki inwestycyjne:3.061.000 zł
 2. udziały w spółkach: 100.000 zł

Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej przyjęto w uchwale budżetowej w wysokości: 2.848.478 zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 30.000 zł.

W § 5 uchwały Rady Miejskiej wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 861.640 zł.

W § 6 uchwały Rady Miejskiej wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
6.162 zł.

Rezerwę ogólną uchwalono w wysokości 165.000 zł.

Rada Miejska uchwaliła wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2000 roku na łączną kwotę: 3.061.000 zł.

W § 9 uchwały ustalono wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Zarząd Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy. W 2000 roku była to kwota 1.000.000 zł. Zgodnie z ustaleniami Rady, pożyczki i kredyty winny być spłacane do 31 grudnia 2000 roku. W uchwale budżetowej ustalono również górną kwotę do której Zarząd Miasta mógł samodzielnie zaciągać zobowiązania
i była to kwota: 2.000.000 zł.

W § 10 zapisano upoważnienia dla Zarządu Miasta do: dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwałę Nr XVI/79/99 Rady Miejskiej w sprawie: budżetu gminy na
2000 rok opublikowano w Gazecie Żarowskiej Nr 26/99 z dnia 30 grudnia 2000 roku.

05 stycznia 2000 roku Zarząd Miasta podjął Uchwałę Nr 137/2000 rok w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Żarów na 2000 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów
i wydatków.

W trakcie roku Zarząd Miasta korzystając z upoważnień danych mu uchwałą Rady Miejskiej i arykułu128 ustawy “o finansach publicznych” (Dz. U. z 1998 roku Nr 155 poz. 1014) wprowadzał zmiany w planie finansowym budżetu gminy na 2000 rok. Ogółem w 2000 roku 15 uchwałami wprowadzano po stronie dochodów zmiany w budżecie z tego:

8 uchwałami Rady Miejskiej w Żarowie,

7 uchwałami Zarządu Miasta Żarów.

Ostatecznie plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2000 roku wynosił:

po stronie dochodów: 16.768.744 zł,

po stronie wydatków: 21.158.344 zł.

Jak z powyższego wynika budżet gminy na 31.12.2000 rok zamknął się deficytem w kwocie: 4.389.600 zł. Źródła pokrycia deficytu omówione zostaną poniżej.

W trakcie 2000 roku Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę o powierzeniu obsługi kasowej Gminy wyłonionemu w drodze przetargu Bankowi Zachodniemu S.A. O/Świdnica. Wyłoniony w przetargu bank na podstawie podpisanej w dniu 01.03.2000 r. umowy o prowadzenie rachunku bankowego i rachunków pomocniczych, będzie pełnił obsługę kasową gminy przez okres trzech lat tj. od 01 marca 2000 roku do 28 lutego 2003 r.

Kolejnym ważnym dla gminy Żarów wydarzeniem mającym wpływ na sytuację finansową gminy było podjęcie 27 kwietnia 2000 roku przez Radę Miejską uchwały Nr XX/102/2000 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie: 10.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Budowa Gimnazjum przy ul. Piastowskiej w Żarowie” z tym, że do dyspozycji gminy w 2000 roku postawiona została kwota 3.500.000 zł, z której na dzień 31.12.2000 roku wykorzystano środki w wysokości 3.163.500 zł.

14 grudnia 2000 roku Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę Nr XXVI/142/2000 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie: 800.000 zł na pokrycie wydatków oświatowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy Żarów na 2000 rok.

27 kwietnia Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XX/103/2000 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2000 rok uchwała, o której mowa wyżej rozdysponowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie: 89.600 zł i jednocześnie ustalono w § 2 deficyt budżetu w wysokości: 3.589.600 zł.

Podjęte uchwały przez Radę Miejską a dotyczące zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych będą miały wpływy na gospodarkę finansową gminy przez okres 10 lat tj. do 2010 gdyż od 2002 roku rozpocznie się spłata zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na Budowę Szkoły Gimnazjum przy ul. Piastowskiej w Żarowie.

Do uchwał Rady Miejskiej w sprawie zaciągania zobowiązań długoterminowych Zarząd Miasta zobowiązany był każdorazowo dołączyć informacje o sytuacji finansowej gminy oraz prognozę budżetu na lata w których te zobowiązania będą spłacane. Organ nadzoru którym jest Regionalna Izba Obrachunkowa Oddział Zamiejscowy
w Wałbrzychu każdorazowo badał przedłożone informacje i wydawał na podstawie przedłożonych przez Zarząd Miasta dokumentów opinie o możliwości spłaty przez Zarząd Miasta kredytów długoterminowych. Wydane przez Skład Orzekający RIO opinie były każdorazowo pozytywne dla Gminy.

CZĘŚĆ I REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

I. Dochody z podatków i opłat, majątku gminy pozostałe dochody

   1. Dochody z podatków i opłat na dzień 01.01.2000 rok zaplanowano w budżecie w wysokości 5.061.100 zł.
    W trakcie roku plan dochodów, o których wyżej mowa był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i ostatecznie na dzień 31.12.2000 roku wynosił 4.915.100 zł i w stosunku do zatwierdzonego na dzień 01.01.2000 roku został obniżony o kwotę 146.000 zł. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat na dzień
    31.12.2000 roku wyniosło 4.182.637 zł, co stanowi 85,1% wykonania planu rocznego. Do dochodów roku 2000 należy zaliczyć dochody z potrąceń wzajemnych w kwocie 127.120 zł. Zaległości z tytułu nie wpłaconych w terminie podatków i opłat na dzień 31.12.br zamknęły się kwotą 280.889 zł zaś nadpłaty
    4.751 zł. Na dochody z podatków i opłat składają się:
 1. Podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § § 51. Plan na 31.12.2000 rok:630.200 zł
  Wykonanie na 31.12.2000 rok:546.038 zł
  co stanowi 86,6% wykonania planu rocznego. Należności na 31.12.2000 rok: wyniosły: 617.560zł
  Zaległości na 31.12.2000 rok wynoszą: 72.013 zł
  co stanowi 11,4% planu rocznego. Nadpłaty podatku wyniosły 491 zł.
  W trakcie roku budżetowego 2000 wydano 78 decyzji o umorzeniu podatku rolnego na łączną kwotę 5.418 zł, co miało wpływ na niższy od zakładanego stopień realizacji dochodów z tyt. podatku rolnego.
  Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano je do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania należnych gminie podatków.
 2. Wpływy z karty podatkowej § 52. Plan na 31.12.2000 rok:52.000 zł
  Należności na 31.12.2000 rok:75.622 zł
  Wykonanie na 31.12.2000 rok:51.411 zł
  co stanowi 98,9% wykonania planu rocznego. Zaległości na 31.12.2000 rok wynoszą: 25.184zł
  Nadpłaty podatku wynoszą:973 zł
  Zaległości z karty podatkowej w kwocie: 25.184 zł będą stanowiły dochód roku 2001.
 3. Podatek leśny od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej § § 53. Plan na 31.12.2000 rok wynosił:6.400 zł
  Należności na 31.12.2000 rok zamknęły się kwotą:6.964 zł
  Wykonanie na 31.12.2000 rok wyniosło:6.917 zł
  co stanowi 108,1% wykonania planu rocznego. Zaległości na 31.12.2000 rok wynoszą: 47zł
  Nadpłaty nie wystąpiły.
 4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych nie posiadających osobowości prawnej § 55. Plan na 31.12.2000 rok:3.928.100 zł
  Należności na 31.12.2000 rok:3.560.768 zł
  Potrącenia na 31.12.2000 rok:127.120 zł
  Wykonanie na 31.12.2000 rok:3.265.974 zł
  co stanowi 83,1% wykonania planu rocznego. Zaległości z tytułu nie wpłaconych w terminie podatków na 31.12.2000 rok wynoszą: 170.400 zł,
  Nadpłaty na 31.12.2000 rok zamknęły się kwotą: 2.726 zł. Restrukturyzacja dwóch największych zakładów pracy z terenu gminy Żarów, wyprzedaż majątku zakładów, obniżenie górnych stawek podatku
  a także przejmowanie majątku przez wierzycieli w zamian za zadłużenia to główna przyczyna zmniejszenia się podstawy opodatkowania i różnicy powstałej w budżecie między planowanymi dochodami z tyt. podatku od nieruchomości a należnymi na 31.12.2000 rok z tyt. jw. Na nie wypłacone w terminie podatki wystawiono upomnienie i tytuły egzekucyjne i w przypadku ich nie wpłacenia przez dłużników naszych należności będziemy dochodzić przez Komorników Skarbowych.
 5. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej § § 61. Plan na 31.12.2000 rok:60.200zł
  Należności na 31.12.2000 rok:94.163 zł
  Wykonanie na 31.12.2000 rok:85.395 zł
  co stanowi 141,8% wykonania planu rocznego. Zaległości na 31.12.2000 rok wynoszą: 8.768zł
  Nadpłaty nie wystąpiły. Wyższy od zakładowego w planie o 41,8% stopień realizacji dochodów z tyt. podatku od środków transportowych związany jest ze zwiększoną w IV kwartale roku rejestracją samochodów ciężarowych (przyczepy, naczepy) i powstaniem nowych firm i spółek transportowych.
 6. Podatek od spadków i darowizn § 56. Plan na 31.12.2000 rok:8.100 zł
  Należności na 31.12.2000 rok:6.446 zł
  Wykonanie na 31.12.2000 rok:5.948 zł
  co stanowi 73,4% wykonania planu rocznego. Zaległości na 31.12.2000 rok wynoszą: 498zł
  Wpływy z podatku od spadków i darowizn na 2000 rok zaplanowano w budżecie gminy na poziomie wykonania na 31.12.1999 rok. Z uwagi na to, że realizacją dochodów z tego tytułu zajmuje się w imieniu gminy Urząd Skarbowy w Świdnicy trudno jest gminie ustalić plan tak by stopień realizacji tego podatku był 100%. Tym bardziej, że wpływy za 1999 rok były wyższe od zrealizowanych w 2000 roku.
 7. Opłaty lokalne (opata targowa) § 57. Plan na 31.12.2000 rok:17.000 zł
  Należności na 31.12.2000 rok:25.121 zł
  Wykonanie na 31.12.2000 rok:25.121 zł
  co stanowi 147,8% wykonania planu rocznego.
 8. Podatek od posiadania psa § 59. Plan na 31.12.2000 rok:12.800 zł
  Należności na 31.12.2000 rok:11.638 zł
  Wykonanie na 31.12.2000 rok:7.665 zł
  co stanowi 59,9% wykonania planu rocznego. Zaległości na 31.12.2000 rok wynoszą: 3.973zł,
  Nadpłaty nie wystąpiły.
 9. Opłata skarbowa § 58. Plan na 31.12.2000 rok:180.000 zł
  Należności na 31.12.2000 rok:149.426 zł
  Wykonanie na 31.12.2000 rok:149.981 zł
  co stanowi 83,3% wykonania planu rocznego. Zaległości w opłacie skarbowej na 31.12.2000 rok wyniosły zł. Nadpłaty na 31.12.2000 rok wyniosły 561 zł
 10. Różne opłaty (opłata eksploatacyjna) § 64. Plan na 31.12.2000 rok:20.300zł
  Należności na 31.12.2000 rok:38.187 zł
  Wykonanie na 31.12.2000 rok:38.187 zł
  co stanowi 188,1% wykonania planu rocznego. Na koniec roku 2000 nie wystąpiły zaległości i nadpłaty w opłacie eksploatacyjnej.
  1. Dochody z majątku gminy. Dochody z majątku gminy na 01.01.2000 rok zaplanowaliśmy w kwocie ogółem: 2.685.000 zł. W trakcie roku plan dochodów głównie ze sprzedaży mienia komunalnego obniżony został o kwotę: 1.052.153 zł w związku z rezygnacją gminy ze sprzedaży kotłowni osiedlowej. Na niższy stopień realizacji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego miało również wpływ orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w którym Trybunał stwierdził niezgodność zapisów w ustawie z dnia 4 września 1997 r. “o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuły niezgodne z Konstytucją RP nie zostały zmienione, co zahamowało procesy przekształceń, tym bardziej, że niezgodność dotyczyła zbyt niskiej odpłatności za uzyskane prawo własności. Ostatecznie z planowanych ogółem na 31.12.2000 rok dochodów z majątku gminy w wysokości 1.614.847 zł zrealizowaliśmy dochody w kwocie: 473.227 zł, co stanowi 29,3% wykonania planu rocznego. Zaległości na 31.12.2000 rok zamknęły się kwotą ogółem: 122.540 zł zaś nadpłaty kwotą: 14 zł. Na dochody z majątku gminy składają się:
    1. Dochody z dzierżawy i leasingu § 33. Plan na 31.12.2000 rok: 28.000 zł
    2. Należności na 31.12.2000 rok: 27.869 zł
     Wykonanie na 31.12.2000 rok: 26.836 zł
     co stanowi 95,8% wykonania planu rocznego. Zaległości na 31.12.2000 wynoszą: 1.036zł
     Nadpłaty na 31.12.2000 rok wynoszą: 3 zł

