REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2000 ROKU.

Na plan 11.029.688,-zł wydatki zrealizowano w kwocie 10.124.412,-zł, tj. 91,8%.

Realizację wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem środków na zadania inwestycyjne w porównaniu do uchwalonego budżetu przedstawia załącznik nr 3, natomiast załącznik nr 4 prezentuje realizację zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 5 pokazuje realizację zadań zleconych, natomiast załącznik nr 6 przedstawia wykorzystanie środków przez sołectwa.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 40 - Rolnictwo.

W ramach upowszechniania doradztwa rolniczego wydatkowano 1.000,-zł (100% planu). Środki te przeznaczono na prenumeratę Gazety Sołeckiej oraz Informatora Dolnośląskiego redagowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Świdnicy.

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i zadania inwestycyjnego “Rów melioracyjny w Piotrowicach”.

W okresie od 24 maja do 23 listopada zatrudniono 19 pracowników robót publicznych skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy, na których wydatkowano kwotę 59.707,-zł z przeznaczeniem na:

PUP w Świdnicy zrefundował wypłacone wynagrodzenie w wysokości 56.747,-zł;

(refundacja przez PUP - 9.856,-zł);

Plan w wysokości 84.034,-zł został zrealizowany w 71,1% (wydatkowano 59.707,-zł). W związku z trudnościami w przekazywaniu środków przez PUP w Świdnicy na sesji w dniu 15 grudnia 2000 r. zwiększono pierwotne wydatki na ten cel ze środków własnych o kwotę 33.872,-zł. Prace polegały na oczyszczeniu urządzeń melioracji szczegółowej. Prowadzone były we wsiach Czechy, Pastuchów, Pasieczna i Milikowice. W wyniku tych prac oczyszczono 7,75 km rowów. Oczyszczenie urządzeń polegało między innymi na:

Na zadanie inwestycyjne “Rów melioracyjny w Piotrowicach” przekazano z budżetu gminy środki w wysokości 13.646,-zł (zał. nr 4).

Pozostała działalność. W ramach II etapu konkursu “Estetyka zagrody wiejskiej” dokonano lustracji zagród. Natomiast podczas dożynek został przeprowadzony konkurs na “najładniejszą wystawę wiejską”, w którym uczestniczyły wszystkie wsie. W ramach zajętych miejsc oraz wyróżnień przyznano nagrody rzeczowe na kwotę 3.070,-zł (tj. 76,8% planu w wysokości 4.000,-zł).

Dział 50 - Transport.

W rozdziale drogi publiczne gminne wydatkowano 49.732,-zł (tj. 99,9% planu w wysokości 49.800,-zł). W ramach tych środków wykonano:

1. Remont cząstkowy masą asfaltową ul. Świdnickiej w Jaworzynie Śl. - 8.600,-zł;

2. Przygotowanie terenu (przestawienie ogrodzenia) pod budowę nowego odcinka ul. Kilińskiego w Jaworzynie Śl. - 1.000,-zł;

3. Wykonano osłonę żelbetonową nad kolektorem sanitarnym uszkodzonym podczas budowy zespołu garaży przy ul. Ogrodowej w Jaworzynie Śl. - 1.300,-zł;

4. Naprawę przepustów na wyjazdach Ć 600 zjazdach z dróg - 6.832,-zł;

5. Remont chodników w Jaworzynie Śl. - 7.000,-zł

(ul. Ogrodowa roz. chod. - 8 m2, ul. Kilińskiego - roz. chod. 12 m2, ul. Towarowa - naw. z kostki bruk. - 47,74 m2 , ul. Mickiewicza - 6,76 m2 , ul. Świdnicka - 8,05 m2, Nowy Jaworów - 19,50 m2. , ul. Ekerta - 20,0 m2, Westerplatte- 21,75 m2, ul. Żymierskiego - w ramach przygotowania terenu pod garaże wykonano wycinkę drzew Ć 56-65 cm 1 szt. i Ć 26-35 , wywóz dłużyc., usunięto słupek do znaków i wykonano podjazd betonowy; dodatkowo wykonano studzienkę ściekową uliczną na skrzyżowaniu z ul. Ekerta).

