572

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OWR-820/634-A/9/2001/I/CP
Wrocław, dnia 11 lutego 2002 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47, ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c, w związku z art. 30, ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i poz. 1802) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 13 grudnia 2001 r.

Kombinatu “PZL-Hydral” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 390 266 867
zwanego w dalszej części decyzji “Przedsiębiorstwem”

 

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, i ustalić:

2) średnią jednoskładnikową stawkę opłat za usługi przesyłowe w wysokości 4,11 zł/GJ,

3) termin obowiązywania stawek opłat, do dnia 30 kwietnia 2003 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Kombinatu “PZL-Hydral” S.A., posiadającego koncesje z dnia 12 listopada 1998 r.: na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/518/634/U/OT-6/98/MB r. wraz ze zmianą z dnia 3 stycznia 2000 r. nr PCC/518/S/634/U/3/00 oraz obrót ciepłem nr OCC/137/634/U/OT-6/98/MB wraz ze zmianą z dnia 3 stycznia 2000 r. nr OCC/137/S/634/U/3/00, w dniu 13 grudnia 2001 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy – Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz zmianę warunków prowadzenia przez te przedsiębiorstwa działalności gospodarczej.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części “rozporządzeniem taryfowym”.

Bazowe stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w roku 2000 (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

W stawkach opłat zawartych w taryfie zatwierdzonych niniejszą decyzją uwzględniony został współczynnik korekcyjny Xw, o którym mowa w § 26 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, w wysokości adekwatnej do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmiany warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności w okresie obowiązywania taryfy.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w rozstrzygnięciu decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego
– za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3, w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą we Wrocławiu
DYREKTOR
Wincenty Rękas

 

Kombinat “PZL-Hydral” Spółka Akcyjna

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 11 lutego 2002 r. nr OWR-820/634-A/9/2001/I/CP

1. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, oraz z 2001 r. Nr 154 poz. 1800 i 1802),

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U.
Nr 96, poz. 1053),

– rozporządzenie przyłączeniowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),

przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – Kombinat “PZL-Hydral” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem,

wytwórca ciepła – Zakład Ciepłowniczy “TERM-HYDRAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła,

taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,

– odbiorca każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego,

obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

liczba punktów pomiarowych – łączna liczba układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych
w przyłączach do węzłów cieplnych,

zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

  1. pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, znajdujących się w tym obiekcie,
  2. zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,
  3. zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,

warunki obliczeniowe – obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym lub niezgodnie z umową.

2. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem. Obszarem działalności sprzedawcy są obiekty znajdujące się na jego terenie.

Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji
z dnia 12 listopada 1998 r. na:

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/518/634/U/OT-6/98/MB, ze zmianą nr PCC/518/S/634/U/3/00
z dnia 3 stycznia 2000 r.,

– obrót ciepłem nr OCC/137/634/U/OT-6/98/MB, ze zmianą nr OCC/137/S/634/U/3/00 z dnia 3 stycz-
nia 2000 r.

3. Podział odbiorców na grupy taryfowe

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego w niniejszej taryfie wyodrębniono następujące grupy taryfowe:

Grupa W – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej sprzedawcy.

Grupa P odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem parowej sieci ciepłowniczej sprzedawcy.

4. Rodzaje cen i stawek opłat

4.1. Wysokość oraz rodzaje stawek opłat sprzedawcy

Rodzaje stawek opłat

Jednostki

miary

Wysokość stawek opłat

Grupa W

Grupa P

netto

brutto*

netto

brutto*

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

3088,10

3767,48

8419,47

10 271,75

rata miesięczna

257,34

313,95

701,62

855,98

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

2,84

3,46

3,75

4,58

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt
pomiarowy/rok

123,00

150,06

249,96

304,95

rata miesięczna

10,25

12,51

20,83

25,41

*stawki opłat brutto uwzględniają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

4.2. Rodzaje cen wytwórcy ciepła

Rozliczenia z odbiorcami, z którymi zawarto umowy sprzedaży ciepła będą uwzględniały również:

– cenę ciepła (w zł/GJ),

– cenę za zamówioną moc cieplną (w zł/MW/rok),

– cenę nośnika ciepła dostarczanego do uzupełniania jego ubytków (w zł/m3), ustalone w taryfie wytwórcy ciepła.

4.3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

1. Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączania nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, ze zmianami), obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2. W razie powierzenia wykonania usługi w zakresie przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen,
o których mowa w pkt 1.

5. Sposób obliczania opłat

Wysokość opłat określonych w umowie sprzedaży ciepła oblicza się według zasad podanych w § 33 rozporządzenia taryfowego:

miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej,

opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej,

opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej,

miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej,

opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej,

miesięczna rata opłaty abonamentowej – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych i 1/12 stawki opłaty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

6. Warunki sprzedaży ciepła

Ustalone w taryfie stawki opłat obowiązują przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

W przypadkach:

– niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,

– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,

– nielegalnego pobierania ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

7. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i może obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

DYREKTOR

WICEPREZES ZARZĄDU

Ekonomiczno-Finansowy

DYREKTOR

PROKURENT

Produkcji i Logistyki

Augustyn Piwkowski

Władysław Markowicz