    3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych § 43. Plan na 31.12.2000 rok: 1.552.847 zł
     Należności na 31.12.2000 rok:527.922 zł
     Wykonanie na 31.12.2000 rok:473.227 zł
     co stanowi 30,5% wykonania planu rocznego. Zaległości na 31.12.2000 wynoszą: 122.540zł
     Nadpłaty na 31.12.2000 rok wynoszą: 14 zł
    4. Różne opłaty (użytkowanie wieczyste, zarząd) § 64. Plan na 31.12.2000 rok: 34.000zł
     Należności na 31.12.2000 rok:39.962 zł
     Wykonanie na 31.12.2000 rok:25.421 zł
     co stanowi 74,7% wykonania planu rocznego Zaległości na 31.12.2000 wynoszą: 14.552zł
     Nadpłaty na 31.12.2000 rok wynoszą: 11 zł
     Na zaległości z tyt. użytkowania wieczystego wystawiono w 2000 roku upomnienia. Część spraw
     w celu wyegzekwowania należnych nam opłat, skierowaliśmy do sądu.
  1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ze źródeł pozabudżetowych § § 71. Środki te planowaliśmy pozyskać z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie wydatków związanych
   z przeprowadzeniem i organizacja prac w ramach robót publicznych i interwencyjnych w Urzędzie Miejskim w Żarowie i Ośrodku Pomocy Społecznej. Na 01.01.2000 rok plan wynosił 242.450 zł w trakcie roku plan obniżono o kwotę 150.000 zł którą planowaliśmy pozyskać ze Starostwa Powiatowego na remonty dróg gminnych.
   Z uwagi na to, że Zarząd Dróg Powiatowych (jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Świdnicy) sam zajmował się remontami i modernizacją dróg gminnych na naszym terenie zmuszeni byliśmy skorygować plan o wyżej wymienioną kwotę. Ostatecznie plan dochodów na 31.12.2000 rok z tyt. środków ze źródeł pozabudżetowych wynosił 135.650 zł. Należne nam środki zgodnie z podpisami umowami opiewały na kwotę 144.827 zł. Z kwoty 144.827 zł na 31.12.2000 rok na rachunek dochodów gminy wpłynęły środki w wysokości 133.649 zł, co stanowi 98,5% wykonania planu rocznego. Zaległości
   z tytułu nie przekazanych środków wynoszą 11.178 zł i będą stanowiły dochód budżetu 2001 rok.
  2. Pozostałe dochody własne § § 42, 52, 56, 58, 64, 77, 76, 78, 73, 81, 69. Na pozostałe dochody własne składają się wpływy z usług dla ludności § 42, różne opłaty § 64 w tym wpłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, różne dochody § 77, grzywny i kary § 76, pieniężne darowizny spadki i zapisy § 78, zaległości z podatków zniesionych § 69, dywidendy od spółek § 73, odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat § § 81. Plan dochodów z wyżej wymienionych tytułów na 31.12.2000 rok wynosił 1.095.580zł. Należne gminie dochody z ww. tyt. na 31.12.2000 rok zamknęły się kwotą:1.024.924zł.
   Wykonanie na 31.12.2000 rok wyniosło 865.861 zł co stanowi 79% wykonania planu rocznego.
   Zaległości na 31.12.2000 rok zamknęły się kwotą ogółem 244.643 zł z czego najwyższą pozycję stanowią zobowiązania Spółki “Strzegomka” wobec Gminy Żarów, a dotyczące spłaconego przez Gminę za Spółkę Strzegomka kredytu i jest to kwota 250.088,71. Należnych gminie dochodów będziemy dochodzić poprzez kompensatę zobowiązań z należnościami.
  3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych § 70. W trakcie roku budżetowego Zarząd Miasta pozyskał ze źródeł pozabudżetowych środki na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy. W tym na rekultywację dróg gminnych i remont budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej 2 w Żarowie. Z zaplanowanej w budżecie gminy na 2000 rok kwoty 178.720 zł na 31.12.2000 roku otrzymaliśmy 100% środków co pozwoliło nam na zrealizowanie przyjętych w harmonogramie na 2000 rok zadań (po stronie wydatków). Reasumując: Dochody z podatków i opłat, majątku gminy, pozostałych dochodów na 2000 rok zaplanowaliśmy w kwocie ogółem 7.939.897 zł z czego na 31.12.2000 roku na konto Urzędu wpłynęły środki w kwocie ogółem: 5.834.094 zł, co stanowi 73,5% wykonania planu rocznego. Zaległości z tytułu nie wpłaconych w terminie podatków i opłat oraz innych należnych gminie dochodów na 31.12.2000 roku wynoszą 659.250 zł, co stanowi 8,3% planowanych dochodów. Jak z powyższego wynika o 18,2% zrealizowaliśmy niższe od zakładanych w budżecie dochody z podatków i opłat, majątku gminy i pozostałych dochodów własnych. Na niski stopień realizacji dochodów w zakresie omawianym w tym rozdziale miała wpływ trudna sytuacja finansowa podmiotów gospodarczych z terenu gminy Żarów, a także wyprzedaż majątku przez zakłady i obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Miejską, wycofanie się przez Gminę ze sprzedaży ciepłowni na Osiedlu Piastów II w Żarowie.

W załączniku Nr 2 w pełnej szczegółowości przedstawiono plan i wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów własnych gminy.

Załącznik nr 1 : Dochody z podatków i opłat, majątku gminy, pozostałe dochody

 

 1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na dochody z tego tytułu składają się :

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 01.01.2000 roku zaplanowaliśmy
w kwocie ogółem: 2.170.762 zł. W trakcie roku 2000 plan dochodów był korygowany i ostatecznie na dzień 31.12.2000 roku wynosił: 2.159.450 zł. Należne gminie dochody zgodnie z przedłożonymi przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów sprawozdaniami Rb-27 wyniosły 1.879.584 zł. Wykonanie dochodów na 31.12.2000 roku wyniosło: 1.879.935 zł, co stanowi 87,1% wykonania planu rocznego z tego:

  1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych § 15. Plan na 01.01.2000 rok: 2.045.762 zł
   Plan na 31.12.2000 rok: 1.999.450 zł
   Należności na 31.12.2000 rok1.772.692 zł
   Wykonanie na 31.12.2000 rok: 1.772.735 zł
   co stanowi: 88,7% wykonania planu rocznego Nadpłaty na 31.12.2000 rok: 43zł
   Plan w budżecie gminy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych założyliśmy
   w oparciu o otrzymane zawiadomienia z Ministerstwa Finansów. Wpływy z ww. tytułu w miesiącach od 09 do 11.2000 roku pozwalały mieć nadzieje, że założony w budżecie gminy plan zostanie zrealizowany w 100% i tylko dlatego Zarząd Miasta nie złożył do Rady Miejskiej wniosku o korektę planu. Różnica między planem a wykonaniem wyniosła 226.715 zł co stanowi 11,3% planu rocznego i miała wpływ na stopień realizacji budżetu za 2000 rok
  2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych § 16. Plan na 01.01.2000 rok: 125.000zł
   Plan na 31.12.2000 rok: 160.000 zł
   Należności na 31.12.2000 rok106.892 zł
   Wykonanie na 31.12.2000 rok: 107.200 zł
   co stanowi: 67% wykonania planu rocznego Nadpłaty na 31.12.2000 rok: 308zł
   Spadek produkcji, restrukturyzacja największych podmiotów gospodarczych z terenu gminy, sprawiły że dochody z tego tytułu zrealizowaliśmy niższe od założonych w budżecie o 52.800 zł, co stanowi aż 33% niewykonania planu rocznego. Brak danych z Urzędów Skarbowych o wysokościach należnych państwa podatków dochodowych to podstawowy powód dla którego na koniec roku często występują różnice pomiędzy planowanymi a zrealizowanymi wysokościami udziałów w podatkach, gdyby organ wykonawczy gminy miał wcześniej takie informacje można byłoby przez końcem roku plany korygować.
   W załączniku Nr 3 do sprawozdania przedstawiono w sposób szczegółowy plan i wykonanie udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Załącznik nr 3 : Udziały w podatkach

 

 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
 2. § 89 .

  Gmina Żarów na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymuje z budżetu wojewody dolnośląskiego dotacje celowe. Na 01.01.2000 rok w budżecie gminy zaplanowaliśmy dotacje w kwocie: 109.998 zł na dopłatę do dodatków mieszkaniowych. W trakcie roku na skutek podjętych decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego wysokość przyznanych dotacji celowych wzrosła o kwotę: 183.355 zł i ostatecznie na 31.12.2000 rok wyniosła 293.353 zł. Przyznane na 2000 rok dotacje celowe przekazane zostały na konto Gminy w 100%. I tak
  z przyznanych dotacji celowych w kwocie ogółem: 293.353 zł, 150.781 zł przeznaczone zostało na dopłatę do dodatków mieszkaniowych, 26.745 zł na dożywianie i pomoc dla najuboższych uczniów w szkołach, 115.827 zł na pokrycie wydatków oświatowych w tym: zakup podręczników szkolnych, odpisy na emerytów i rencistów.

  W załączniku Nr 4 przedstawiono plan i wykonanie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy Żarów.

 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin § 86.

Gmina realizując zadania własne inwestycyjne po spełnieniu wymogów formalno-prawnych może ubiegać się
u różnych dysponentów środków; Unia Europejska, Bank Światowy, Wojewoda Dolnośląski o dotacje na ich realizację. Tak też było w 2000 roku z tym, że na etapie uchwalania budżetu (pierwotnego) w planach finansowych przyjęliśmy dotacje z MEN na budowę “Szkoły gimnazjum” w kwocie: 1.000.000 zł i z Banku Światowego na rozbudowę i modernizację drogi “Pyszczyn – Zastruże” 200.000 zł. W trakcie roku na skutek ostatecznie podjętych decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego zmuszeni byliśmy obniżyć plan dotacji na budowę Szkoły – Gimnazjum w Żarowie przy ul. Piastowskiej o 450.000 zł na remont drogi Pyszczyn – Zastruże
o 73.017 zł i jednocześnie podwyższyć plan dochodów o pozyskane w trakcie roku dotacje celowe o kwotę ogółem: 424.275 zł z tego:

Ostatecznie plan dotacji na realizację zadań inwestycyjnych na 31.12.2000 rok zamknął się kwotą: 1.101.258 zł. Z przyznanych na 2000 rok dotacji otrzymaliśmy środki w kwocie: 1.056.258 zł, co stanowi 95,9% wykonania planu rocznego. W 2000 roku nie otrzymaliśmy z przyznanych, dotacji na budowę ujęcia wody we wsi Wierzbna w kwocie: 45.000 zł. Skutek dla budżetu gminy był taki; by wywiązać się z ciążących na gminie zobowiązań wynikających z podpisanej umowy z wykonawcą zmuszeni byliśmy zaangażować własne środki co
w konsekwencji sprawiło, że nie zrealizowaliśmy innych zadań przyjętych do realizacji w 2000 roku. Do dnia dzisiejszego Zarząd Miasta nie ma wiedzy czy należną w 2000 roku dotację gmina Żarów otrzyma.

W załączniku Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu w układzie tabelarycznym przedstawiono plan
i wykonanie dotacji celowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy.

 1. Dotacje celowe z funduszy celowych § 18.
 2.  

  Dotacje celowe z Państwowego Funduszu Kombatantów na dzień 01.01.2000 rok zaplanowaliśmy w kwocie 6.460 zł. W trakcie roku po otrzymaniu zawiadomienia z PFK plan został obniżony o kwotę 2.740 zł
  i ostatecznie wynosił 3.720 zł. Na dzień 31.12.2000 roku na konto Gminy wpłynęła w 100% należna gminie dotacja. Dotacja stanowiła dochód budżetu gminy, ale po stronie wydatków wykorzystywana była poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie na pomoc Kombatantom i członkom ich rodzin.

  W załączniku Nr 6 do sprawozdania przedstawiono w układzie tabelarycznym plan i wykonanie otrzymanej
  z funduszu celowego dotacji.

 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 49.
 4.  

  Pod § 49 ewidencjonowane i wykazywane są otrzymane ze Starostwa Powiatowego dotacje celowe na pokrycie płac i pochodnych od płac (1 etat) pracownika wydziału komunikacji. Przyjęcie dotacji i realizacja zadań nastąpiła po podpisaniu stosownych porozumień ze Starostwem Powiatowym.

  Na dzień 01.01.2000 rok dotację zaplanowaliśmy w naszym budżecie w kwocie 6.162 zł czyli na poziomie wykonania na 31.12.1999 roku. Po podpisaniu porozumienia i otrzymaniu stosownych zawiadomień plan dotacji został podwyższony i ostatecznie na dzień 31.12.2000 roku wynosił 14.480 zł.

  Należną dotację gmina otrzymała w 100%.

  Przyznana dotacja tylko w 51,2% pokrywała potrzeby na które została przyznana.

  W załączniku Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2000 rok w układzie tabelarycznym przedstawiono plan i wykonanie dotacji o której była mowa wyżej.

   

 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 09.
 6.  

  Utrzymanie cmentarzy wojennych jest zadaniem budżetu państwa. Gminy które na terenie swojego działania posiadają takie cmentarze na podstawie podpisanych porozumień z wojewodą zobowiązane są do ich utrzymania i na ten cel otrzymują dotacje. Przyznana planowana i otrzymana z budżetu wojewody na ten cel dotacja na dzień 31.12.2000 rok wynosiła 3.700 zł.

  W załączniku Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu w układzie tabelarycznym przedstawiono plan
  i wykonanie dotacji.

 7. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom § 88.

 

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w budżecie gminy Żarów na dzień 01.01.2000 roku zaplanowaliśmy dotacje w kwocie ogółem: 861.640 zł

z tego:

W trakcie roku plan dotacji został zwiększony o kwotę: 355.074 zł i ostatecznie na dzień 31.12.2000 roku wynosił 1.216.714 zł. (Należne gminie dotacje wzrosły o 41,2% w stosunku do planu pierwotnego) z tego:

W trakcie roku nie zostały też podwyższone dotacje na obronę cywilną, pozostałe wydatki obronne, urzędy naczelnych organów władzy i kontroli (spisy wyborców). Na dzień 31.12.2000 roku należne gminie dotacje otrzymaliśmy w 100%.

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia w gminie Żarów spisów powszechnych otrzymaliśmy w trakcie roku dotacje z Urzędu Statystycznego w kwocie 950 zł na dzień 31.12.2000 roku otrzymaliśmy całą należną gminie dotację.

Na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP otrzymaliśmy w trakcie roku dotację w kwocie 17.523 zł, należna gminie dotacja wpłynęła na konto gminy w 100%.

Przyznane i otrzymane z budżetu wojewody dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji tylko
w części pokrywały ponoszone w tym zakresie przez Gminę wydatki. Przy okazji omawiania planu wydatków przedstawiamy w jakim stopniu dotacje pokrywają wydatki.

Ogółem planowane dotacje na 2000 rok zostały zrealizowane w 97,1%.

W załączniku Nr 9 do sprawozdania w układzie tabelarycznym przedstawiono planowane i otrzymane
w 2000 roku dotacje.

 1. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji § 54.