6. Utwardzenie drogi dojazdowej do osiedla w Starym Jaworowie poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia asfaltem i grysami - 12.000,-zł;

7. Remont mostu na drodze 45-4001 na cieku Milikówka we wsi Milikowice - naprawa sklepienia, przyczółków, ścianek czołowych, poręczy, skrzydełek i nawierzchni - 8.000,-zł;

8. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego na terenie miasta i gminy oraz naprawa i malowanie urządzeń zabezpieczających ruch (Stary Jaworów, Pasieczna, Czechy, Pastuchów, Jaworzyna Śl.). - 5.000,-zł.

Środki finansowe przeznaczone na ogłoszenia w prasie nie zostały wykorzystane, gdyż wartość prac zleconych nie przekraczała 3000 EURO.

Na realizację zadania inwestycyjnego w tym rozdziale przekazano kwotę 30.088,-zł.( załącznik nr 4).

Drogi publiczne powiatowe. Na zadanie “Budowa chodnika w Piotrowicach” przelano środki w wysokości 1.926,-zł.( załącznik nr 4).

Dział 70 - Gospodarka komunalna.

Zieleń w miastach i gminach. Plan w kwocie 23.500,-zł został wykorzystany w 84,7%. Wydatkowano 19.897,-zł na:

Oświetlenie ulic. Z planowanej kwoty 176.045,-zł wykorzystano 148.191,-zł (tj. 84,2% planu). Na oświetlenie uliczne z zaplanowanych 116.545,-zł wydatkowane zostało na energię elektryczną 91.334,-zł. Na terenie miasta i gminy znajduje się 608 punktów oświetlenia ulicznego, w tym na terenie miasta 230 a na terenie gminy 378 sztuk. W 2000 roku ilość sztuk oświetlenia ulicznego wzrosła o 6 sztuk - zainstalowano bowiem w ramach umowy nieodpłatnie 5 sztuk opraw oświetleniowych w Pastuchowie i 1 sztukę poza umową /również nieodpłatnie/ w Starym Jaworowie. Na eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego z zaplanowanych 58.000,-zł wydatkowano ogółem 56.857,-zł w ramach umowy zawartej z Zakładem Energetycznym Strzegom, który utrzymywał urządzenia oświetlenia ulicznego w stopniu pozwalającym na jego właściwe funkcjonowanie. Stan urządzeń oświetlenia ulicznego nie jest ogólnie ujmując zadowalający. Wg oceny ZE Strzegom ok. 65% stanu urządzeń nadaje się do wymiany z uwagi na duży stopień zużycia i wyeksploatowania. Urządzenia te są bardzo energochłonne. W 2000 roku kosztem 2.400,-zł zamontowano 4 sztuki astronomicznych przekaźników zmierzchowych w mieście, co przyczyniło się do poprawy czasu pracy urządzeń oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność. W tym rozdziale wykorzystano kwotę 362.536,-zł (tj. 79,1% planu w wysokości 458.070,-zł) w sposób następujący:

a) sołectwo Nowice (wykorzystano 100% planu w wysokości 1.336,-zł) - zakupiono materiały do ogrodzenia ogródka jordanowskiego i drzewka do obsadzenia;

b) sołectwo Milikowice (przy planie 1.150,-zł, wykonano 1.212,-zł)- dokonano zakupu materiałów do ogrodzenia ogródka jordanowskiego.

1. wystrój świąteczny miasta - wydatkowano 2.399,-zł na wykonanie dekoracji świątecznej miasta w 4 punktach (m.in. postawiono drzewko świerkowe przy Urzędzie Miasta);

2. dwukrotnie wykonano naprawy sprzętu w ogródkach jordanowskich za kwotę 2.932,-zł (remontowano urządzenia, których stan stwarzał zagrożenie dla zdrowia użytkujących je dzieci);

3. opłacono transport materiałów do ogródka jordanowskiego do Milikowic - 85,-zł;

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

Dla ZGKiM przekazano 328.445,-zł, tj. 100% dotacji na działalność statutową oraz 209.542,-zł (tj. 99,0% planu w wysokości 211.555,-zł) na zadania inwestycyjne.

Kwota 328.445,-zł została wykorzystana na następujące rodzaje działalności:

Ochotnicze straże pożarne wykorzystały 76.805,-zł (96,4% planu w wysokości 79.690,-zł). Na bieżącą działalność wydatkowano 65.405,-zł na:

Za opracowania geodezyjne- kartograficzne związane z przygotowaniem dokumentacji dla celów projektowych, związanych z obrotem nieruchomości wydatkowano kwotę 12.785,-zł.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 25.432,-zł. Na wycenę nieruchomości, inwentaryzację budynków oraz opracowania architektoniczne wykorzystano 18.913,-zł (po uwzględnieniu wpłat za dokumentację od osób, które dokonały kupna nieruchomości).

