Załącznik nr 1 

Wykonanie dochodów Gminy Jaworzyna Śląska wg działów klasyfikacji budżetowej za 2000 rok

Lp.

dział

Wyszczególnienie

Plan na 2000 rok

Wykonanie na dzień 31.12.2000 r.

%

1.

45

Leśnictwo

450,-

451,-

100,2

2.

50

Transport

4.000,-

6.200,-

155,0

3.

70

Gospodarka komunalna

381.540,-

301.343,-

79,0

4.

74

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

679.945,-

656.383,-

96,5

5.

79

Oświata i wychowanie

169.707,-

170.847,-

100,7

6.

86

Opieka społeczna

965.363,-

962.821,-

99,7

7.

89

Różna działalność

48.537,-

49.290,-

101,6

8.

90

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

4.715.178,-

4.218.537,-

89,5

9.

91

Administracja państwowa i samorządowa

185.473,-

188.353,-

101,6

10.

93

Bezpieczeństwo publiczne

300,-

300,-

100,0

11.

94

Finanse

38.000,-

39.144,-

103,0

12.

97

Różne rozliczenia

3.497.753,-

3.505.124,-

100,2

13.

98

Obrona narodowa

350,-

-

x

14.

99

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

9.892,-

9.773,-

98,8

    Ogółem:

10.696.488,-

10.108.566,-

94,5