W 2000 roku Zarząd Miasta Żarów przystąpił do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zmianie ogrzewania z węglowego na gazowe. (Szkoła Podstawowa Nr 3). Na częściowe pokrycie planowanych do poniesienia nakładów otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 83.000 zł. Przyznana dotacja wpłynęła na konto gminy w 100%.

Załącznik  4: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
Załącznik  5: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych firm

Załącznik  9: zadania bieżące z zakresu administarcji rzadowej zlecone gminom

Załącznik  10: dotacje otrzymane z funduszy celowych)

 1. Subwencje ogólne z budżetu państwa § 90.

Subwencje ogólne z budżetu państwa na dzień 01.01.2000 rok zaplanowaliśmy w naszym budżecie w kwocie ogółem: 4.011.057 zł

z tego:

W trakcie roku w wyniku podejmowanych przez Ministra Finansów decyzji subwencje ulegały podwyższeniu
i obniżeniu ostatecznie wysokość przyznanych i otrzymanych subwencji na 31.12.2000 rok zamknęła się kwotą: 3.953.172 zł (100% realizacji).

I tak; subwencja oświatowa obniżona została w trakcie roku o kwotę: 166.292 zł i ostatecznie wyniosła 3.307.604 zł należna gminie subwencja wpłynęła na konto gminy w 100%.

W załączniku Nr 11 do sprawozdania przedstawiono plan i wykonanie należnych gminie subwencji na 2000 rok.

Załącznik 11: Subwencje ogólne z budżetu państwa

CZĘŚĆ II WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu gminy Żarów na 01.01.2000 rok uchwalono w kwocie 16.681.979 zł .

W trakcie roku budżetowego na skutek otrzymanych decyzji o zmianie wysokości przyznanych dotacji celowych, w związku z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej z lat minionych oraz zaciągniętymi kredytami na realizację zadania inwestycyjnego i na pokrycie wydatków oświatowych nie znajdujących pokrycia w planie dochodów na 2000 rok plan wydatków uległ zmianie i ostatecznie na 31.12.2000 r. zamykał się kwotą 21.158.344 zł.

Plan wydatków w roku 2000 był wyższy od planu dochodów o kwotę 4.389.600 zł.

Jak z powyższego wynika budżet 2000 roku zamknął się deficytem – źródłem pokrycia którego były ww. przychody /nadwyżka budżetowa, kredyty/.

W załączniku Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu na 2000 rok przedstawiono w jakich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej realizowane były wydatki budżetowe.

I tak:

Dział 40 – Rolnictwo

Plan na 01.01.2000 rok: 13.560 zł

Plan po zmianach na 31.12.2000 rok: 6.000 zł

Wykonanie na 31.12.2000: 5.571 zł, co stanowi 92,9% wykonania planu rocznego.

Poprzez dział 40 – Rolnictwo realizowane były w 2000 roku zadania związane z utrzymaniem melioracji wodnych. Środki wydatkowane były na zakup materiałów budowlanych do remontów i na pokrycie wynagrodzeń dla inspektora nadzoru. Zadania realizowane były poprzez rozdz. 4406 §§ 31 i 37.

Dział 50 – Transport

Plan na 01.01.2000 rok: 435.000 zł

Plan po zmianach na 31.12.2000: 1.198.586 zł

Wykonanie na 31.12.2000: 994.068 zł

co stanowi 82,9 % wykonania planu rocznego.

Poprzez dział 50 – Transport rozdz. 5000 realizowane były zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej i były to zadania inwestycyjne dotyczące budowy drogi w ulicy Myśliwskiej w Mrowinach, na które wydatkowaliśmy kwotę 49.063 zł .

Poprzez dział 50 rozdz. 5078 – Pomoc i usuwanie skutków powodzi realizowane były zadania inwestycyjne takie jak:

“Odbudowa drogi w ulicy Armii Krajowej w Żarowie”, “Budowa drogi Zastruże – Pyszczyn”, “Nasyp pod drogę w ulicy Armii Krajowej”.

Na realizację ww. zadań wydatkowaliśmy kwotę 457.195 zł.

Poprzez dział 50 rozdz. 5613 – Drogi publiczne gminne finansowane były bieżące remonty i modernizacje dróg gminnych w kwocie 267.182 zł, oraz dofinansowane były zadania inwestycyjne realizowane poprzez rozdz. 5000 i 5078 w łącznej kwocie 213.100 zł.

Poprzez dział 50 rozdz. 5614 – Drogi publiczne powiatowe finansowane były wydatki bieżące związane z remontami dróg powiatowych. Poniesione wydatki wynosiły 7.258 zł.

Dział 61 – Handel wewnętrzny.

Plan po zmianach na 31.12.2000 zł: 10.000 zł

Wykonanie na 31.12.2000 zł: 10.000 zł

co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Poprzez rozdz. 6595 § 78 poniesiono wydatki związane z wykupem 10 akcji o nominale 1.000 zł każda od Agencji Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu.

Dział 70 – Gospodarka komunalna.

Plan na 01.01.2000 zł: 1.390.682 zł

Wykonanie na 31.12.2000 zł: 1.400.891 zł

Plan po zmianach na 31.12.2000 zł: 1.714.023 zł

Na 31.12.00 wykorzystano 81,7 % planowanych na cały rok środków.

Poprzez dział 70 rozdz. 7011 – Zakłady gospodarki komunalnej finansowano wydatki związane z dopłatą do kosztów oczyszczania ścieków w kwocie 310.968 zł. Poprzez dział 70 rozdz. 7262 – Oświetlenie ulic finansowane były wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej na terenie całej gminy oraz koszty modernizacji
i remontów sieci n.n. oraz punktów świetlnych.

Poniesione na ten cel wydatki zamknęły się kwotą ogółem : 202.650 zł.

Poprzez dział 70 rozdz. 7231 – Zieleń w miastach i gminach finansowane były wydatki związane z cięciami sanitarno – pielęgnacyjnymi drzew, uzupełnianiem nasadzeń drzew i krzewów.

Z planowanych na cały rok środków w kwocie 33.500 zł wykorzystano 32.913 zł.

Poprzez dział 70 rozdz. 7395 finansowane były:

Poprzez dział 70 rozdz. 7395 § 87 przekazywane były wpłaty gminy na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy. Z zabezpieczonej w budżecie gminy dla KZK kwoty 222.257 zł na 31.12.2000 rok przekazano 115.200 zł.

Z zabezpieczonych w dziale 70 rozdz. 7395 § 78 środków w kwocie 100.000 zł dla Spółki “Strzegomka” nie przekazano żadnych środków.

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

Plan na 01.01.2000 rok: 955.620 zł

Plan po zmianach na 31.12.2000 rok: 1.029.000 zł

Wykonanie na 31.12.2000 zł: 802.906 zł

co stanowi 78 % wykonania planu rocznego.

Poprzez dział 74 rozdz. 7411 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej przekazywane były dotacje na działalność bieżącą dla ZGL w kwocie ogółem: 57.700 zł oraz ponoszone były wydatki związane z zakupem samochodu dostawczego także dla ZGL w kwocie 12.715 zł.

Poprzez dział 74 rozdz. 7523 – Ochotnicze Straże Pożarne ponoszone były wydatki bieżące 7-miu jednostek straży pożarnych z terenu gminy w tym:

Poniesione wydatki na wypłatę ww. świadczeń, usług, dostaw zamknęły się kwotą 118.098 zł.

Na pokrycie wydatków inwestycyjnych w strażach wydatkowano kwotę 41.193 zł z tego: na rozbudowę remiz strażackich w Bukowie i Pożarzysku 21.193 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP – Kalno 20.000 zł.

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie jednostek OSP z terenu gminy wyniosły 159.291 zł.

Poprzez dział 74 rozdz. 7551 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne finansowane były koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych związanych z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości.

Planowaliśmy również sfinansować koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów, ale z uwagi na to, że Strategia Rozwoju Gminy zatwierdzona była dopiero pod koniec roku od zlecenia opracowania odstąpiliśmy.

Z zabezpieczonych na 2000 rok środków w kwocie 77.950 zł na 31.12.00 wykorzystaliśmy 12.396 zł.

Kolejnym rozdziałem działu 74, poprzez który realizowaliśmy i finansowaliśmy zadania gminy jest rozdz. 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Z zabezpieczonych w budżecie gminy środków w kwocie ogółem 141.950 zł na 31.12.00 r. wydatkowaliśmy 131.788 zł co stanowi 92,8 % wykonania planu rocznego.

Środki przeznaczaliśmy na pokrycie kosztów szacunków, wycen obiektów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a także wykup nieruchomości od Zakładów Chemicznych “Organika” , Zakładu Energetycznego
w Wałbrzychu, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i od osoby fizycznej /teren po byłej bazie RSP/ - poniesione wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 98.060 złotych.

Poprzez dział 74 rozdz. 7695 finansowane były zadania bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych w Żarowie i Wierzbnej oraz z modernizacją i budową pionów sanitarnych w budynkach komunalnych.

Planowane wydatki na ww. rodzaje działalności ogółem zamknęły się kwotą 538.050 zł, zaś wykorzystane na 31.12.00 kwotą 429.016 zł co stanowi 79,7 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące poniesione w kwocie: 112.324 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie: 316.692 zł.

Dział 79 – Oświata i wychowanie.

Wydatki oświatowe zajmują w budżecie gminy na 2000 rok najwyższą pozycję i stanowią 51,8 % planowanych do poniesienia wydatków.

Planowane na 01.01.2000 rok: wydatki na realizację zadań oświatowych zamykały się kwotą : 7.088.329 zł .

W trakcie roku plan wydatków był zmieniany i ostatecznie na 31.12.00 wynosił 10.962.841 zł.

Wykonane wydatki na 31.12.00 wyniosły 9.485.640 zł co stanowi 86,5 % wykonania planu rocznego.

Poprzez dział 79 finansowane były wydatki w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

7911 – Szkoły podstawowe,

7912 - Gimnazja,

7913 - Dowożenie uczniów do szkół,

7941 – Internaty i stypendia dla uczniów,

7961 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół,

8011 – Szkoły zawodowe,

8211 – Przedszkola,

8213 – Przedszkola przy szkołach podstawowych,

8232 – Świadczenia dla uczniów i wychowanków,

8295 – Pozostała działalność

Poniżej przedstawiono wysokość planowanych i zrealizowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej na 31.12.2000 rok.

Rozdział 7911 – Szkoły podstawowe

Plan na 31.12.2000 rok: 8.667.951 zł

Wykonanie na 31.12.2000 rok 7.377.981 zł

co stanowi 85,1 % wykonania planu rocznego.

Poprzez rozdział 7911 realizowane były wydatki bieżące i inwestycyjne szkół podstawowych.

Na pokrycie wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 4.001.951 zł, z której na 31.12.00 wydatkowano 3.849.543 zł co stanowi 96,2 % wykonania planu rocznego.

Na bieżące wydatki składają się :

Na wydatki inwestycyjne składają się:

rowie”

Rozdział 7912 – Gimnazja

Plan na 31.12.2000 rok: 747.348 zł

Wykonanie na 31.12.2000 rok: 662.568 zł

co stanowi 88,7 % wykonania planu rocznego.

Poprzez rozdział 7912 finansowane były tylko wydatki bieżące, dotyczące funkcjonowania Gimnazjum.

Na wydatki bieżące składają się:

Rozdz. 7913 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan na 31.12.2000 rok: 102.348 zł.

Wykonanie na 31.12.2000 rok 80.745 zł

co stanowi 78,9% wykonania planu rocznego.

Przyznane na cały rok środki wykorzystano na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół. Część usług w zakresie dowożenia dzieci do szkół świadczona była przez MPK w Świdnicy, część przez zatrudnionego na umowę zlecenie pracownika Biura “Oświata” i na ten cel wydatkowano kwotę ogółem: 74.491 zł.

Koszty ubezpieczenia autobusów i samochodu “Nysa” w 2000 roku wyniosły 6.254 zł.

Rozdział 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów.

W 2000 roku Gmina Żarów otrzymała z budżetu wojewody dotację na zakup podręczników i pomoc rzeczową dla najuboższych uczniów.

Wszystkie środki wydatkowane zostały na cel wskazany w decyzji.

Rozdz. 7961 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.

Plan na 31.12.2000 rok: 162.923 zł.

Wykonanie na 31.12.2000 rok 155.203 zł

co stanowi 95,3 % wykonania planu rocznego.

Poprzez rozdz. 7961 ponoszone były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura ds. Infrastruktury Społecznej “Oświata” .

Biuro “Oświata” pełniło obsługę księgową szkół wiejskich.

Środki zabezpieczone na 2000 rok wydatkowano następująco:

Rozdział 8011 – Szkoły zawodowe

Plan na 31.12.2000 rok: 5.300 zł

Wykonanie na 31.12.2000 rok 4.623 zł

co stanowi 87,2 % wykonania planu rocznego.

Poprzez rozdz. 8011 ponoszone były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy dla dzieci SPD “Serce” – najwyższą pozycję stanowił czynsz dzierżawny za wynajem pomieszczeń przy ul. Ogrodowej /obiekt jest administrowany przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Żarowie/.

Poprzez rozdz. 8011 § 48 przekazano dotację dla ZSzZ na zorganizowanie warsztatów ekologicznych dla uczniów tejże szkoły.

Przyznana i przekazana dotacja 2.000 zł.

Rozdz. 8211 – Przedszkola

Plan na 01.01.2000 rok: 575.489 zł

Plan po zmianach na 31.12.2000 rok: 612.112 zł

Wykonanie na 31.12.2000 rok 559.406 zł co stanowi 91,4 % wykonania planu rocznego.

Od 2000 roku Przedszkole Miejskie w Żarowie prowadziło swoją działalność na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

To znaczy, że zrealizowane dochody odprowadzane były na dochody budżetu gminy zaś wydatki pokrywane były z otrzymanych zasileń gminy.

Najwyższą pozycję po stronie wydatków stanowiły płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, na które zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 429.690 zł, z których na 31.12.00 wydatkowano 415.134 zł.

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania zabezpieczono kwotę 182.422 zł, którą wydatkowano między innymi na: pokrycie podróży służbowych, czesnego dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków żywności, dostawę energii cieplnej, /ogrzewanie/, elektrycznej, usług komunalnych, kominiarskich, zakup pomocy dydaktycznych, odprowadzenie odpisu na ZFŚS.