Za ogłoszenia w prasie, telewizji oraz za zakładanie ksiąg wieczystych zapłacono 2.339,-zł.

Uregulowano opłatę użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa (parking przy ul. Ekerta, grunt pod “Mimozą” w Pastuchowie) w wysokości 280,-zł.

Wykupiono dwie działki za kwotę 3.900,-zł.

Pozostała działalność. W tym rozdziale wykorzystano 160.431,-zł. Za kwotę 1.760,-zł zakupiono paliwo do ciągników pracujących przy wywozie gruzu z rozbiórki budynku mieszkalnego w Nowicach.

Usługi materialne. Kwota 42.011,-zł pozwoliła na wykonanie i opłacenie następujących prac:

Usługi niematerialne. Zamieszczano komunikaty w prasie o planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jaworzyna Śl. Jest to wymóg formalny przed podjęciem uchwały w powyższej sprawie. Wydatkowano na ten cel 761,-zł.

Inwestycje. Na konto inwestycji przekazano 115.899,-zł na następujące zadania:

Dział 79 - Oświata i wychowanie.

Na szkoły podstawowe wydano ogółem 3.182.981,-zł, co stanowi 99,8% zaplanowanych środków. W tym rozdziale wydatki inwestycyjne wyniosły 127.617,-zł i objęły zadania:

Bieżące wydatki to:

Od 01.01.2000 r. do 31.08.2000 r. funkcjonowało 7 szkół podstawowych, a od 01.09.2000 roku jest 5 placówek tego typu, o różnej strukturze organizacyjnej: 3 szkoły z klasami I-VI i 2 z klasami I-III.

W załączniku nr 7 przedstawiono wydatki wg paragrafów w poszczególnych szkołach podstawowych.

Na funkcjonowanie gimnazjum wydatkowano 750.421,-zł. Placówka znajduje się w trakcie realizacji reformy oświatowej. Od 01.01.2000 r. uczyło się 183 uczniów, a od 01.09.2000 r.- 342 uczniów. W budynku gimnazjum przebywali uczniowie ze SP w Jaworzynie Śl. - od I-VI - 289, od IX-XII- 117. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 592.063,-zł, tj. 79% ogólnych kosztów funkcjonowania tej placówki. Pozostała kwota 158.358,-zł -to różne świadczenia (m.in. odpis na ZFŚS) oraz bieżące funkcjonowanie budynku wraz z salą gimnastyczną i boiskami szkolnymi. Za kwotę 35.000,-zł (dotacja z MEN) zakupiono m.in. meble i inne wyposażenie do sal lekcyjnych, zestaw komputerowy, głośniki, oprogramowania).

Dowożenie uczniów - na ten cel wydatkowano 96.403,-zł. Do realizacji tego zadania gmina dysponuje 1 autobusem (dysponentem jest Dyrektor Gimnazjum- pełnomocnik Zarządu Miasta). Zatrudniony jest 1 kierowca oraz 2 opiekunów po 1/2 etatu. Przewozy uczniów realizowane są również przez wynajętego przewoźnika, któremu zapłacono 44.522,-zł, co stanowi 46% środków wydatkowanych na dowożenie uczniów. Pozostałą kwotę 51.881,-zł wykorzystano na dowożenie własnym autobusem. Z tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 29.407,-zł. Kwota 22.474,-zł - to różne świadczenia ( w tym m.in. odpis na ZFŚS) oraz utrzymanie autobusu (m.in. zakup paliwa - 16.491,-zł; zakup części zamiennych- 501,-zł, naprawa autobusu- 1.088,-zł; ubezpieczenie pojazdu - 2.319,-zł).

Kwota 5.263,-zł została wypłacona w formie stypendiów dla uczniów (SP Piotrowice- 145,-zł; SP Jaworzyna Śl.- 2.493,-zł; SP Pastuchów - 696,-zł; SP Witków- 447,-zł; SP Bolesławice- 75,-zł; Gimnazjum- 1.407,-zł).

400,-zł przekazano do Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Wałbrzychu w celu pokrycia kosztów kształcenia nauczyciela z Piotrowic przyjętego na “ROK 0 dla nauczycieli przygotowujących się do nauczania języków obcych”.

