Załącznik nr 4

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Jaworzyna Śl. w 2000 roku.

Lp.

Wyszczególnienie

dział

rozdział

Plan na 2000 rok

Dotacje

Wydatki na 31.12.2000 r.

%

7:4

własne

inne

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Rów melioracyjny w Piotrowicach

40

4406

13.662

13.646

-

13.646

99,9

 

Razem dział 40:

x

13.662

13.646

-

13.646

99,9

2.

Remont kapitalny drogi we wsi Czechy

50

5613

30.089

30.088

-

30.088

100,0

3.

Remont drogi dojazdowej do posesji oraz rowu opaskowego we wsi Stary Jaworów

50

5613

12.000

-

-

-

x

4.

Budowa chodnika dla ruchu pieszego w miejscowości Piotrowice

50

5614

10.000

1.926

-

1.926

19,3

 

Razem dział 50:

x

52.089

32.014

x

32.014

61,5

5.

Budowa sieci wod.-kan. w Bagieńcu i sieci kanalizacyjnej we wsi Bolesławice

70

7395

218.222

124.957

-

124.957

57,3

 

Razem dział 70:

x

218.222

124.957

x

124.957

57,3

6.

Piony kanalizacyjne i przyłącza gazowe

74

7411

50.000

48.212

-

48.212

96,4

7.

Baza ZGKiM przy ul. Świdnickiej 9

74

7411

161.555

161.330

-

161.330

99,9

8.

Zakup 2 kpl. Aparatów powietrznych dla jednostek OSP Nowice

74

7523

11.400

11.400

-

11.400

100,0

9.

Wykup nieruchomości we wsi Pastuchów

74

7552

2.000

2.000

-

2.000

100,0

10.

Prawo pierwokupu działki w Jaworzynie Śl. przy ul. Prądzyńskiego

74

7552

1.900

1.900

-

1.900

100,0

11.

Adaptacja budynku po policji z niemieszkalnego na mieszkalny

74

7695

7.200

7.050

-

7.050

97,9

12.

Adaptacja budynku po SP na mieszkanie dla rodziny z Kazachstanu

74

7695

100.200

98.849

-

98.849

98,7

13.

Ułożenie kabla energetycznego ul. Prądzyńskiego

74

7695

10.000

10.000

-

10.000

100,0

 

Razem dział 74:

x

344.255

340.741

-

340.741

99,0

14.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Starym Jaworowie

79

7911

35.400

33.727

-

33.727

95,3

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

15.

Modernizacja kotłowni z paliwa stałego na olejowe w budynku SP w Pastuchowie

79

7911

40.000

-

40.000

40.000

100,0

16.

Adaptacja mieszkań i modernizacja WC w SP przy ul. Mickiewicza w Jaworzynie Śl.

79

7911

49.000

48.000

-

48.000

98,0

17.

Wymiana pieca c.o. w SP w Bolesławicach

79

7911

5.890

5.890

-

5.890

100,0

 

Razem dział 79:

x

130.290

87.617

40.000

127.617

97,9

18.

Budowa świetlicy w Witkowie

83

8495

12.880

12.872

-

12.872

99,9

 

Razem dział 83:

x

12.880

12.872

-

12.872

99,9

19.

Program komputerowy KASA oraz zakup kserokopiarki i zestawów komputerowych

91

9146

22.600

22.593

-

22.593

99,9

  Razem dział 91:

x

22.600

22.593

-

22.593

99,9

  Ogółem:

x

793.998

634.440

40.000

674.440

84,9

Wykonanie inwestycji w 2000 roku stanowi 6,7% zrealizowanych wydatków ogółem.

 ZAKRES RZECZOWY WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

 

1. Rów melioracyjny w Piotrowicach - 13.646,-zł.

Opracowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę za 5.400,-zł oraz dokonano zakupu niezbędnych materiałów do przykrycia rowu (włazy kanałowe, rury drenarskie, rury, kręgi, płyty nastudzienne, papa i piasek).

2. Remont kapitalny drogi we wsi Czechy - 30.088,-zł.

Zadanie zostało zrealizowane w roku 1999. Z budżetu roku 2000 zapłacono:

3. Remont drogi dojazdowej do posesji oraz rowu opaskowego we wsi Stary Jaworów - 12.000,-zł.

Na podstawie pisma z planem zadań ujętych do realizacji w 2000 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaplanowano powyższe zadanie. Jednak z powodu nie wywiązania się BGiUR z opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej w 2000 roku zadanie to planuje się wykonać w roku 2001.