Na 31.12.00. poniesione wydatki na bieżącą działalność Przedszkola zamknęły się kwotą: 144.272 zł.

Rozdz. 8213 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

Poprzez rozdz. 8213 finansowane były wydatki oddziałów “0”.

Planowane wydatki na 01.01.2000 rok: 213.332 zł.

Plan po zmianach na 31.12.2000 rok: 264.709 zł.

Wykonanie na 31.12.2000 rok 254.710 zł

co stanowi 96,2 % wykonania planu rocznego

Na pokrycie wynagrodzeń osobowych i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zabezpieczono kwotę 192.944 zł, z której wydatkowano na 31.12.00 kwotę 187.340 zł.

Na dopłatę do czesnego dla nauczycieli studiujących wydatkowano kwotę: 14.188 zł.

Na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 2.158 zł.

Na pokrycie składek ZUS i Funduszu Pracy wydatkowano kwotę: 39.628 zł.

Odpis na ZFŚS przekazano w kwocie 11.396 zł.

Rozdział 8232 – Świetlice dla uczniów i wychowanków.

Planowane wydatki na 31.12.2000 rok: 355.196 zł.

Wykonanie na 31.12.2000 rok 345.453 zł

co stanowi 97,3 % wykonania planu rocznego.

Na pokrycie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia zabezpieczono kwotę : 250.288 zł, z której na 31.12.2000 rok wydatkowano kwotę 249.288 zł

Na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, środków czystości, wydawnictw , prasy, opału, energii, wody, gazu, usług komunalnych, kominiarskich, abonamentów, pomocy dydaktycznych, odprowadzenie odpisu na ZFŚS wydatkowano kwotę 50.900 zł.

Na składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę: 45.265 zł.

Świetlice funkcjonowały do 31.08.00 przy szkołach podstawowych Nr 1 i 3 w Żarowie , po 31.08.2000 przy nowoutworzonej Szkole Podstawowej w Żarowie i Gimnazjum w Żarowie.

 

Rozdz. 8295 – Pozostała działalność .

Poprzez rozdz. 8295 wypłacone były świadczenia z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 7.140 zł oraz odprowadzono odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych w kwocie 32.419 zł.

Dział 83 – Kultura i sztuka.

Plan wydatków na 01.01.2000 rok: 633.026 zł

Plan po zmianach na 31.12.2000 rok: 692.847 zł

Wykonanie na 31.12.2000 rok: 542.338 zł

co stanowi 78,3 % wykonania planu rocznego.

Poprzez dział 83 – Kultura i sztuka finansowano następujące zadania własne gminy z tego:

rozdz. 8313 – Ochrona zabytków,

rozdz. 8322 – Biblioteki,

rozdz. 8332 – Ośrodki kultury,

rozdz. 8333 – Świetlice i kluby.

Rozdz. 8313 – Ochrona zabytków.

Na remonty i zabezpieczenie kościołów zabytkowych we wsiach Pastuchów, Wierzbna, Pyszczyn, Buków zabezpieczono kwotę 16.063 zł, z której na 31.12.00 wydatkowano 15.255 zł co stanowi 95 % wykonania planu rocznego.

Zabytkowe kościoły remontowane były w 100 % ze środków gminy, pomimo złożonych

wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , nie udało się nam pozyskać dotacji na ich remonty.

Rozdz. 8322 – Biblioteki.

W 2000 roku Biblioteka Miejska w Żarowie otrzymała z budżetu gminy dotację na pokrycie kosztów bieżącej działalności w kwocie 168.900 zł oraz na wydatki inwestycyjne : zakup komputera kwotę 3.000 zł.

Przyznana dotacja na 31.12.00 wyniosła : 207.701 zł, zaś przekazana 168.900 zł, jak z powyższego wynika dotacja przekazana została dla Biblioteki tylko w 81,3 %.

Niższy od zakładanego stopień realizacji dotacji miał wpływ na niekorzystny stan środków obrotowych w Bibliotece na 31.12.00.

Niski stopień realizacji dochodów gminy miał wpływ na wysokość przekazanej dotacji dla Biblioteki .

Biblioteka do końca roku prowadziła swoją działalność na zasadach określonych jak dla zakładów budżetowych.

W 2001 roku uchwałą Rady Miejskiej wprowadzono zmiany w Statucie Biblioteki i od 2001 roku Biblioteka Miejska będzie prowadziła swoją działalność na zupełnie innych zasadach. Zapisy art. 19 ustawy “o finansach publicznych” /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z 1998 r./ w części dotyczącej dotowania nie będą już miały w przypadku Biblioteki zastosowania.

Biblioteka od 2001 r. będzie otrzymywała i rozliczała się z budżetem gminy na zupełnie innych zasadach ,
a ustalonych w Uchwale Rady Miejskiej Nr X08/94/2000 z dnia 10 lutego 2000 roku w sprawie zasad udzielania dotacji podmiotowych z budżetu gminy Żarów.

Rozdział 8332 – Ośrodki kultury.

Poprzez rozdz. 8332 przekazywane były dotacje i ponoszone były wydatki inwestycyjne Żarowskiego Ośrodka Kultury w Żarowie.

Planowane wydatki na 01.01.2000 rok: 246.357 zł.

Plan po zmianach na 31.12.2000 rok: 299.495 zł.

Wykonanie na 31.12.2000 rok: 291.404 zł

co stanowi 97,3 % wykonania planu rocznego.

Z planowanej na 31.12.2000 rok dotacji dla ŻOK w kwocie: 280.995 zł przekazano 272.904 zł, co stanowi 97,1 wykonania planu rocznego. Zaplanowane w budżecie wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych
w kwocie 18.500 zł wykorzystane zostały w 100 %.

ŻOK do końca 2000 roku prowadził gospodarkę finansową na takich samych zasadach jak Biblioteka i na takich samych zasadach jak Biblioteka będzie w 2001 roku otrzymywał z budżetu gminy dotacje i rozliczał się z jej wykorzystania.

Rozdział 8333 – Świetlice i kluby.

Działalność świetlic i klubów wiejskich finansowana była bezpośrednio przez budżet gminy.

Na działalność świetlic i klubów wiejskich zabezpieczono na dzień 31.12.00 środki w kwocie 166.588 zł w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 30.000 zł.

Na 31.12.00 z przyznanych na cały rok środków wydatkowano kwotę: 63.779 zł co stanowi 38,3 % wykonania planu rocznego.

Z kwoty 63.779 zł na zakup wyposażenia i materiałów wydatkowano 12.000 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu 18.952 zł, na pokrycie remontów bieżących , usług komunalnych 12.124 zł , na wynagrodzenia dla gospodarzy świetlic, abonamenty wydatkowano 12.473 zł, 1.690 zł wydatkowano na opłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy od wypłaconych wynagrodzeń gospodarzom świetlic.

Kwotę 6.540 zł wydatkowano na wykonanie zbiornika bezodpływowego przy świetlicy we wsi Mikoszowa.

Dział 85 – Ochrona zdrowia.

Plan na 01.01.2000 rok: 97.900 zł

Plan po zmianach na 31.12.2000 rok: 152.391 zł.

Wykonanie na 31.12.2000 rok 145.731 zł

co stanowi 95,6 % wykonania planu rocznego .

Poprzez dział 85 – Ochrona zdrowia finansowano :
w rozdz. 8511 – Szpitale ogólne

w rozdz. 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział 8511 – Szpitale ogólne

Na pokrycie kosztów malowania sal szpitalnych i korytarzy w Szpitalu Miejskim w Żarowie zabezpieczono
w budżecie gminy kwotę 12.177 zł, z której na 31.12.00 wydatkowano 5.562 zł.

Poprzez rozdz. 8511 przekazano dla ZOZ w Świdnicy dotację w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup kaset i ekranów wzmacniających do pracowni RTG w Szpitalu w Żarowie.

Dotację rozliczono w całości.

Rozdział 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w budżecie gminy zabezpieczono na 01.01.2000 rok: kwotę 97.900 zł.

W trakcie roku w związku z wyższymi wpływami do budżetu środków z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu podwyższono plan wydatków do kwoty 133.214 zł, z której na 31.12.00 wykorzystano 133.169 zł.

Zabezpieczone w budżecie gminy środki wydatkowano w następujący sposób /zgodnie z Programem uchwalonym przez Radę Miejską/:

podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w kwocie 57 zł.

Dział 86 – Opieka społeczna.

Poprzez dział 86 – Opieka społeczna finansowane były zadania własne gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie umów i porozumień.

Na realizację ww. zadań na 01.01.2000 r. zabezpieczyliśmy środki w kwocie 1.677.520 zł.

W trakcie roku w związku z dodatkowo otrzymanymi dotacjami plan został podwyższony i na dzień 31.12.00 wynosił 1.978.909 zł.

Na 31.12.00 wykorzystaliśmy środki w kwocie ogółem: 1.756.531 zł co stanowi 88,8 % wykonania planu rocznego.

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowano w 2000 roku poprzez następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 8612 – Usługi opiekuńcze.

Na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem przez opiekunki społeczne usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zabezpieczono kwotę 96.000 zł, z której na 31.12.00 wydatkowano 63.188 zł co stanowi 65,8 % wykonania planu rocznego.

Z kwoty 63.188 zł , 45.041 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych, 3.546 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego , 2.147 zł na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek zatrudnionych na umowę - zlecenie), 9.645 zł przeznaczono na składki ZUS i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń, 2.809 zł przeznaczono i odprowadzono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /odpis/.

Rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS w budżecie gminy zabezpieczono środki
w kwocie 880.263 zł, z których na 31.12.00 wydatkowano 824.875 zł co stanowi 93,7 % wykonania planu rocznego.

Z kwoty 824.875 zł , 94.612 zł dotyczyło wypłaconych zasiłków ze środków gminy, a 730.263 zł zasiłków wypłaconych ze środków budżetu państwa.

Z roku na rok liczba osób korzystających z pomocy społecznej wzrasta, wzrasta też i kwota, którą musimy zabezpieczyć w budżecie gminy na wypłatę zasiłków.

Rozdział 8615 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej.

W celu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej utworzono Ośrodek Pomocy Społecznej, który te zadania
w imieniu gminy realizuje.

Na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpieczono w budżecie gminy na dzień 31.12.00 środki w kwocie ogółem: 359.500 zł.

Część środków pochodzi z dotacji budżetu państwa i jest to kwota 138.300 zł, pozostałe środki pochodzą
z budżetu gminy i jest to kwota 221.200 zł.

Z kwoty 359.500 zł na płace i pochodne od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego §§ 11, 17, 41, 42 zabezpieczono środki w wysokości 300.070 zł, z których na 31.12.00 wykorzystano 294.710 zł co stanowi 98,2 % wykonania planu rocznego w tym zakresie.

Na odprowadzenie odpisu na ZFŚS zabezpieczono środki w kwocie 5.340 zł, z których na fundusz przekazano 5.338 zł.

Na pokrycie kosztów: podróży służbowych § 28 , zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, wydawnictw itp. § 31, zużycie energii, wody, c.o. § 35, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych , zakupu usług transportowych § 36 , usług niematerialnych szkolenia § 37 zabezpieczono w budżecie gminy na 31.12.2000 rok: środki w kwocie ogółem: 41.090 zł, z których wydatkowano 29.427 zł co stanowi 71,6 % wykonania planu rocznego.

13.000 złotych zabezpieczono w budżecie gminy na pokrycie wydatków inwestycyjnych (zakup kserokopiarki). Zabezpieczone na ten cel środki zostały wykorzystane w 100 %.

Rozdział 8616 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan na 01.01.2000 rok: 460.560 zł
z tego:

Plan po zmianach na 31.12.2000 rok: : 501.343 zł z tego:

Wykonanie na 31.12.2000 rok: 410.333 zł

co stanowi 81,8 % wykonania planu rocznego

z tego:

W 2000 roku w Gminie Żarów wydano 709 decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych.

Część dodatków mieszkaniowych wypłacana jest do rak własnych najemców, część przekazujemy na konto bankowe administratorów w tym: ZGL, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach, Wspólnoty Mieszkaniowe, Nadleśnictwo Świdnica, Nieruchomości PKP, Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach,, ŻZMO w Żarowie, Zakłady Chemiczne “Organika” i Zakład Rolny Łażany.

Z roku na rok przybywa w gminie liczba osób pobierających ww. świadczenia, wzrasta też kwota wypłaconych świadczeń .

W porównaniu do roku 1999 /372.501 zł/ wysokość wypłaconych w 2000 roku dodatków wzrosła o kwotę 37.832 zł.

Trudna sytuacja na rynku pracy (bezrobocie) to główny powód, dla którego z budżetu gminy zmuszeni jesteśmy asygnować coraz większe środki na wypłatę dodatków.

Rozdział 8617 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

Plan na 01.01.2000 rok: 41.000 zł.

Plan po zmianach na 31.12.2000 rok: 40.826 zł

Wykonanie na 31.12.2000 rok: 40.203 zł

co stanowi 98,5 % wykonania planu rocznego.

Wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla podopiecznych OPS finansowana była
w 100 % ze środków budżetu państwa.

W 2000 roku z przyznanych i otrzymanych dotacji wydatkowaliśmy 40.203 zł, niewykorzystane środki /dotacja/ w kwocie 623 zł zwróciliśmy do budżetu wojewody.

Rozdział 8695 – Pozostała działalność.

Plan na 01.01.2000 rok: 49.460 zł

Plan po zmianach na 31.12.2000 rok: 100.977 zł

Wykonanie na 31.12.2000 rok: 75.457 zł

co stanowi 74,7 % wykonania planu rocznego .

Poprzez rozdział 8695 finansowane były w 2000 roku następujące wydatki:

Na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach otrzymaliśmy z budżetu wojewody dotację w kwocie 26.745 zł, przyznaną dotację wydatkowaliśmy w całości na wypłatę ww. świadczeń.

Poprzez rozdz. 8695 dofinansowane były z budżetu różne imprezy okolicznościowe związane z organizacją “Dnia Seniora”, “Dnia Inwalidy”, spotkania młodzieży niepełnosprawnej, paczki z okazji Świętego Mikołaja.

Dział 87 – Kultura fizyczna i sport.