Na funkcjonowanie 2 przedszkoli przekazano dotację w wysokości 569.527,-zł, z tego:

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Wydatkowano 150.219,-zł w sposób następujący:

W kosztach prowadzenia klas “0” przy szkołach podstawowych nie są ujęte koszty bieżącej działalności (np. woda, energia elektryczna, ogrzewanie itp.), ponieważ oddziały te funkcjonują w budynkach szkolnych. W załączniku nr 7 przedstawiono wydatki wg paragrafów.

Świetlice szkolne. Na funkcjonowanie 2 świetlic wydatkowano ogółem 110.630,-zł, z tego:

1. przy Gimnazjum w Jaworzynie Śl.- 72.159,-zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4 pracowników, w tym 1 nauczyciel) to kwota 63.326,-zł, co stanowi 87,8% wydatków. Świetlica realizuje dożywianie dzieci - przy świetlicy funkcjonuje stołówka. Pozostałe środki w wysokości 8.833,-zł to bieżące utrzymanie świetlicy (w tym zakup materiałów budowlanych, położenie glazury w kuchni, zakup środków dydaktycznych).

2. przy SP w Jaworzynie Śl. - 38.471,-zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2 osoby- 1,5 etatu) to kwota 31.626,-zł; pozostałe wydatki w wysokości 6.845,-zł, to różne świadczenia i bieżące utrzymanie 2 pomieszczeń (w tym: zakup materiałów malarskich, wykładziny, wykonanie półek i wieszaka, zakup środków dydaktycznych).

Wykorzystano 21.430,-zł w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów przez szkoły:

 

Dział 83 - Kultura i sztuka.

Dla biblioteki przekazano 172.574,-zł. Kwota ta została wydatkowana na:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi- 142.223,-zł oraz wydatki bieżące (m.in. zakupiono radiomagnetofon, komputer, maszyny do pisania, książki, opłacono energię elektryczną, prenumeratę, przesyłki pocztowe, położono wykładzinę).

Samorządowy Ośrodek Kultury “Karolina” otrzymał dotację w wysokości 204.173,-zł, natomiast ze sprzedaży usług kulturalnych i turystyczno-rekreacyjnych uzyskał dochody w wysokości 265.070,-zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi (§ 11,17, 41,42) wykorzystano kwotę 191.600,-zł, co stanowi 93,8% dotacji. Koszty utrzymania obiektu, tj. energia elektryczna i cieplna, opłaty za wodę wyniosły 19.375,-zł, co stanowi 9,5% dotacji.

Pozostała działalność. W tym rozdziale wydatkowano 26.053,-zł na:

1. Pastuchowie - 3.298,-zł (stoły piknikowe);

2. Piotrowicach- 5.578,-zł (opał i wyposażenie do świetlicy, materiały budowlane na remont świetlicy);

3. Czechach - 1.330,-zł (materiały na remont świetlicy);

4. Milikowicach- 697,-zł (wyposażenie do świetlicy wiejskiej);

5. Nowicach- 58,-zł (artykuły papiernicze);

6. Nowym Jaworowie- 194,-zł (wyposażenie i farby do odnowienia świetlicy);

7. Pasiecznej- 297,-zł (materiały na remont świetlicy);

 

Dział 85 - Ochrona zdrowia.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykorzystano 91.813,-zł w następujących paragrafach:

§ 25- na wynagrodzenia komisji wydatkowano 12.244,-zł. Prace komisji odbywały się na 17 posiedzeniach, rozpatrzono 37 wniosków o leczenie odwykowe. 6 osób poddano badaniom w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 5 skierowano do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia. Terapię odbyły (dobrowolnie) 3 osoby, w tym 1kobieta.

§ 28- wydatki poniesione na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia pracownika Urzędu odpowiedzialnego za prace związane z profilaktyką alkoholową na terenie gminy wyniosły 819,-zł.

§ 31- na materiały i wyposażenie wydano 14.559,-zł, z czego zakupiono artykuły biurowe do prac z dziećmi, artykuły pomocnicze do prac związanych z przeprowadzeniem programów profilaktycznych oraz uregulowano wydatki związane w dożywianiem dzieci w świetlicach środowiskowych, wyposażono świetlice w niezbędny sprzęt, tj. stoły, krzesła, dywany, sprzęt RTV(radia), gry planszowe (sprzęt został wpisany do księgi inwentarzowej).

