Załącznik Nr 2

Dochody budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2000 rok według źródeł

Lp.

Wyszczególnienie

§

Plan na 2000 rok

Wykonanie na dzień 31.12.00

%

5:4

I.

Dochody z podatków i opłat

 

2.686.161,-

2.383.217,-

88,7

 

1) podatek rolny

51

582.470,-

588.407,-

101,0

 

2) podatek od nieruchomości

55

1.886.213,-

1.573.415,-

83,4

 

3) podatek leśny

53

3.578,-

3.715,-

103,8

 

4) podatek od środków transportowych

61

63.500,-

65.867,-

103,7

 

5) wpływy z karty podatkowej

52

31.000,-

33.246,-

107,2

 

6) podatek od spadków i darowizn

56

8.000,-

11.268,-

140,8

 

7) podatek od posiadania psów oraz opłat lokalnych

(targowa)

57,59

11.400,-

10.014,-

87,8

 

8) opłata skarbowa

58

100.000,-

97.285,-

97,3

II.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

1.859.267,-

1.661.036,-

89,3

 

1) 27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób

fizycznych

15

1.849.267,-

1.640.488,-

88,7

 

2) 5% wpływów z podatku dochodowego od osób

prawnych

16

10.000,-

20.548,-

205,5

III.

Wpływy z tytułu usług

42

19.864,-

21.137,-

106,4

IV.

Dochody z majątku gminy

33,43,64

677.955,-

654.365,-

96,5

V.

Część podstawowa subwencji ogólnej

90

1.474,-

1.474,-

100,0

VI.

Część oświatowa subwencji ogólnej

90

3.208.299,-

3.208.299,-

100,0

VII.

Część rekompensująca subwencji ogólnej

90

287.980,-

287.980,-

100,0

VIII.

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom

88

1.001.621,-

993.121,-

99,1

IX.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

89

226.444,-

226.444,-

100,0

X.

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

49

10.080,-

10.080,-

100,0

XI.

Pozostałe dochody (różne opłaty, odsetki)

64,76,77,81,98

563.363,-

600.367,-

106,6

XII.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

18

21.080,-

21.046,-

99,8

XIII.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji

54

40.000,-

40.000,-

100,0

XIV.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin

86

92.900,-

-

X

  Ogółem dochody:  

10.696.488,-

10.108.566,-

94,5