1156

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻTU GMINY MIASTA ŚWIDNICA

ZA 2000 ROK

Budżet Gminy Miejskiej Świdnica na 2000 rok oraz plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został uchwalony w dniu 20 grudnia 1999 r. uchwałą nr XIII/170/99 Rady Miejskiej w Świdnicy w wysokości:

dochody ogółem w kwocie 84 757 404 zł,

z tego:

dochody własne w kwocie 63 813 505 zł,

w tym:

1. dochody z podatków i opłat w kwocie 17 751 700 zł,

2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 17 419 667 zł,

3. dochody z majątku gminy w kwocie 9 050 000 zł,

4. pozostałe dochody własne w kwocie 19 592 128 zł,

dotacje celowe w kwocie 3 954 050 zł,

w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 056 050 zł,

2. na zadania własne w kwocie 880 000 zł,

3. na zadania realizowane na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej w kwocie 18 000 zł,

subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 16 989 849 zł,

w tym:

– część podstawowa w kwocie 9 586 zł,

– część oświatowa w kwocie 14 824 389 zł,

– część rekompensująca w 2 155 874 zł,

wydatki ogółem w kwocie 90 086 664 zł,

z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 73 756 112 zł,

w tym:

– wynagrodzenia 21 254 689 zł,

– pochodne od wynagrodzeń 4 346 376 zł,

– dotacje 9 081 614 zł,

– wydatki na obsługę długu gminy 249 010 zł,

– wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę 1 259 360 zł,

– pozostałe wydatki 37 565 063 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 16 330 552 zł,

w tym:

– wydatki inwestycyjne 14 650 552 zł.

– udziały w spółce TBS 1 600 000 zł,

– dopłaty do kapitału w Spółce Wydawnictwo Sudeckie 80 000 zł,

Deficyt budżetu gminy na 2000 r. ustalono w kwocie 5 329 260 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są kredyty bankowe.

Po dokonaniu zmian budżet gminy w zakresie planu dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2000 r. wynosił:

dochody ogółem w kwocie 90 872 671 zł,

wydatki ogółem w kwocie 104 701 931 zł,

planowany deficyt w kwocie -13 829 260 zł,

Źródłem pokrycia deficytu są kredyty zaciągnięte w bankach krajowych oraz emisja obligacji komunalnych.

Wykonanie budżetu gminy w 2000 r. wynosi:

dochody ogółem w kwocie 90 781 566 zł,

co stanowi 99,9% planu po zmianach

wydatki ogółem w kwocie 103 344 617 zł,

co stanowi 98,7% planu po zmianach

Niedobór budżetu za 2000 r. (różnica między dochodami a wydatkami) wyniósł – 12 563 051 zł przy planowanym w kwocie –13 829 260 zł.

Stan skumulowanego niedoboru budżetu na dzień 31 grudnia 2000 r. wynosi 18 115 957 zł.

Niedobór budżetu gminy został w 2000 r. sfinansowany kredytami bankowymi oraz emisją obligacji serii “A” w kwocie 2 500 000 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2000 roku przedstawiamy w poniższych tabelach:

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnica w latach 1999 i 2000

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

W y k o n a n i e

Skutki udzielonych ulg,

odroczeń, umorzeń,

zwolnień

1999

2000

1999

%

wyk.

2000

%

wyk.

1999

2000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Dochody ogółem

85 090 307

90 872 671

84 871 835

99,7

90 781 566

99,9

1 421 070

1 504 341

II

Dochody własne

61 162 484

64 164 109

61 227 695

100,1

64 385 142

100,3

1 421 070

1 504 341

z tego:

1

podatek rolny

64 000

69 700

54 696

85,5

47 022

67,5

-

228

2

podatek od nieruchomości

12 865 881

13 511 000

12 328 618

95,8

12 732 995

94,2

955 486

1 077 856

3

podatek leśny

0

0

88

-

77

-

-

-

4

podatek od środków transport.

901 000

651 000

533 999

59,3

432 068

66,4

29 567

8 776

5

podatki opłacane w formie

karty podatkowej

900 000

450 000

531 291

59,0

403 941

89,8

26 567

6 196

6

podatek od spadków i darow.

60 000

106 000

119 562

199,3

145 519

137,3

5 493

9 309

7

opłata skarbowa

2 732 000

2 800 000

2 836 970

103,8

2 798 647

100,0

3 443

176 810

8

opłata targowa

125 000

172 000

153 833

123,1

188 499

109,6

-

-

9

dochody z majątku gminy

9 638 450

9 050 000

10 859 484

112,7

13 082 828

144,6

-

-

10

pozostałe dochody

18 732 615

20 313 691

18 760 743

100,2

19 165 787

94,3

400 514

225 166

11

udziały we wpływach z podat. dochod. od osób prawnych

654 000

660 000

711 669

108,8

850 035

128,8

-

-

12

udziały we wpływach z podat. dochod. od osób fizycznych

14 489 538

16 380 718

14 336 742

98,9

14 537 724

88,7

-

-

III

Dotacje celowe

7 623 163

9 184 757

7 339 480

96,3

8 872 619

96,6
z tego:

