1164

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA

z dnia 27 kwietnia 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2000 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 ze zm.), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r., poz. 1014 ze zm.) Rada Gminy Oława uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie z działalności finansowej Gminy Oława za 2000 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
STANISŁAW KORSAN

 

Załącznik do uchwały RADY GMINY Oława z dnia 27 kwietnia 2001 r.

  1. Wstęp
  2. Realizacja dochodów budżetowych
  3. Realizacja wydatków budżetowych
  4. Wykonanie Budżetu Gminy Oława - Dochody
  5. Wykonanie Budżetu Gminy Oława - Wydatki
  6. Wykonanie budżetu - Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
  7. Realizacja zadań inwestycyjnych
- TABELA
- OPIS

Uwaga!
Do odczytania załączników niezbędny jest program
Adobe Acrobat Reader