Plan na 01.01.2000 rok: 232.200 zł.

Plan po zmianach na 31.12.2000 rok: 257.375 zł.

Wykonanie na 31.12.2000 rok: 167.250 zł

co stanowi 65 % wykonania planu rocznego.

Poprzez dział 87 rozdział 8795 – Pozostała działalność finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ludowych Zespołów Sportowych , sekcje : piłki nożnej, szachowa, lekkiej atletyki, piłki ręcznej.

Poprzez rozdz. 8795 § 48 przekazywane były w 2000 roku dotacje dla Klubu Sportowego “Zjednoczeni” Żarów.

W dziale 87 rozdz. 8795 § 72 zabezpieczono również środki w kwocie 50.000 zł na następujące zadania inwestycyjne. : Zakup szatni dla LZS Mikoszowa – 10.000 zł, Rozbudowa zaplecza sportowego stadionu sportowego w Żarowie – 32.000 zł, zakup kosiarki dla KS “Zjednoczeni” – 8.000 zł.

Poniesione na działalność bieżącą LZS wydatki na 31.12.2000 rok: zamknęły się kwotą 91.091 zł, z której:

Dział 89 – Różna działalność

Poprzez dział 89 – Różna działalność finansowane były wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego , promocję gminy, zorganizowaniem Turnieju Wsi, Dożynek Gminnych, bieżącą działalnością Rad Sołeckich, wydawaniem , redagowaniem i drukowaniem “Gazety Żarowskiej”.

Poprzez dział 89 przekazywane były dotacje dla : LOK Świdnica /na działalność klubu “Harcek”/ Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenia Dzieci Chorych “Serce”, Stowarzyszenia “Europa bez Granic”.

Plan na 01.01.2000 rok: 189.200 zł

z tego:

Plan na 31.12.2000 rok: 197.450 zł

z tego:

Wykonanie na 31.12.2000 rok: 147.062 zł

z tego:

co stanowi 100 % wykonania planu rocznego,

co stanowi 83,4 % wykonania planu rocznego,

co stanowi 27,7 % wykonania planu rocznego.

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa.

Poprzez dział 91 rozdz. 9142 finansowane były wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Poprzez dz. 91 rozdz. 9143 – finansowane były wydatki związane z wykonywaniem zadań Starostwa Powiatowego.

Poprzez rozdz. 9144 finansowane były wydatki Rady Miejskiej, poprzez rozdz. 9146 wydatki urzędu gminy, poprzez rozdz. 9195 finansowane były wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej i poborem przez inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego.

I tak:

Na bieżącą działalność urzędów wojewódzkich /rozdz. 9142/ zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 161.912 zł, z których na 31.12.2000 rok: wydatkowano 154.866 zł co stanowi 95,6 % wykonania planu rocznego.

Najwyższą pozycję po stronie planu i wykonania stanowią wynagrodzenia osobowe § 11, dodatkowe wynagrodzenie roczne § 17.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 113.360 zł, zaś wykonano w kwocie 112.458 zł co stanowi 99, 2 % wykonania planu rocznego.

Pochodne od płac: składki ZUS § 41, składki na Fundusz Pracy § 42, odpis na ZFŚS § 43 zaplanowano w kwocie 25.239 zł zaś wykonano na 31.12.2000 roku w kwocie 25.019 zł co stanowi 99,1 % wykonania planu rocznego.

Na pozostałe wydatki bieżące w tym: podróże służbowe krajowe § 28, materiały i wyposażenie § 31, energię , wodę, gaz § 35, usługi materialne § 36, usługi niematerialne § 37 zabezpieczono w budżecie gminy środki
w kwocie ogółem: 23.313 zł zaś wydatkowano 17.389 zł co stanowi 74,5 % wykonania planu rocznego.

Na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych poprzez rozdz. 9142 otrzymaliśmy z budżetu wojewody dotację w kwocie 81.000 zł.

Otrzymana z budżetu wojewody dotacja pokryła 52,3 % poniesionych wydatków, pozostałe środki 73.866 zł pochodziły z budżetu gminy.

Na bieżącą działalność związaną z wykonywaniem zadań Starostwa Powiatowego /rozdz. 9143/ - Komunikacja zabezpieczono w budżecie gminy na 2000 rok środki w kwocie ogółem: 29.869 zł, z których na 31.12.2000 rok: wydatkowano 28.302 zł co stanowi 94,8 % wykonania planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe § 11, dodatkowe wynagrodzenie roczne § 17 zabezpieczono kwotę 23.835 zł ,
z której na 31.12.2000 rok: wydatkowano 23.059 zł co stanowi 96,7 % wykonania planu rocznego.

Na pochodne od wynagrodzeń : składki ZUS § 41, składki na Fundusz Pracy § 42, odpis na ZFŚS § 43 zabezpieczono kwotę ogółem 5.915 zł , z której na 31.12.2000 rok: wydatkowano 5.243 zł co stanowi 88,6 % wykonania planu rocznego.

Z zabezpieczonych w § 31 – materiały i wyposażenie środków w kwocie 119 zł na 31.12.2000 rok: nie wydatkowaliśmy żadnych środków.

Na bieżące pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu komunikacji w 2000 roku otrzymaliśmy dotację ze Starostwa Powiatowego w kwocie 14.480 zł.

Otrzymana ze Starostwa dotacja pokryła tylko 51,2 % poniesionych na ww. cel wydatków.

Na bieżącą działalność Rady Miejskiej /rozdz. 9144/ zabezpieczono w budżecie na 2000 rok środki w kwocie 209.211 zł , z których na 31.12.2000 rok: wydatkowano 204.260 zł co stanowi 97,6 % wykonania planu rocznego.

Na pokrycie ponoszonych wydatków związanych z wypłatą diet za udział w sesjach i pracach w komisjach Rady Miejskiej zabezpieczono kwotę 181.600 zł, z której na 31.12.2000 rok: wydatkowano 181.584 zł co stanowi 99,9 % wykonania planu rocznego.

Na wypłatę ryczałtu na dojazdy dla Przewodniczącej Rady Miejskiej § 28 zabezpieczono kwotę 3.000 zł, z której na 31.12.2000 rok: wydatkowano 2.936 zł.

Na zakup materiałów biurowych , odznaczeń /etui/ , dyplomów, prasy, statuetek wydatkowano kwotę: 10.982 zł z planowanej 11.911 zł .

Na pokrycie kosztów remontów bieżących kserokopiarki , usług transportowych , szlifowania medali wydatkowano kwotę 4.446 zł z planowanej 6.000 zł.

Na pokrycie kosztów szkoleń i pobytu na szkoleniach członków Młodzieżowej Rady Miejskiej i radnych Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 4.248 zł z planowanej 6.500 zł .

Na pokrycie kosztów odprowadzenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego wydatkowano kwotę 64 zł.

Na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego /rozdz. 9146/ na 31.12.2000 rok: zabezpieczono kwotę 1.644.924 zł, z której na koniec roku 2000 wykorzystano 1.598.328 zł co stanowi 97,2 % wykonania planu rocznego.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych § 11, dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 17 zabezpieczono kwotę 1.068.700 zł, z której na 31.12.2000 rok: wykorzystano 1.055.685 zł co stanowi 98,8 % wykonania planu rocznego.

Na pochodne od płac: składki ZUS § 41, składki na Fundusz Pracy § 42, odpis na ZFŚS zabezpieczono kwotę: 240.667 zł , z której na 31.12.2000 rok: wykorzystano 207.879 zł co stanowi 86,4 % wykonania planu rocznego.

Na wypłatę ekwiwalentu za odzież § 21 zabezpieczono kwotę 600 zł, z której wykorzystano 518 zł.

Na pokrycie kosztów podróży służbowych i ryczałtu dla Burmistrza § 28 zabezpieczono kwotę 15.100 zł, z której wykorzystano 15.087 zł.

Na zakup materiałów biurowych, prasy, paliwa , ogumienia, środków czystości, wyposażenia do biur, druków itp. § 31 zabezpieczono kwotę 74.085 zł, z której wykorzystano 73.760 zł.

Na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, gazu zabezpieczono kwotę 26.800 zł, z której na 31.12.2000 rok: wydatkowano 26.725 zł .

Na pokrycie kosztów usług pocztowych, telekomunikacyjnych, kominiarskich, komunalnych , inne § 36 zabezpieczono kwotę 114.090 zł, z której na 31.12.2000 rok: wydatkowano kwotę 113.943 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia i o dzieło, abonamentów, ogłoszeń, ekspertyz, przeglądów, zakup oprogramowania, licencji itp. § 37 zabezpieczono środki
w kwocie 81.262 zł, z której na 31.12.2000 rok: wydatkowano 81.243 zł.

Na pokrycie opłat sądowych, komorniczych, egzekucyjnych § 39 zabezpieczono kwotę 17.000 zł, z której wydatkowano 16.996 zł.

Na ubezpieczenie samochodów i sprzętu komputerowego § 40 zabezpieczono kwotę 6.520 zł, z której wydatkowano 6.475 zł.

Na odprowadzenie podatku VAT do Urzędu Skarbowego § 62 zabezpieczono kwotę 100 zł, z której wydatkowano 17 zł.

Na zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 38.500 zł , z której na 31.12.2000 rok: wydatkowano kwotę 20.000 zł. Środki wykorzystano na zakup komputerów do Urzędu.

Na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Straży Miejskiej zakupy inwestycyjne i wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków /rozdz. 9195/ zabezpieczono kwotę ogółem 216.532 zł, z której na 31.12.2000 rok: wykorzystano 196.919 zł co stanowi 90,9 % wykonania planu rocznego.

I tak: na wypłatę wynagrodzeń osobowych § 11, dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 17, prowizji za inkaso podatków § 14 zabezpieczono kwotę 154.790 zł, z której wydatkowano 146.870 zł co stanowi 94,9 % wykonania planu rocznego.

Na pochodne od wynagrodzeń i prowizji, składki ZUS § 41, składki na Fundusz Pracy § 42, odpis na ZFŚS § 43 zabezpieczono kwotę 36.120 zł, z której wydatkowano na 31.12.2000 rok: 29.675 zł co stanowi 82,2 % wykonania planu rocznego.

Na zakup umundurowania i ekwiwalenty dla strażników miejskich § 21 zabezpieczono kwotę 2.880 zł, z której wydatkowano 2.850 zł.

Na pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałtu na dojazdy § 28 zabezpieczono kwotę 3.200 zł, z której wydatkowano 3.120 zł.

Na zakup materiałów biurowych , środków czystości, paliwo, druków, prasy, wyposażenia § 31 zabezpieczono kwotę 7.802 zł, z której wydatkowano 7.376 zł.

Na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, c.o. § 35 zabezpieczono kwotę 3.300 zł, z której wydatkowano 3.191 zł.

Na pokrycie usług materialnych § 36 w tym: telekomunikacyjnych, przeglądy, naprawy samochodu zabezpieczono kwotę 2.540 zł, z której na 31.12.2000 rok: wydatkowano 2.460 zł.

Na pokrycie kosztów usług niematerialnych § 37 zabezpieczono kwotę 400 zł, z której wydatkowano 384 zł.

Na ubezpieczenie samochodu § 40 zabezpieczono kwotę 1.000 zł, z której wydatkowano 993 zł.

W 2000 roku planowaliśmy zakupić dla Straży Miejskiej komputer z oprogramowaniem.

Z uwagi na brak środków finansowych odstąpiliśmy w 2000 r. od jego zakupu.

Dział 90 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

W 2000 roku Gmina Żarów przystąpiła do Spółki Akcyjnej Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych z siedzibą
w Środzie Śląskiej.

Zabezpieczono w dziale 90 rozdz. 9000 § 78 środki w kwocie 12.900 zł przeznaczyliśmy na udziały w tej spółce.

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne.

Poprzez dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne w 2000 roku finansowaliśmy następujące wydatki:

rozdz. 9312 – Jednostki terenowe Policji,

rozdz. 9317 – Obrona cywilna

Poniesione na 31.12.2000 rok: w rozdz. 9312 wydatki wyniosły 4.289 zł co stanowi 89,4 % wykonania planu rocznego.

Z kwoty 4.289 zł , 989 zł przeznaczone było na zakup wyposażenia do Komisariatu Policji, 3.300 zł przeznaczyliśmy na pokrycie kosztów zakupu kserokopiarki dla Komisariatu Policji w Żarowie.

Poniesione na 31.12.2000 rok: w rozdz. 9317 wydatki wyniosły 329 zł co stanowi 99,7 % wykonania planu rocznego.

Całą wydatkowaną na 31.12.2000 rok: kwotę przeznaczyliśmy na: zakup fachowej prasy, materiałów biurowych, czasopism , 91,2 % wydatków pokryto z dotacji wojewody (300 zł).

Przyznane z budżetu wojewody dotacje na obronę cywilną są bardzo skromne, a potrzeby bardzo duże, ale
z uwagi na szczupłość środków dokonujemy tylko niezbędnych uzupełniających zakupów.

Dział 94 – Finanse.

Poprzez dział 94 rozdz. 9416 – Rozliczenia z tytułu poręczeń finansowane zostały wydatki związane ze spłatą kredytu zaciągniętego przez Spółkę “Strzegomka” a poręczonego w 1999 roku przez Gminę Żarów.

W miesiącu styczniu /I dekada stycznia/ Gmina spłaciła postawiony przez Bank Spółdzielczy w Świdnicy w stan natychmiastowej wymagalności kredyt w kwocie 457.720 zł.

Zgodnie z podpisaną ugodą Spółka zobowiązana była w terminie do 31.12.2000 rok: do spłaty kredytu wraz
z odsetkami i pozostałymi kosztami Gminie Żarów.

Z należnych gminie wierzytelności odzyskaliśmy na 31.12.2000 rok: 275.077 zł. Pozostałą kwotę 250.088,71 zł będziemy egzekwować od Spółki w 2001 roku.

Poprzez dział 94 rozdz. 9490 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego finansowane były odsetki od zaciągniętych przez Zarząd Miasta w Banku Zachodnim S.A. O/Świdnica kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków obrotowych.

Poniesione koszty zapłaconych odsetek zamknęły się kwotą: 119.694 zł.

Dział 97 – Różne rozliczenia.