1

na zadania z zakresu

3 810 167

4 880 928

3 527 832

92,6

4 550 694

93,2

administracji rządowej
w tym inwestycyjne

-

208 310

-

-

30 000

-

2

na zadania własne

3 605 476

4 005 921

3 604 860

100,0

4 005 791

100,0

w tym inwestycyjne

2 506 116

2 253 984

2 505 500

100,0

2 253 984

100,0

3

na zadania realizowane na

126 521

18 000

126 521

100,0

18 000

100,0

podstawie porozumień z org. administracji
rządowej
w tym inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

4

na zadania realizowane na

46 922

91 888

46 190

98,4

110 114

119,8

podstawie porozumień
z organami jednostek
samorządu terytorialnego
w tym inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

5

otrzymane z funduszy celow.

34 077

188 020

34 077

100,0

188 020

100,0

w tym inwestycyjne

-

171 900

-

-

171 900

100,0

IV Subwencja ogólna

16 304 660

17 085 805

16 304 660

100,0

17 085 805

100,0

z tego:
1 część podstawowa

99 885

8 715

99 885

100,0

8 715

100,0

2 część oświatowa

14 049 915

14 290 894

14 049 915

100,0

14 290 894

100,0

3 część rekompensująca

2 154 860

2 786 196

2 154 860

100,0

2 786 196

100,0

Środki na dofinansowanie
V

zadań ze źródeł pozabudżet.

-

438 000

-

-

438 000

100,0

 

Zestawienie wydatków w układzie finansowym w latach 1999-2000

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

W y k o n a n i e

%

wyk

7:5

1999 r.

2000 r.

1999 r.

% wyk.

5:3

2000 r.

%wyk

7:4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Wydatki ogółem

85 657 379

104 701 931

83 663 329

97,7

103 344 617

98,7

123,5

z tego:

1.

majątkowe

14 598 304

25 378 051

14 564 381

99,8

25 023 956

98,6

171,8

w tym:

a

inwestycyjne

13 718 304

23 385 741

13 684 628

99,8

23 031 646

98,5

168,3

2.

bieżące

71 059 075

79 323 880

69 098 948

97,2

78 320 661

98,7

113,3

z tego:

a

wynagrodzenia

20 314 064

24 458 803

19 714 271

97,0

24 143 035

98,7

122,5

w tym:
wynagrodzenia osobowe

19 192 850

22 983 996

18 594 593

96,9

22 669 777

98,6

121,9

b

pochodne od wynagrodzeń

4 364 239

4 816 061

4 129 438

94,6

4 679 461

97,2

113,3

c

dotacje

8 847 823

8 597 885

8 811 514

99,6

8 577 284

99,8

97,3

d

wydatki na obsługę długu

341 069

249 010

324 351

95,1

236 819

95,1

73,0

e

pozostałe wydatki

37 191 880

41 202 121

36 119 374

97,1

40 684 062

98,7

112,6

II

Wynik

-567 072

-13 829 260

1 208 506

-12 563 051

III

Źródła sfinansowania deficytu
budżetowego

567 072

13 829 260

-

-

13 489 872

-

-

IV

Przychody ogółem

10 067 072

18 000 000

3 000 000

17 537 286

a

środki ze sprzedaży papierów
wartościowych

-

2 500 000

-

2 500 000

-

-

b

kredyty bankowe

10 067 072

15 500 000

3 000 000

-

15 037 286

-

-

c

nadwyżka budżetowa

-

-

-

-

-

-

-

III

Rozchody - spłata kredytów

9 500 000

4 170 740

3 478 405

-

4 047 414

-

-

 

R E A S U M U J Ą C

wykonanie budżetu Gminy Miasto Świdnica za 2000 r. przedstawia się następująco:   (w zł)

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wyk.

1

2

3

4

5

1.

Dochody ogółem

90 872 671

90 781 566

99,9

2.

Wydatki ogółem

104 701 931

103 344 617

98,7

3.

Przychody ogółem

18 000 000

17 537 286

97,4

4.

Rozchody ogółem

4 170 740

4 074 414

97,7

Różnica (deficyt)

-13 829 260

-12 563 051

5.

Dochody i przychody

108 872 671

108 318 852

6.

Wydatki i rozchody

108 872 671

107 419 031

Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Świdnica w 2000 roku przebiegała zgodnie z planem.

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że gmina ma na koniec roku deficyt w kwocie 12 563 051 złotych przy planowanym 13 829 260 złotych. Deficyt pokryty został kredytami bankowymi zaciągniętymi w 2000 r. w kwocie 15 037 286 złotych oraz środkami z obligacji komunalnych serii A w kwocie 2 500 000 złotych.

 

Na podstawie powyższego sprawozdania należy uznać za:

1. prawidłowy, zgodny z uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/170/99 z dnia 20 grudnia 1999 r. poziom realizacji dochodów i wydatków gminy w stosunku do planu za 2000 rok,

2. prawidłowy stan realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

3. dobre zaawansowanie i prawidłowy przebieg realizowanych w 2000 roku zadań inwestycyjnych,

4. pełne mimo występujących problemów wykonania zadań oświatowych.