§ 35- na zakup energii elektrycznej do lokalu GKRPA przy ul. Mickiewicza 3 w Jaworzynie Śl. (oświetlenie, ogrzewanie lokalu, opłata za wodę, ścieki) wydatkowano 983,-zł.

§ 36- Na kwotę 5.797,-zł składają się następujące pozycje: koszty utrzymania lokalu ( wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, rachunki telefoniczne); wydatki na zakup biletów dla dzieci uczestniczących w programach profilaktycznych (wyjazdy na basen, do kina); wyjazdy dzieci ze świetlicy środowiskowej do teatru; koszty dzieci uczestniczących w wypoczynku podczas ferii zimowych.

§ 37- wydatkowano 54.817,-zł, z czego opłacono koszty:

1) programu “Spójrz inaczej”,

2) programu “Debata”,

3) programu szkoleniowego “Widzimy, kiedy nauczymy się widzieć”,

4) programów autorskich podejmowanych w szkołach podstawowych, między innymi “Zielone szkoły”,

a także zapłacono umowy zlecenia z opiekunami świetlic środowiskowych, umowy z konsultantami w Punkcie Konsultacyjnym, opłacono kolonie letnie z programem profilaktycznym, których organizatorem był SOK” Karolina’. Z tego paragrafu pokryto wydatki badań w przedmiocie uzależnienia.

§ 39- kwota 369,-zł jest to obciążenie sądowe za wykonanie badania zleconego przez Sąd.

§ 40- na ubezpieczenie lokalu przy ul. Mickiewicza 3 w Jaworzynie Śl. wydano 64,-zł.

§ 41- na składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zleceń wydatkowano 1.860,-zł.

§ 42- na Fundusz Pracy odprowadzono składki od umów zleceń za kwotę 301,-zł.

Samorządowej Przychodni Zdrowia przekazano 5.000,-zł jako dotację, w celu zatrudnienia logopedy.

 

Dział 86 - Opieka społeczna.

Opieka społeczna realizuje zarówno zadania zlecone, jak i własne.

Usługi opiekuńcze (zadanie własne)- wydatkowano 10.723,-zł na wynagrodzenia dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w ramach umów- zleceń oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zasiłki i pomoc w naturze. Wykorzystano 753.765,-zł, w tym na:

Pomoc polegała na wypłacie świadczeń społecznych i opłaceniu ubezpieczenia emerytalno- rentowego świadczeniobiorców.

Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej. Na płace, pochodne oraz bieżące utrzymanie, OPS wykorzystał 213.310,-zł (zadania zlecone- 133.200,-zł, zadania własne- 80.110,-zł).

Na osobowy fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano 164.782,-zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 48.528,-zł i objęły wypłaty świadczeń w ramach przepisów BHP, podróże krajowe służbowe, zakupy (m.in. 2 komputery oraz akcesoria), zapłatę za energię, usługi materialne (opłaty pocztowe, konwój i ochrona, opłaty telefoniczne itp.), usługi niematerialne (prowizje bankowe, obsługa kasowa, szkolenia, itp.), ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS.

Dodatki mieszkaniowe. Liczba osób ubiegających się o przyznanie świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych systematycznie wzrasta. W większości dotyczy najemców lokali komunalnych- 55,5%. W 2000 roku zatwierdzono decyzją Burmistrza wypłatę świadczeń dla 452 osób na kwotę 310.489,-zł, tj. o 35% więcej w porównaniu z rokiem 1999, w tym:

Negatywnie zaopiniowano 6 wniosków. Przyznanie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań w rozbiciu ilościowym i kwotowym w poszczególnych domach wielomieszkaniowych przedstawia się następująco:

Liczba Złotych

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze. Na ten cel wydatkowano 41.886,-zł w ramach zadań zleconych.

Pozostała działalność. Wykorzystano 55.515,-zł na:

Dział 87- Kultura fizyczna i sport.

Kwota 111.816,-zł została przekazana w formie dotacji dla:

1. Klubu Sportowego “Karolina”- 101.000,-zł. Kwota ta została wykorzystana na wydatki:

a) związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń sportowych- 51.563,-zł;

b) na zadania w zakresie kultury fizycznej- 44.437,-zł;

c) związane z organizacją “Dni Jaworzyny”- 5.000,-zł.

ad. a) W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi konserwatorowi i gospodarzowi (1,5 etatu), ubezpieczono mienie, opłacono rachunki dotyczące bieżącego utrzymania obiektu, a także zakupiono i dokonano renowacji siedzisk.

ad. b) W zakresie kultury fizycznej dokonano opłat statutowych, ubezpieczenia zawodników, opłacono delegacje sędziowskie, zabezpieczono transport zawodników, opłacono trenerów.

