1155

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2000 dla Zarządu Miasta Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 58 i § 59 Regulaminu Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryi uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu:

1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryi za rok 2000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi zawartej w protokole posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2001 r. w przedmiocie realizacji budżetu Gminy Miejskiej Złotoryi za 2000 r. stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) uchwały nr II/A/31/2001 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2001 r.,

4) wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie absolutorium dla Zarządu Miasta Złotoryi za 2000 r.,

5) uchwały nr II/B/26/2001 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2001 r.

udziela się Zarządowi Miasta Złotoryi absolutorium za rok budżetowy 2000 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
EUGENIUSZ POŻAR

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 kwietnia 2001 r. (poz. 1155)

Wykonanie Budżetu Miasta za rok 2000 (załączniki graficzne)

01

10

19

28

02

11

20

29

03

12

21

30

04

13

22

31

05

14

23

32

06

15

24

33

07

16

25

34

08

17

26

35

09

18

27