W dziale 97 rozdz. 9718 – rezerwy ogólne i celowe § 81 – rezerwy utworzono rezerwę /do 1% planowanych wydatków na 2000 r./ na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Rezerwę na 2000 rok utworzono w kwocie 165.000 zł.

Na 31.12.2000 rok: rezerwę rozdysponowano w kwocie 147.350 zł. Na 31.12.2000 rok: nierozdysponowana rezerwa ogólna wyniosła 17.650 zł. Rezerwę przeznaczono na pokrycie następujących wydatków:

 1. Zakup akcji od Agencji Rozwoju Regionalnego10.000 zł
 2. Zorganizowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci
  i młodzieży2.400 zł
 3. Remont i modernizacja mieszkania w Łażanach dla pogorzelców
  z Pyszczyna10.000 zł
 4. Dopłata do czesnego dla nauczycieli uczących się a
  pracujących w Przedszkolu 2.000 zł
 5. Częściowe pokrycie kosztów ufundowania sztandaru dla
  Policji Dolnośląskiej 300 zł
 6. Częściowe pokrycie kosztów organizacji Rejonowych Mistrzostw
  Pierwszej Pomocy PCK 200 zł
 7. Częściowe pokrycie zjazdu Młodzieży Rad Miejskich 211 zł
 8. Składki na Fundusz Pracy i ZUS od umów zlecenia świetlicowych,
  inkasa opłaty targowej 4.485 zł
 9. Turniej młodzieżowych drużyn piłki nożnej 2.000 zł
 10. Udziały w Spółce Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 12.900 zł
 11. Zakup ubiorów sportowych dla żeńskiej drużyny siatkarek
  TKKF Chemik500 zł
 12. Remont zniszczonej wiaty przy ul. Dworcowej3.700 zł
 13. Zakup nagród dla uczestników akcji “Lato z szachami”400 zł
 14. Częściowe pokrycie kosztów za transport dla Związku Niewidomych
  w Świdnicy500 zł
 15. Zakup płótna na wykonanie kostiumów dla Teatru “Bezdomnych” 500 zł
 16. Koszty dowożenia uczniów do szkół18.370 zł
 17. Odsetki od zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym32.000 zł
 18. Zakup nagród na zawody lekkoatletyczne1.000 zł
 19. Dotacja dla KS “Zjednoczeni”, organizacja gminnych imprez
  sportowych7.000 zł
 20. Dotacje dla Stowarzyszenia “Europa bez Granic”, częściowe
  pokrycie kosztów na organizację IX Finału Wielkiej Orkiestry
  Świątecznej Pomocy1.500 zł
 21. Zakup materiałów budowlanych /okna/ do remontu pomieszczeń
  przy ul. Zamkowej 15 2.000 zł
 22. Remont pomieszczenia Zamkowa 153.200 zł
 23. Dodatkowy odpis na ZFŚS – roboty publiczne2.751 zł
 24. Pokrycie kosztów zainstalowania alarmów w szkołach
  podstawowych10.300 zł
 25. Pokrycie kosztów zainstalowania alarmu w Przedszkolu2.370 zł
 26. Dotacja dla ZOZ na zakup ekranu i kaset do pomieszczenia
  RTG w Szpitalu Miejskim w Żarowie 7.000 zł
 27. Pokrycie kosztów zakupu nagród w VII Żarowskim Biegu
  Niepodległości1.000 zł
 28. Opłata startowa uczestników XXV Biegu Piastów 2001 r.600 zł
 29. Częściowe pokrycie kosztów nagłośnienia – kościół w Żarowie3.063 zł
 30. Spotkanie wigilijne dla osób samotnych – częściowe pokrycie kosztów
  Imbramowice , Żarów1.800 zł
 31. Opłata za szkolenie 2 osób przez Państwową Agencję Inwestycji
  Zagranicznych2.500 zł
 32. Spotkanie młodzieży z posłem Lityńskim300 zł
 33. Zakupu drukarki do komputera dla Komisariatu Policji500 zł

Dział 98 – Obrona narodowa

Na pozostałe wydatki obronne w dziale 98 rozdz. 9819 zabezpieczyliśmy w budżecie gminy na 31.12.2000 rok: środki w kwocie 12.260 zł, z których wydatkowaliśmy na koniec roku 3.999 zł. Z kwoty 3.999 zł na zakup materiałów i wyposażenia § 31 wydatkowaliśmy kwotę 2.759 zł na malowanie pomieszczeń magazynowych, naprawę alarmu, remont sprzętu § 36 wydatkowaliśmy kwotę 1.240 zł.

Część wydatków § 31 pokryliśmy z dotacji wojewody w kwocie 350 zł.

Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa.

Plan na 01.01.2000 rok 1.690 zł

Plan po zmianach na 31.12.2000 rok: 19.213 zł

Wykonanie na 31.12.2000 rok: 19.213 zł

co stanowi 100 % wykonania planu rocznego .

Na uzupełnienie spisów wyborców otrzymaliśmy z Krajowego Biura Wyborczego dotację w kwocie 1.690 zł . Otrzymaną dotację przeznaczyliśmy na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych § 31 – 90 zł oraz na pokrycie kosztów modernizacji, aktualizacji programu komputerowego “Ewidencja ludności” § 37 – 1.600 zł. Wydatki ponoszone były poprzez rozdz. 9911.

Poprzez dział 99 rozdz. 9990 finansowane były wydatki związane z przeprowadzeniem w Gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na przeprowadzenie wyborów otrzymaliśmy dotację z budżetu wojewody w kwocie 17.523 zł całość przyznanych środków wydatkowaliśmy na cel wskazany w dotacji.

Z kwoty 17.523 zł, 8.694 zł wydatkowaliśmy na wypłatę diet dla członków Komisji obwodowych, 2.789 zł wydatkowaliśmy na zakup materiałów biurowych, wyposażenie lokali wyborczych, 3.509 zł wydatkowaliśmy na pokrycie kosztów usług transportowych, rozmów telefonicznych, druk obwieszczeń, przeniesienie telefonów.

2.063 zł wydatkowaliśmy na sporządzenie spisu wyborców i obsługę wyborów, 468 zł wydatkowaliśmy na opłacenie składek ZUS § 41 i Funduszu Pracy § 42 od wypłaconych wynagrodzeń na umowę zlecenie.

Na niski stopień realizacji wydatków 86,4 % miał ogromny wpływ niższy od planowanego stopień realizacji dochodów budżetowych, co w konsekwencji sprawiło, że wiele zadań przyjętych do realizacji po stronie wydatków nie zostało wykonanych lub wykonano w ograniczonym zakresie.

Część z nich zmuszeni będziemy finansować z dochodów roku 2001 co będzie miało znów wpływ na to, że realizacja przyjętych do wykonania zadań na 2001 rok przeciągnie się w czasie.

W załączniku Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2000 rok przedstawiono w układzie tabelarycznym plan i wykonanie wydatków na 31.12.2000 rok.

Załącznik 12: Wydatki budżetowe za rok 2000: część 1, część 2

 

CZĘŚĆ III

ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym Gmina w 2000 roku realizowała zadania z zakresu komunikacji (wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych rejestracja pojazdów itp.). Na ten cel otrzymaliśmy ze Starostwa dotację w kwocie: 14.480 zł.

Przyznana dotacja przeznaczona była na pokrycie: płac, pochodnych od płac, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dotacja wykorzystana została w 100%. Przyznana ze Starostwa dotacja pokrywała 51,2% wydatków ponoszonych przez gminę na realizację zadań
z zakresu komunikacji.

W załączniku Nr 13 do sprawozdania w sposób szczegółowy w układzie tabelarycznym przedstawiono plan
i wykonanie zadań bieżących realizowanych a podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

CZĘŚĆ IV

ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

Na podstawie podpisanego porozumienia z wojewodą dolnośląskim gmina Żarów realizowała zadanie z zakresu utrzymania bieżącego cmentarzy powojennych. Na ten cel otrzymaliśmy z budżetu wojewody dotację w kwocie: 3.700 zł. Na dzień 31.12.2000 roku dotacja wykorzystana została w całości. Otrzymane dotacje wykorzystane były na: odnowienie nagrobków, remonty bieżące ogrodzenia, utrzymanie czystości.

W załączniku Nr 13 do sprawozdania przedstawiono w sposób szczegółowy plan i wykonanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej.

CZĘŚĆ V

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2000 r. zaplanowane zostały
w kwocie 861.640 zł.

W trakcie roku plan wydatków został zmieniany w oparciu o otrzymane decyzje z DUW we Wrocławiu uchwałami Zarządu i Rady Miejskiej i ostatecznie na dzień 31.12.2000 r wynosił 1.216.714 zł .

Wykonanie wydatków na 31.12.2000 r. wyniosło 1.143.018 zł , co stanowi 93,9 % wykonania planu rocznego.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej ponoszone były poprzez następujące działy gospodarki narodowej:

1. Dz. 70 – Gospodarka komunalna,

2. Dz. 86 – Opieka społeczna,

3. Dz. 89 - Różna działalność,

4. Dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa ,

5. Dz. 93 - Bezpieczeństwo publiczne,

6. Obrona narodowa,

7. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

 1. Dział 70 – Gospodarka komunalna

Poprzez dział 70 – Gospodarka komunalna finansowane były wydatki związane z oświetleniem dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

Na ten rodzaj działalności zabezpieczyliśmy w budżecie środki w kwocie 162.000 zł, z których na dzień 31.12.00 wydatkowaliśmy 99.525 zł z tego:

Na dzień 31.12.00 wykorzystaliśmy 61,4 % przyznanych na cały rok środków.

Niski stopień realizacji wydatków wynika z mniejszego niż w latach ubiegłych zapotrzebowania na modernizację oświetlenia ulicznego na drogach publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą , gdyż w latach minionych na koszt gminy dokonaliśmy modernizacji oświetlenia i nie ma potrzeby w chwili obecnej angażowania środków finansowych.

 1. Dział 86 – Opieka społeczna

Poprzez dział 86 – Opieka społeczna finansowane były następujące wydatki: wypłata zasiłków i pomocy w naturze.

Zaplanowane na ten rodzaj działalności w rozdz. 8613 środki wynosiły 730.263 zł, z czego na 31.12.00 wykorzystano 100 % środków.

Wydatki na częściowe pokrycie płac i pochodnych od płac oraz na działalność bieżącą zaplanowane zostały
w kwocie 138.300 zł z czego na 31.12.00 wykorzystano całość środków, z tego:

Poniesione przez OPS koszty działalności bieżącej, płac i pochodnych od płac na 31.12.00 zamknęły się kwotą 329.475 zł jak z powyższego wynika przyznane z budżetu wojewody dotacje pokrywają tylko 42 % poniesionych wydatków,

Pozostałe, a nie wydatkowane środki w kwocie 623 zł zwrócono do budżetu wojewody. Opisane wyżej świadczenia finansowane są w 100 % ze środków budżetu państwa ,

Przyznanej na 2000 rok dotacji nie wydatkowaliśmy w roku, na który została przyznana. Nie zwróciliśmy też jej do budżetu wojewody, gdyż w latach minionych gmina poniosła wydatki związane z remontem i wyposażeniem mieszkania dla repatriantów. Do sprawozdania Rb – 50 z wykonania dotacji i wydatków za 2000 rok przedłożonego do Wydziału Finansowego przesłaliśmy informację o poniesionych przez gminę wydatkach wraz z kserokopiami faktur.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnego pisma z Wydziału Finansowego, czy nasze wyjaśnienia uznano za wystarczające do rozliczenia dotacji.

Nie wykorzystane środki w kwocie 58 zł zwróciliśmy do budżetu wojewody.

Ponoszone na opłatę składek wydatki finansowane były z dotacji wojewody.

Ogółem w 2000 roku na wypłatę świadczeń z opieki społecznej i na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowaliśmy kwotę 941.680 zł.

 1. Dział 89 – Różna działalność
 2. Poprzez dział 89 rozdz. 8934 finansowane były ponoszone przez gminę wydatki dotyczące zleconego gminie do przeprowadzenia w miesiącach od IV do V spisu gospodarstw rolnych.

  Na pokrycie w/w wydatków otrzymaliśmy z Urzędu Statystycznego dotację w kwocie 950 zł, którą na 31.12.00 wykorzystaliśmy w 100 %.

  Sprawozdanie Rb – 50- o wykonaniu dotacji i wydatków przesłaliśmy do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

 3. Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa
 4. Poprzez dział 91 rozdz. 9142 – Urzędy wojewódzkie finansowane były płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

  Poprzez dział 91 rozdz. 9142 § § 31, 35, 36 finansowane były również bieżące wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych.

  Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej otrzymaliśmy na 2000 rok dotację w kwocie 81.000 zł, którą na 31.12.00 wykorzystaliśmy w 100 %.

  Poniesione w 2000 roku przez Gminę wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej zamknęły się kwotą 154.866 zł, jak z powyższego wynika przyznana z budżetu wojewody dotacja pokrywa tylko 52,3 % kosztów.

  Pozostała kwota 73.866 zł pokrywana jest z dochodów własnych gminy.

  Z kwoty 81.000 zł ; 53.680 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, 3.980 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, 12.847 zł na pochodne od płac, odpis na ZFŚS , 10.493 zł na pozostałe wydatki bieżące /§ § 31, 35, 36/.

 5. Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne
 6. Poprzez dział 93 rozdz. 9317 finansowane były wydatki z zakresu obrony cywilnej.

  Przyznana na ten cel dotacja w kwocie 300 zł wykorzystana została w 100 %.

  Poprzez rozdz. 9317 § 31 finansowane były wydatki związane zakupem materiałów piśmiennych i czasopism.

 7. Dział 98 – Obrona narodowa
 8. Poprzez dział 98 rozdz. 9819 finansowane były pozostałe wydatki obronne.

  Przyznana na ten cel dotacja w kwocie 350 zł wykorzystana została w 100 %.

  Kwotę 350 zł przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów zakupu walizki pierwszej pomocy.

 9. Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa.

Poprzez dział 99 rozdz. 9990 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej finansowane były wybory prezydenckie.

Na przeprowadzenie wyborów otrzymaliśmy z budżetu wojewody dotację w kwocie 17.523 zł.