2. UKS Gimnazjalny Klub Sportowy- 10.816,-zł. Kwota ta została wykorzystana na: zakupy sprzętu sportowego (1.232,-zł), opłaty statutowe, startowe, ubezpieczenia zawodników, prowizje bankowe (1.259,-zł), transport na zawody (575,-zł) oraz wynagrodzenia trenerów (7.750,-zł).

Ludowe Zespoły Sportowe. Na terenie gminy Jaworzyna Śl. działa 9 drużyn piłkarskich i 1 drużyna lekkoatletyczna, na które wydatkowano 58.534,-zł.

Na zakupy sprzętu sportowego, obuwia, dresów, paliwa do kosiarki, napojów, materiałów budowlanych, artykułów spożywczych wydatkowano- 28.819,-zł.

Kwotę 111,-zł wykorzystano na opłacenie energii w szatniach.

Za transport materiałów budowlanych oraz przewóz zawodników zapłacono 6.450,-zł.

Badania lekarskie, delegacje sędziowskie, usługa konsumpcyjna- te usługi niematerialne kosztowały 17.133,-zł.

W kwocie 6.021,-zł zawarte są ubezpieczenia, opłaty transferowe, wpisowe, opłaty statutowe.

Dział 89- Różna działalność.

Spis powszechny i inne. Kwota 903,-zł została wykorzystana na opłacenie umów- zleceń oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy 2 pracownikom UM, którzy dokonali aktualizacji danych dotyczących gospodarstw rolnych i użytkowników działek rolnych.

Na pozostałą działalność wydatkowano 16.717,-zł na:

w tym:

1. materiały biurowe dla sołtysów- 444,-zł;

2. kartki świąteczne, artykuły spożywcze na Wigilię, wiązanki okolicznościowe, 20 szt. informatora “Powiaty i gminy Dolnego Śląska”- 1.731,-zł;

3. prezenty dla gospodarzy gminy partnerskiej w Niemczech- 156,-zł;

4. artykuły spożywcze z okazji choinki, zakończenia wakacji, itp.- sołectwa: Nowy Jaworów, Pasieczna, Pastuchów, Piotrowice - 2.000,-zł oraz stoły, ławy i pawilony ogrodowe na potrzeby wsi Stary Jaworów - 2.610,-zł.

z tego:

1. zapłacono usługi konsumpcyjne na naradach sołtysów- 436,-zł;

2. opłacono obsługę językową prowadzoną podczas wizyty w Niemczech, tłumaczenia tekstów- 2.222,-zł;

3. wydrukowano ogłoszenia promocyjne w prasie- 2.434,-zł.

 

Dział 91- Administracja państwowa i samorządowa.

Urzędy wojewódzkie. Na prowadzenie zadań zleconych Dolnośląski Urząd Wojewódzki przyznał 4,5 etatu. Wykorzystano 72.000,-zł z przeznaczeniem na:

Starostwo Powiatowe. W ramach zadań z zakresu komunikacji wydatkowano 10.080,-zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na 3/4 etatu.

Rady gmin. Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano 101.073,-zł (tj. 95,6% planu w wysokości 105.700,-zł) na:

w tym;

1. Zarząd- 19.876,-zł

2. Komisje- 52.824,-zł

3. Sesje i ryczałt przewodniczącego – 23.508,-zł.- 15.438,-zł

Urząd Miasta. Z planowanej kwoty 1.471.737,-zł wydatkowano 1.448.533,-zł (tj. 98,4%).

Wydatki płacowe:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników- 875.225,-zł, w tym:

a) płace pracowników Urzędu- 811.372,-zł;

b) płace obsługi Urzędu- 29.695,-zł ( 2 sprzątaczki i kierowca);

c) nagrody jubileuszowe- 10.678,-zł;

d) ekwiwalent za urlop radczyni, która poszła po półrocznej chorobie, na emeryturę- 4.881,-zł;

e) odprawa emerytalna- 14.652,-zł;

f) odszkodowanie (likwidacja stanowiska komunikacji)- 3.947,-zł.

