Załącznik nr 11

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, instytucji kultury i środków specjalnych

gminy Jaworzyna Śl. za 2000 rok

Dział

rozdział

Wyszczególnienie

Przychody

Wydatki

ogółem

dotacje
z budżetu

ogółem

wynagrodzenia i pochodne

wydatki rzeczowe

wydatki majątkowe

74

7411

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

3.330.259

537.987

3.460.532

1.443.583

1.807.407

209.542

79

8211

Przedszkola

681.980

569.527

687.930

554.241

133.689

-

Razem zakłady budżetowe

4.012.239

1.107.514

4.148.462

1.997.824

1.941.096

209.542

83

8322

Biblioteki

173.336

172.574

185.523

142.222

43.301

-

 

8332

Ośrodki kultury

469.243

204.173

477.493

192.903

284.590

-

Razem instytucje kultury

642.579

376.747

663.016

335.125

327.891

-

79

7911

Szkoły podstawowe

7.505

-

21.605

-

21.605

-

79

7912

Gimnazjum

72.601

-

58.619

-

58.619

-

Razem środki specjalne

80.106

-

80.224

-

80.224

-

 

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W gminie funkcjonują 3 zakłady budżetowe: ZGKiM i 2 przedszkola.

ZGKiM uzyskał przychody w wysokości 3.330.259,-zł z następujących tytułów:

1. wpływy z usług- 2.680.611,-zł

2. wpływy ze sprzedaży materiałów- 1.790,-zł

3. dotacja z budżetu gminy- 537.987,-zł

w tym na:

4. pozostałe przychody operacyjne- 78.825,-zł

5. odsetki- 31.046,-zł.

Wydatki w kwocie 3.460.532,-zł zostały wykorzystane na:

1. wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 1.207.761,-zł;

2. składki społeczne i Fundusz Pracy- 235.822,-zł;

3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 33.455,-zł;

4. usługi materialne i niematerialne oraz zakupy materiałów i energii- 1.513.917,-zł;

5. podatek VAT i podatek od nieruchomości- 191.907,-zł;

6. pozostałe wydatki (BHP, podróże służbowe, opłaty)- 68.128,-zł;

7. inwestycje- 209.542,-zł.

Należności ZGKiM na dzień 31.12.2000 r. wynoszą łącznie 513.909,-zł, a zobowiązania- 606.526,-zł.

Przedszkole samorządowe z grupą żłobkową w Jaworzynie Śl. uzyskało przychody w kwocie 517.535,-zł z:

Wydatki wyniosły 523.685,-zł i dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)- 352.704,-zł;

2. składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 71.160,-zł;

3. odpisu na ZFŚS- 14.000,-zł;

4. pozostałych wydatków (fundusz zdrowotny, BHP, delegacje służbowe, materiały i wyposażenie, artykuły żywnościowe, energia, usługi materialne i niematerialne, zabawki, karne odsetki wobec ZUS)- 85.821,-zł.

Przedszkole samorządowe w Pastuchowie (przychody- 164.445,-zł; wydatki- 164.245,-zł).

Przychody stanowią następujące pozycje:

Wydatki w kwocie 164.245,-zł wystąpiły w następujących pozycjach:

1. wynagrodzenia osobowe (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)- 108.973,-zł;

2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 21.404,-zł;

3. odpis na ZFŚS- 5.300,-zł;

4. pozostałe wydatki (fundusz zdrowotny, BHP, delegacje służbowe, materiały i wyposażenie, artykuły żywnościowe, energia, usługi materialne i niematerialne, zabawki, karne odsetki wobec ZUS)- 28.568,-zł.

Stan na koniec 2000 roku należności dla 2 placówek przedszkolnych wynosi 1.329,-zł, natomiast zobowiązań- 47.260,-zł.

 

INSTYTUCJE KULTURY

Na działalność biblioteki oraz Samorządowego Ośrodka Kultury z budżetu gminy łącznie wydatkowano 376.747,-zł.

SOK “Karolina” uzyskał przychody w wysokości 469.243,-zł (dotacja-265.070,-zł; wpływy z usług- 204.173,-zł), natomiast wydatkował 477.493,-zł na:

1. wynagrodzenia osobowe z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 162.938,-zł;

2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 29.965,-zł;

3. odpisy na ZFŚS- 3.270,-zł;

4. podatek VAT- 3.522,-zł;

5. działalność bieżąca wraz z kosztami utrzymania obiektu- 277.798,-zł;

w tym usługi materialne- 219.413,-zł.

Stan zobowiązań na koniec roku- 38.321,-zł oraz stan należności- 9.714,-zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jaworzyna Śl. uzyskała przychody w wysokości 173.336,-zł, w tym:

Szczegółowe rozbicie wydatków na kwotę 185.523,-zł:

1. wynagrodzenia osobowe z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 118.221,-zł;

2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 24.001,-zł;

3. odpisy na ZFŚS- 3.418,-zł;

4. pomoce naukowe, dydaktyczne i książki- 13.806,-zł;

5. usługi materialne i niematerialne- 7.803,-zł;

6. energia- 6.392,-zł;

7. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, materiały i wyposażenie- 11.882,-zł;

Stan zobowiązań na koniec roku- 15.786,-zł.

 

ŚRODKI SPECJALNE

W roku 2000 funkcjonowały przy 3 jednostkach budżetowych, tj. przy Gimnazjum, SP w Jaworzynie Śl.
i SP w Pastuchowie.

Łączne przychody to kwota 80.106,-zł, natomiast wydatki- 80.224,-zł.

SP w Jaworzynie Śl. z tytułu prowadzonych usług uzyskała przychód w kwocie 4.114,-zł. Na działalność podstawową jednostki wydatkowano 6.605,-zł, tj. na zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności na organizację śniadań dla dzieci z rodzin ubogich, usługi materialne (m.in. malowanie klas lekcyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej) i usługi niematerialne.

SP w Pastuchowie. Za prowadzony kurs w zakresie rachunkowości i księgowości rolniczej od Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa uzyskano 3.247,-zł, a z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 144,-zł. (łącznie 3.391,-zł). Na koniec 2000 roku zlikwidowano środek specjalny wydatkowując wszystkie środki w wysokości 15.000,-zł na:

Gimnazjum. Środek specjalny prowadzony jest w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i opieki szkoły oraz poszerzenia wachlarza usług wychowawczych. Przychody w kwocie 72.601,-zł to wpływy z usług- 72.212,-zł (w tym kwotę 50.225,-zł uzyskano z wpłat za obiady) i odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 389,-zł. Ze środka specjalnego wydatkowano 58.619,-zł na:

pomoce naukowe, dydaktyczne i książki- 560,-zł;