Z tej kwoty pokrywane były: diety członków komisji w wysokości 8.694 zł , materiały biurowe, wyposażenie lokali wyborczych w wysokości 2.789 zł, usługi transportowe związane z dowozem głosujących do lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne w wysokości 3.509 zł, sporządzane były listy wyborcze, ogłoszenia , obwieszczenia w wysokości 2.063 zł.

Od wypłaconych wynagrodzeń /umowy zlecenia/ odprowadzone zostały składki ZUS i na Fundusz Pracy w wysokości 468 zł.

Cała przyznana dotacja wykorzystana została w 100 %.

Poprzez dział 99 rozdz. 9911 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli finansowane były wydatki związane z uzupełnianiem spisów wyborców.

Przyznana z Krajowego Biura Wyborczego dotacja w kwocie 1.690 zł wykorzystana została na zakup materiałów biurowych w kwocie 90 zł oraz na modyfikację programu ewidencji ludności 1.600 zł.

Na 31.12.00 dotacja wykorzystana została w 100 %.

W załączniku Nr 14 do sprawozdania szczegółowo przedstawiono w układzie tabelarycznym plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Załącznik 13: Wydatki: plan i wykonanie za okres roku 2000

 

CZĘŚĆ VI INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie Gminy Żarów na dzień 01.01.2000 rok zabezpieczyliśmy środki w kwocie: 3.061.000 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowiły w naszym budżecie 18,3% wszystkich wydatków 2000 roku.

W trakcie roku budżetowego wydatki na realizację zadań inwestycyjnych wzrosły i na 31.12.2000 rok plan wydatków inwestycyjnych zamknął się kwotą 6.756.380 zł. źródłami pokrycia wydatków inwestycyjnych były:

W 2000 roku zadania inwestycyjne realizowane były w następujących działach gospodarki narodowej z tego:

 1. Dz. 50 – Transport

Planowane wydatki na 31.12.2000 rok 784.430 zł

Wykonanie na 31.12.2000 rok: 719.358 zł

co stanowi 91,7% wykonania planu rocznego.

W ramach działu 50 – Transport realizowane były następujące zadania:

 1. Wykonanie nasypu pod drogę w ul. Armii Krajowej w Żarowie na kwotę: 70.524,25 zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2000 roku. Zadanie realizowane było przy udziale środków budżetu państwa – 40.000 zł
 2. Budowa drogi w ul. Myśliwskiej w Mrowinach – koszty realizacji zadania w 2000 roku to kwota: 53.691,74 – zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie realizowane było przy udziale środków budżetu państwa 49.063 zł.
 3. Odbudowa drogi w ul. Armii Krajowej w Żarowie – koszty realizacji zadania w 2000 roku wyniosły 355.658,43. Zadanie dofinansowane było ze środków Banku Światowego w kwocie: 290.212 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2000 roku.
 4. Budowa drogi Zastruże – Pyszczyn koszt realizacji zadania w 2000 roku 214.018,78 – poniesione nakłady zamknęły się kwotą: 245.173,45 do sfinansowania w 2001 roku pozostała kwota 31.154,67. Zadanie dofinansowane było ze środków Banku Światowego 126.983 zł oraz Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 56.320 zł. Po uregulowaniu wszystkich zobowiązań zadanie zostanie zakończone i rozliczone.
 5. Remont drogi transportu rolnego we wsi Wierzbna – poniesione nakłady na realizację zadania w 2000 roku zamknęły się kwotą: 94.341,91 z czego zapłacono dla wykonawcy 23.016,92. Do sfinansowania w 2001 roku pozostała kwota: 71.324,99. Zadanie przeszło do realizacji na 2001 rok. Zadanie realizowane było z udziałem środków z TFOGR w kwocie: 22.400 zł
 6. Zakup wiaty przystankowej – ul. Chrobrego w Żarowie – nakłady poniesione na realizację zadania zamknęły się kwotą: 2.461 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2000 roku.
 7.  
 1. Dz. 70 – Gospodarka komunalna

Planowane wydatki na 31.12.2000 rok: 526.100 zł

Wykonanie na 31.12.2000 rok 408.168,34

co stanowi 77,6% wykonania planu rocznego.

W 2000 roku zapłacono kwotę: 58.000 zł (środki własne) zadanie miało być realizowane z udziałem środków budżetu państwa i częściowo zakładu wodociągów i kanalizacji jednak pomimo otrzymanej decyzji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego należnej dotacji na 2000 rok w kwocie: 45.000 zł nie otrzymaliśmy. Zostanie pozostało do sfinansowania w 2001 roku w kwocie 53.283,38

W ramach działu 70 – Gospodarka komunalna realizowane były następujące zadania:

 1. Dz. 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

Planowane wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynosiły na 31.12.2000 rok: 619.050 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2000 roku wyniosło: 468.660 zł co stanowi 75,7% wykonania planu rocznego.

W trakcie roku 2000 wydatki ponoszone były na następujące zadania:

 1. Dz. 79 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację inwestycji oświatowych zamknęły się kwotą: 4.666.000 zł.

Poniesione wydatki na 31.12.2000 rok zamknęły się kwotą: 3.452.266,11 co stanowi 74% wykonania planu rocznego.

Poprzez dz. 79 – Oświata i wychowanie realizowane były następujące zadania:

 1. Dz. 83 – Kultura i sztuka

Na realizacje zadań inwestycyjnych w tym dziale zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 51.500 zł z czego na 31.12.2000 roku wydatkowano kwotę: 28.040,08 co stanowi 54,4% wykonania planu rocznego. Poprzez
dz. 83 – Kultura i sztuka realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

 1. Dz. 86 – Opieka społeczna

Planowane na 31.12.2000 rok wydatki inwestycyjne: 13.000 zł

Wykonanie na 31.12.2000 rok wyniosło 13.000 zł

Poprzez dz. 86 – Opieka społeczna finansowane były następujące zakupy inwestycyjne:

 1. Dz. 87 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki inwestycyjne na 31.12.2000 rok 50.000,00

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2000 roku: 10.159,67

Poprzez dz. 87 – Kultura fizyczna i sport finansowane były następujące zadania inwestycyjne:

 1. Dz. 91- Administracja państwowa i samorządowa
 2. Planowane wydatki inwestycyjne na 2000 rok zamykały się kwotą: 43.000 zł. Wykonane wydatki na 31.12.2000 rok wyniosły 20.000 zł, co stanowi 46,5% wykonania planu rocznego. Z przyjętych do realizacji
  w 2000 roku zadań inwestycyjnych na 31.12.2000 roku wykonano tylko zadanie związane z komputeryzacją Urzędu Miejskiego, poniesione wydatki opiewały na kwotę 20.000 zł.

 3. Dz. 93 – Bezpieczeństwo publiczne

W 2000 roku poprzez dział 93 – Bezpieczeństwo Publiczne sfinansowano zakup kserokopiarki dla Komisariatu Policji w Żarowie w kwocie 3.300 zł

Ogółem poniesione wydatki inwestycyjne pochłonęły kwotę: 5.122.975,81 co stanowi 75,8% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania Gminy z tytułu niezapłaconych a zafakturowanych robót i usług na 31.12.2000 rok wynoszą 714.774,27 zł z tego:

Gdyby na 31.12.2000 rok na konto Urzędu wpłynęła należna gminie dotacja w kwocie 45.000 zł na ujęcie wody w Wierzbnej i budowę studni zobowiązania Gminy wyniosłyby 40.982,64. Z uwagi na niższy stopień realizacji dochodów nie wszystkie zadania udało się nam zrealizować i sfinansować. Niesfinansowane zadania przejdą do zapłaty na 2001 rok.

W załączniku Nr 15 do sprawozdania w sposób szczegółowy przedstawiono na jakie zadania i w jakich wysokościach przyznano środki na zadania inwestycyjne.

Załącznik 15: Informacja z realizacji inwestycji w 2000 roku

CZĘŚĆ VII PORĘCZENIA I GWARANCJE

W 2000 roku Gmina Żarów nie poręczyła ani też nie udzieliła gwarancji żadnemu podmiotowi gospodarczemu.

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu udzielonych poręczeń zmniejszyły się i na dzień 31.12.2000 r. wynoszą 1.500.000 zł.

Poręczenie dotyczy kredytu zaciągniętego przez Spółkę “Strzegomka” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2000 roku Gmina Żarów spłaciła jako poręczyciel za Spółkę “Strzegomka” w Żarowie kredyt wraz z odsetkami i prowizją w Banku Spółdzielczym w Świdnicy O/Żarów w kwocie 457.720 zł (kapitał), 60.235,53 (odsetki), 6.200 (prowizja). W wyniku podpisanej ze Spółką “Strzegomka” ugody na skutek kompensat w 2000 roku udało się nam wyasygnować od Spółki “Strzegomka” kwotę: 275.077 zł. Pozostałą kwotę mamy nadzieję
w ten sam sposób odzyskać w 2001 roku.

 

CZĘŚĆ VIII KREDYTY I POŻYCZKI

W 2000 roku Zarząd Miasta Żarów korzystając z danych mu przez Radę Miejską upoważnień po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dwukrotnie zaciągał kredyty.

Pierwszy kredyt zaciągnęliśmy w dniu 11 lipca 2000 roku i był to kredyt na zadanie inwestycyjne pn. “Budowa nowej Szkoły – Gimnazjum w Żarowie”. Umowa kredytowa podpisana została na 10 lat i na kwotę 10.000.000 zł z tym, że do dyspozycji Gminy Żarów w 2000 roku pozostawała kwota 3.500.000 zł, z której na 31.12.2000 roku wykorzystaliśmy 3.163.500 zł. Pozostała a nie wykorzystana w 2000 roku kwota kredytu przechodzi na 2001 rok i lata następne. Kredyt długoterminowy inwestycyjny stanowił źródło pokrycia deficytu budżetu w 2000 roku.

Drugi kredyt Zarząd Miasta zaciągnął 29.12.2000 roku na pokrycie wydatków oświatowych nie znajdujących pokrycia w dochodach 2000 roku (Karta Nauczyciela) i była to kwota 800.000 zł. Kredyt wraz z odsetkami będzie spłacany w 12 ratach począwszy od stycznia 2001 roku.

Odsetki od kredytu liczone będą wg stawki 1 Miesięczny WIBOR orientacyjna kwota odsetek 75.793 zł.

W przypadku kredytu na budowę szkoły Gimnazjum zgodnie z podpisaną umową odsetki zaczęliśmy spłacać od m-ca stycznia 2001 roku po półrocznej karencji zaś kapitał zaczniemy spłacać po 24 miesięcznej karencji od dnia jego udzielenia.

W jednym i drugim przypadku kredytodawcą był BING BANK S.A. Oddział Świdnica.

Zarząd Miasta Żarów w trakcie roku budżetowego 2000 zaciągnął w Banku Zachodnim S.A. kredyt obrotowy
w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków i była to kwota 800.000 zł. Kredyt spłaciliśmy do końca roku budżetowego (zgodnie z podpisana umową) odsetki od kredytu obrotowego zamknęły się kwotą 119.694 zł.

 

CZĘŚĆ IX NIEDOBÓR – NADWYŻKA

Gmina Żarów rok budżetowy 2000 zamknęła niedoborem w kwocie: 3.975.927 zł.

Sposób wyliczenia:

 1. zrealizowane dochody w 2000 roku to kwota 14.302.879,58 minus
 2. zrealizowane wydatki w 2000 roku to kwota18.278.806,57 co daje: 3.975.926,99

Ogółem niedobór Gminy Żarów na dzień 31.12.2000 roku zamyka się kwotą 3.886.259,71 źródłem pokrycia niedoboru budżetu gminy jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 89.667,28 (3.975.926,99 – 89.667,28 = 3.886.259,71).

 

Deficyt budżetu gminy

 

Planowany na 2000 rok deficyt gminy na 31.12.2000 rok wynosił 4.389.600 zł faktycznie zrealizowany na 31.12.2000 rok deficyt 4.053.167,28. Źródłami pokrycia deficytu w 2000 roku były:

 1. Kredyt inwestycyjny na budowę Szkoły Gimnazjum: 3.163.500,00
 2. Kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków oświatowych: 800.000,00
 3. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 89.667,28

Należy dodać, że w kolejnych latach budżetowych poprzez wyższy stopień realizacji dochodów będziemy dążyć do zmniejszenia niedoboru jednak proces ten będzie długotrwały już choćby z tytułu zaciągniętych kredytów.

CZĘŚĆ X PRZYCHODY JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

Do jednostek gospodarki pozabudżetowej prowadzących w 2000 roku swoją działalność na terenie gminy Żarów należały:

 1. Zakład Gospodarki Lokalowej w Żarowie
 2. Biblioteka Miejska w Żarowie
 3. Żarowski Ośrodek Kultury w Żarowie
 4. Świetlice dziecięce SP 1 i SP 3
 5. Środek specjalny “Budowa, modernizacja, utrzymanie i modernizacja dróg gminnych”

Przychody ww. jednostek organizacyjnych gminy na 01.01.2000 r. uchwalono w wys. 2.848.478 zł.

Poniżej przedstawiono jak zrealizowane zostały przychody przez j.g.p w okresie od stycznia do grudnia 2000 roku z tego:

Zakład Gospodarki Lokalowej w Żarowie

Planowane przychody: 2.340.600 zł

Wykonanie na 31.12.2000 rok: 2.241.699 zł

co stanowi 95,8% wykonania planu rocznego.

Najwyższą pozycję po stronie przychodów stanowią wpływy z usług dla ludności i jest to kwota 2.160.092 zł następnie: dotacje z budżetu gminy w kwocie: 57.700 zł, odsetki w kwocie: 14.597 zł i różne dochody w kwocie: 9.310 zł.

Biblioteka Miejska w Żarowie

Planowane przychody na dzień 31.12.2000 rok: 210.231 zł

Wykonane przychody na dzień 31.12.2000 rok 172.340 zł

co stanowi 82% wykonania planu rocznego.

Z planowanej na 31.12.2000 rok dotacji w kwocie 207.701 zł. Biblioteka otrzymała 168.900 zł, co stanowi 81,3% wykonania planu rocznego. Wpływy z różnych dochodów zrealizowane zostały w kwocie 3.440 zł na plan roczny 2.530 zł. Niższy od zakładanego stopień realizacji dochodów gminy sprawił, że zaplanowane na 2000 rok dotacje z budżetu gminy przekazane były tylko w 81,3%.