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne- 69.928,-zł;

3. składki na ubezpieczenia społeczne- 151.097,-zł;

4. składki na Fundusz Pracy- 21.670,-zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

1. energia elektryczna- 5.871,-zł;

2. gaz- 6.018,-zł;

3. woda i ścieki- 1.229,-zł.

Wybory do rad gmin oraz referenda. Na ten cel z budżetu gminy wydatkowano 7.717,-zł w sposób następujący:

Pozostała działalność. W tym rozdziale wykorzystano 17.126,-zł na:

Dział 93- Bezpieczeństwo publiczne.

Dokonano utylizacji 45 szt. masek przeciwgazowych w ramach zadań z zakresu obrony cywilnej za kwotę 300,-zł.

Dział 94- Finanse.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazano 2.662,-zł tytułem odsetek od pożyczki, z której gmina skorzystała w 1998 roku.

W roku 2000 nie wystąpiły wydatki w pozycji “rozliczenia z tytułu poręczeń”.

Dział 97- Różne rozliczenia.

W ramach tego działu przekazano kwotę 5.000,-zł jako pomoc finansową dla miasta Górowo Iławieckie, w związku z powodzią, jaka nawiedziła tę miejscowość.

Kwota 1.690,-zł to nierozdysponowana rezerwa ogólna.

Dział 98- Obrona narodowa.

Kwota 15,-zł stanowi świadczenie wypłacone żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia.

Dział 99 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa.

W dziale tym zawarte są wydatki na:

Kwota 8.632,-zł została wykorzystana w sposób następujący:

1. wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych- 3.780,-zł;

2. wyposażono lokale wyborcze- 1.449,-zł;

3. zapewniono łączność telefoniczną lokalom wyborczym oraz dowóz wyborców do siedzib OKW- 2.008,-zł;

4. wykonano spisy wyborców- 1.160,-zł;

5. opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy- 235,-zł.

W załączniku nr 8 przedstawiono informację o przebiegu wykonania funduszu celowego, jakim jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan w wysokości 84.800,-zł został zrealizowany:

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ
NA KONIEC 2000 ROKU

1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

2. Poręczenia i gwarancje - w tej pozycji zawarte jest poręczenie udzielone przez Gminę Spółce Wodno- Ściekowej “Strzegomka” w Żarowie w następujących instytucjach:

a) NFOŚ i GW - 6.900.000,-zł;

b) WFOŚ i GW - 1.000.000,-zł.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w 2000 roku

po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji d/s Budżetu i Finansów

Wysokość rezerwy na początek roku 2000 - 78.036,-zł.

5.000,-zł - pomoc finansowa dla ofiar pożaru w Piotrowicach

5.000,-zł - środki na organizację “Dni Jaworzyny Śl.” dla KS “Karolina”

6.500,-zł - środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników

zatrudnianych w ramach robót publicznych

2.035,-zł - środki na wypłatę należności dla inspektora nadzoru przy

remoncie ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej celem uregulowania

dodatkowego wynagrodzenia wynikłego ze zwiększenia wartości robót.

2.000,-zł - na wykup nieruchomości położonej we wsi Pastuchów (kort

tenisowy)

900,-zł - na opłacenie kierownika budowy na zadaniu inwestycyjnym“Adaptacja budynku po policji z niemieszkalnego na mieszkalny”

1.350,-zł - na zakup twardego dysku i pamięci do komputera w Zespole IT

750,-zł - na zakup oprogramowania do referatu OZK

12.000,-zł - na wykonanie remontu drogi dojazdowej do posesji oraz rowu opaskowego we wsi Stary Jaworów - zadanie inwestycyjne

3.500,-zł - na organizację dożynek gminnych - dotacja dla SOK “Karolina”

6.000,-zł - na pomoc dla rodziny polskiej z Kazachstanu - dotacja dla OPS

19.000,-zł - na zadanie inwestycyjne “Adaptacja budynku po SP na mieszkanie dla rodziny z Kazachstanu”

1.500,-zł - na zadanie inwestycyjne “Budowa świetlicy w Witkowie”

1.220,-zł - na zakup programu komputerowego “Mecenas”

701,-zł - na wypłatę odsetek za nieterminową realizację dodatku stażowego dla byłego pracownika Urzędu zatrudnionego na stanowisku BHP

5.890,-zł - na wymianę pieca c.o. w SP w Bolesławicach

3.000,-zł - na zadanie inwestycyjne “Rów melioracyjny w Piotrowicach”

Stan rezerwy na dzień 31.12.2000 roku - 1.690,-zł.