1154

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Miasta Jaworzyna Śląska z wykonania budżetu Gminy za 2000 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 136 § 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się – po rozpatrzeniu – sprawozdanie Zarządu Miasta Jaworzyna Śląska z wykonania budżetu za 2000 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ARTUR NAZIMEK
  1. SPRAWOZDANIE
  2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2000
  3. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2000 ROKU

Spis załączników

do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu

Gminy Jaworzyna Śl. za 2000 rok

1) Załącznik nr 1 - Dochody gminy Jaworzyna Śl. według działów klasyfikacji budżetowej za 2000 rok.

2) Załącznik nr 2 - Dochody budżetu Gminy Jaworzyna Śl. za 2000 rok według źródeł.

3) Załącznik nr 3 - Wydatki budżetowe w układzie działów i rozdziałów za 2000 rok.

4) Załącznik nr 4 - Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę Jaworzyna Śl. w 2000 roku wraz z rzeczowym zakresem wykonanych zadań inwestycyjnych.

5) Załącznik nr 5:

a) Realizacja dotacji z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej za 2000 rok.

b) Realizacja wydatków z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej za 2000 rok.

6) Załącznik nr 6 - Zadania realizowane ze środków sołectw za 2000 rok.

7) Załącznik nr 7 - Wykonanie wydatków za 2000 rok- szkoły podstawowe i gimnazjum.

8) Załącznik nr 8 - Informacja o realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2000 rok.

9) Załącznik nr 9 - Realizacja wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej za 2000 rok.

10) Załącznik nr 10 - Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymane w 2000 roku.

11) Załącznik nr 11 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych, instytucji kultury i środków specjalnych gminy Jaworzyna Śl. za 2000 rok.