Żarowski Ośrodek Kultury

Planowane przychody ŻOK na 2000 rok zamykały się kwotą 321.395 zł, zaś zrealizowane na 31.12.2000 roku kwotą 315.003 zł co stanowi 98% wykonania planu rocznego.

Na przychody ŻOK składały się:

Zabezpieczoną w budżecie gminy Żarów dotację dla ŻOK przekazaliśmy w 97,1%

Środki specjalne typu żywienie dzieci w szkołach

W 2000 roku przy Szkole podstawowej w Żarowie i Gimnazjum funkcjonowały środki specjalne typu żywienie dzieci w szkołach. Obydwa środki pokrywały koszty swojej działalności z wpływów za wyżywienie i opłat za świadczone usługi w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków.

Przychody świetlicy dziecięcej przy Szkole Podstawowej zaplanowano na 2000 rok w kwocie 41.136 zł, zaś zrealizowano na 31.12.2000 rok w kwocie 37.058 zł, co stanowi 90,1% wykonania planu rocznego.

Przychody świetlicy dziecięcej przy Gimnazjum zaplanowano na 2000 rok w kwocie 39.380 zł, zaś zrealizowano w kwocie 42.772 zł co stanowi 108,6% wykonania planu rocznego.

Do 31 sierpnia 2000 roku czyli do dnia likwidacji dwóch szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 funkcjonowały dwa środki specjalne typu żywienie dzieci w szkołach. Środki specjalne funkcjonowały w oparciu o przychody własne nie otrzymywały z budżetu gminy dotacji.

Przychody świetlicy dziecięcej przy SP Nr 1 zaplanowano na 2000 rok w kwocie: 85.105 zł, zaś zrealizowano w kwocie 48.147 zł, co stanowi 56,6% wykonania planu rocznego.

Przychody świetlicy dziecięcej przy SP Nr 3 zaplanowano na 2000 rok w kwocie 77.804 zł, zaś zrealizowano
w kwocie 48.805 zł, co stanowi 62,7% wykonania planu rocznego.

Kolejnym środkiem specjalnym funkcjonującym w Gminie jest środek na którym gromadzone są opłaty za zajęcie pasa drogowego. Przychody środka specjalnego pn. “Budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych” zaplanowano na 2000 rok w kwocie 1.350 zł, zaś zrealizowano w kwocie 1.723 zł, co stanowi 127,6% wykonania planu rocznego.

W załączniku Nr 16 w układzie tabelarycznym przedstawiono plan przychodów według źródeł oraz wykonanie przychodów na 31.12.2000 rok.

Ostatecznie planowane przychody jednostek gospodarki pozabudżetowej na 31.12.2000 rok ogółem wynosiły 3.117.001 zł zaś zrealizowane na 31.12.2000 rok ogółem zamknęły się kwotą 2.827.717 zł, co stanowi 90,7% wykonania planu rocznego.

Załącznik 16: Sprawozdanie z wykonania jednostek gospodarki pozabudżetowej za rok 2000

CZĘŚĆ XI

ROZCHODY JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

Zakład Gospodarki Lokalowej w Żarowie

Rozchody Zakładu Gospodarki Lokalowej zaplanowano na 2000 rok w kwocie 2.282.900 zł z tego:

Zrealizowane przychody ZGL w 2000 roku w kwocie: 2.241.699 zł minus zrealizowane rozchody w kwocie 2.183.085 zł sprawiły, że ZGL rok budżetowy zamknął dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 58.614 zł. Jednak w ostatecznym rozliczeniu ZGL zamknął swoją działalność ujemnym stanem środków obrotowych
w kwocie 66.354 zł na który złożył się ujemny stan środków obrotowych 1999 roku w kwocie - 125.968 zł pomniejszony o inne zwiększenia w kwocie 1.000 zł i dodatni stan środków roku 2000 w kwocie 58.614 zł.

Przy okazji zatwierdzania bilansu na 2000 rok Zarząd Miasta będzie musiał podjąć działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej zakładu.

Biblioteka Miejska w Żarowie

Rozchody Biblioteki Miejskiej w Żarowie zaplanowano w kwocie ogółem: 210.231 zł zaś zrealizowano na 31.12.2000 rok w kwocie ogółem 198.760 zł, co stanowi 94,5% wykonania planu rocznego.

Na rozchody roku 2000 składały się:

Tak jak w przypadku ZGL, Zarząd Miasta będzie zmuszony podjąć w 2001 roku działania mające na celu już choćby wyrównanie ujemnego stanu środków obrotowych. Głównym powodem takiego stanu rzeczy było nie przekazanie w 100% należnej a zaplanowanej na 2000 rok dotacji. Niedopłata dotacji na 31.12.2000 rok wyniosła 38.801 zł. Powodem nie przekazania dotacji dla Biblioteki w 100% był niski stopień realizacji dochodów budżetowych Gminy.

Żarowski Ośrodek Kultury w Żarowie

Planowane rozchody na 31.12.2000 rok: 289.827 zł

Wykonane na 31.12.2000 rok rozchody zamknęły się kwotą: 323.745 zł

co stanowi 111,7% wykonania planu rocznego.

Z planowanych na wypłatę: wynagrodzeń osobowych § 11, dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 17, odprowadzenie: składek ZUS § 41, składek na Fundusz Pracy i odpisów na ZFŚS środków w kwocie ogółem 140.531 zł na 31.12.2000 rok wydatkowano kwotę 142.885 zł , co stanowi 101,7% wykonania planu rocznego. Jak z powyższego wynika wypłaty ww. świadczeń były wyższe od planowanych o 1,7% co świadczy
o niewłaściwym planowaniu wydatków.

Z planowanych środków w kocie 149.296 zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności ŻOK na 31.12.2000 rok wydatkowano kwotę: 180.860 zł, co stanowi 121,1% wykonania planu rocznego, aż o 21,1% wydatkowano więcej środków niż planowano na 2000 rok. Jak z powyższego wynika w ŻOK zaciągano zobowiązania bez pokrycia w planie, co świadczy o zupełnym braku kontroli ze strony Dyrektora i Głównego Księgowego.

Zrealizowane przychody roku 2000 w kwocie 315.003 zł minus zrealizowane na 31.12.2000 rok rozchody
w kwocie: 323.745 zł, sprawiły, że Żarowski Ośrodek Kultury tylko w 2000 roku zamknął rok budżetowy ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 8.742 zł. Z uwagi na to, że ŻOK 1999 rok zamknął ujemnym stanem środków obrotowych w kwocie 17.735 zł rozchody 2000 roku by zniwelować różnicę zaplanowano o 31.568 zł, niższe od przychodów. Jednak ujemny stan środków obrotowych w kwocie: 17.735 zł pomniejszony o inne zwiększenia w kwocie: 15.435 zł i powiększony o ujemny stan środków roku 2000 w kwocie: - 8.742 zł sprawił, że swoja działalność ŻOK zamknął ujemnym stanem środków obrotowych w kwocie: - 11.042 zł. Na pewno inna byłaby sytuacja ZOK gdyby z budżetu gminy przekazano dotacje w 100%. Nie przekazana w 2000 roku dotacja dla ZOK wyniosła 8.091 zł. Przy okazji zatwierdzania bilansu za 2000 rok Zarząd Miasta zmuszony będzie do podjęcia stosownych decyzji w sprawie sfinansowania niedoboru środków obrotowych tym bardziej, że ZOK od 2001 roku będzie prowadził swoją działalność na innych zasadach.

Świetlica dziecięca SP nr 1

Planowane rozchody ogółem na 31.12.2000 rok wyniosły 85.105 zł zaś faktycznie wykonane na 31.08.2000 rok (bo do tego dnia funkcjonował przy SP Nr 1 środek specjalny) wyniosło 50.717 zł, co stanowi 59,6% wykonania planu rocznego. Wydatki ponoszone były na bieżącą działalność § § 31 i 37 w kwocie ogółem 3.532 zł i na zakup środków żywności § 32 w kwocie 47.185 zł. Majątek obrotowy zlikwidowanego środka specjalnego typu “żywienie dzieci w szkołach” a funkcjonującego przy Szkole Podstawowej Nr 1 przejął nowoutworzony
z dniem 01.09.2000 rok środek specjalny tego samego typu przy Szkole Podstawowej w Żarowie. Przekazanie
i przejecie majątku nastąpiło Uchwała Rady Miejskiej.

Świetlica dziecięca SP w Żarowie

Planowane rozchody świetlicy dziecięcej przy Szkole Podstawowej w Żarowie na 31.12.2000 rok zamknęły się kwotą 41.136 zł zaś poniesione na 31.12.2000 rok wydatki kwotą 40.466 zł, co stanowi 98,4% wykonania planu rocznego. Zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym środki przeznaczone zostaly na pokrycie nastepujacych wydatków:

Świetlica dziecięca przy Szkole Podstawowej w Żarowie od 01.09.2000 roku zastąpiła funkcjonującą do 31.08.2000 roku świetlicę przy SP Nr 1. Świetlica dziecięca swoją działalność w całości pokrywa z przychodów własnych.

Świetlica dziecięca przy Gimnazjum

Od 01 września 2000 roku funkcjonuje i prowadzi swoją działalność przy Gimnazjum w Żarowie świetlica dziecięca typu żywienie dzieci w szkołach.

Rozchody świetlicy dziecięcej na 31.12.2000 rok zaplanowano w kwocie: 39.380 zł zaś zrealizowano w kwocie: 38.909 zł stan środków obrotowych na 31.12.2000 rok wynosił 11.102 zł. Świetlica dziecięca koszty swojej działalności w 2000 roku pokrywała w 100% z przychodów własnych.

Gromadzone w okresie od 09 do 12.2000 roku na wyodrębnionym rachunku bankowym środki przeznaczono na:

Świetlica dziecięca przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Żarowie

Świetlica dziecięca przy SP Nr 3 w Żarowie prowadziła swoją działalność do 31.08.2000 roku (tj. do dnia likwidacji). Gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym środki wydatkowano następująco:

Tak jak w przypadku wcześniej omawianych świetlic tak i ta pokrywała koszty swojej działalności z przychodów własnych.

Budowa modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych

Ustawa o drogach publicznych nałożyła na gminę obowiązek utworzenia środka specjalnego który na wyodrębnionym rachunku bankowym ma gromadzić opłaty za zajęcie pasa drogowego i poprzez ten sam rachunek ponosić koszty modernizacji, remontów dróg gminnych.

Rozchody środka specjalnego zaplanowaliśmy w kwocie 1.350 zł z zabezpieczonych na cały rok środków na 31.12.2000 rok wydatkowano kwotę 1.220 zł co stanowi 90,4% wykonania planu rocznego.

Stan środków obrotowych na 31.12.2000 rok wynosi 503 zł Przychody środka specjalnego w stosunku do potrzeb remontowych, modernizacyjnych są bardzo małe co powoduje, że większość prac remontowych i modernizacyjnych realizujemy poprzez wydatki budżetu.

W załączniku Nr 17 do sprawozdania w układzie tabelarycznym przedstawiono plan i wykonanie rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej.

Załącznik 17: Sprawozdanie z wykonania rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej

CZĘŚĆ XII

GMINY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody GFOŚiGW na 2000 rok zaplanowaliśmy w kwocie: 30.000 zł zaś zrealizowaliśmy na 31.12.2000 rok w wysokości 80.672 zł, co stanowi 268,9% wykonania planu rocznego.

Na wysoki stopień realizacji przychodów miały wpływy:

Rozchody GFOŚiGW na 01.01.2000 rok zaplanowaliśmy w kwocie: 30.000 zł. W trakcie roku budżetowego na skutek wyższych od zaplanowanych przychodów zwiększyliśmy rozchody o kwotę: 64.946 zł

Środki GFOŚiGW przeznaczyliśmy m.in. na:

Rok budżetowy 2000 GFOŚiGW zamknął ujemnym stanem środków obrotowych w kwocie: 57 zł gdyż zobowiązania na 31.12.2000 rok wyniosły 72 zł a należności 12 zł i gotówka w kasie 3 zł.

Zobowiązania 2000 roku pokryte zostaną z wpływów roku 2001. Zasadą funduszu jest to, że zgromadzone na rachunku bankowym środki przechodzą na rok następny i nie podlegają zwrotowi ani też rozliczeniu z budżetem gminy.

Z roku na rok obserwujemy mniejszy wpływ środków na GFOŚiGW. Powodem niższego stopnia realizacji przychodów jest to, że wiele zakładów zmodernizowało swoje urządzenia i dostosowało swoją produkcję do wymogów ochrony środowiska.

W naszej Gminie środki GFOŚiGW w dalszym ciągu kierowane będą na ochronę środowiska.

W załącznikach Nr 18 i Nr 19 w sposób szczegółowy przedstawiono źródła przychodów i rozchodów GFOŚiGW w 2000 roku.

 

 

 

Załącznik nr 18 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za okres od 01.01.2000-31.12.2000 r.

PRZYCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W ROKU 2000

 

 1. Stan funduszu na początek 2000 roku14.217,52
 2. Wpływy z tytułu kar i opłat za gospodarcze
  korzystanie ze środowiska oraz szczególnego
  korzystania z wód i urządzeń wodnych.80.672,35

-----------------

Przychody ogółem: 94.889,87

Załącznik nr 19 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za okres od 01.01.2000-31.12.2000 r.

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W ROKU 2000

 

 1. Realizowanie zadań modernizacyjnych
  i inwestycyjnych służących ochronie środowiska
  i gospodarce wodnej w tym:76.371,89
 1. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich6.235,56

w tym:

 1. Odłów bezpańskich psów i przechowywanie psów w schronisku8.446,00
 2. Zakup narybku – zarybianie stawów w Żarowie i Wierzbnej1.400,00
 3. Dofinansowanie festynu – Żarowski przepis na “Europę z puszki:”1.240,52
 4. Rekultywacja dzikiego wysypiska w Mielęcinie610,00
 5. Pomiar natężenia hałasu w mieszkaniu przy ulicy Sikorskiego 5/2 w Żarowie.582,75

----------------

Razem wydatki 94.886,72