4. Budowa chodnika dla ruchu pieszego w miejscowości Piotrowice - 1.926,-zł.

W ramach tego zadania jedynie przestawiono słup energetyczny.

5. Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Bagieńcu i sieci kanalizacyjnej we wsi Bolesławice - 124.957,-zł.

Wykonano wodociąg ze wsi Bolesławice do Bagieńca wraz z przyłączami - 25 szt. Zadanie to zostało zrealizowane zgodnie z umową do dnia 14 listopada 2000roku. W roku 2000 poniesiono następujące koszty:

6. Inwestycje prowadzone przez ZGKiM - 209.542,-zł.

Zakład otrzymał dotację, którą przeznaczył na:

7. Aparaty powietrzne dla OSP - 11.400,-zł.

Zakupiono 2 komplety aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla jednostki OSP Nowice.

8. Wykup działek - 3.900,-zł.

Wykupiono dwie działki: kort tenisowy w Pastuchowie - 2.000,-zł oraz działkę budowlaną przy ul. Prądzyńskiego - 1.900,-zł

9. Adaptacja budynku po policji z niemieszkalnego na mieszkalny - 7.050,-zł.

Powyższa inwestycja trwała od czerwca 1999 roku do 30.11.2000 roku. W 2000 roku wykonano roboty zabezpieczające konstrukcję dachu i ścian ryglowych w budynku. Ponadto opłacono wynagrodzenie za pełnienie obowiązków kierownika budowy i inspektorów nadzoru (robót elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych, gazowych).

10. Adaptacja budynku po SP na mieszkanie dla rodziny z Kazachstanu - 98.849,-zł.

Adaptację rozpoczęto w październiku 2000 roku i zakończono 30.11.2000 roku. Uzyskano lokal mieszkalny o powierzchni 141,40 m2 składający się z 5 pokoi, kuchni, 2 łazienek, pralni, WC oraz kotłowni dla siedmioosobowej rodziny z Kazachstanu. W ramach zadania:

11. Ułożenie kabla energetycznego ul. Prądzyńskiego - 10.000,-zł.

Kabel energetyczny o długości 190 mb został ułożony na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Prądzyńskiego w Jaworzynie Śl.

12. Rozbudowa SP w Starym Jaworowie - 33.727,-zł.

Opracowano dokumentację techniczną kompletną i otrzymano pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 29.700,-zł. Pozostałą kwotę wykorzystano na zakup paliwa dla sprzętu, który przygotował teren pod budowę (niwelacja terenu) oraz na materiały do realizacji zadania.

13. Modernizacja kotłowni z paliwa stałego na olejowe w budynku SP w Pastuchowie - 40.000,-zł.

W październiku 2000 roku przystąpiono do modernizacji kotłowni w SP. Wykonano: montaż kotła P200/6 REMEHA B.V- 116KW i zbiorniki firmy Schumtz na olej PE 4x1000 dm 3 , sieć ciepłowniczą o długości 117 mb. Prace zakończono w listopadzie 2000 roku. Całkowita wartość zadania - 80.000,-zł (40.000,-zł na ten cel wykorzystano z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

14. Adaptacja mieszkań i modernizacja WC w SP przy ul. Mickiewicza w Jaworzynie Śl. - 48.000,-zł.

Powyższa kwota została wykorzystana na remont sanitariatów na następujące prace:

15. Wymiana pieca c.o. w SP w Bolesławicach - 5.890,-zł.

W ramach tego zadania dokonano demontażu starego kotła c.o., montażu kotła c.o. izolowanego “KOTLARZ” oraz pompy obiegowej wraz z armaturą.

16. Budowa świetlicy w Witkowie - 12.872,-zł.

Wykonano przyłącze wodociągowe i odprowadzenie ścieków do szamba. Zakończono krycie dachu blachą, wykonano obróbki blacharskie, zamontowano rynny i rury spustowe. Zostały zakończone prace w pomieszczeniach socjalnych. Wstawiono 2 szt. okien PCV i drzwi wejściowe z PCV. Wylano posadzkę betonową w całym budynku i wykonano instalację elektryczną i oświetleniową.

17. Zakupy inwestycyjne - 22.593,-zł.

Zakupiono program komputerowy KASA za 3.294,-zł oraz kserokopiarkę do obsługi Rady Miejskiej za 4.499,-zł. Kwotę 14.800,-zł wydatkowano (jako niewygasający wydatek) dopiero w 2001 roku na zakup 3 zestawów komputerowych.