IV

Rodzaje cen i stawek opłat

1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość stawek opłat netto

Wysokość stawek opłat brutto*

1.

Stawka opłaty miesięcznej

zł/MW

2 034,53

2 482,13

2.

Stawka opłaty sezonowej

zł/MW

8 138,11

9 928,49

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen netto

Wysokość cen brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

13 173,32

1 097,78

16 071,45

1 339,29

2.

Cena ciepła

zł/GJ

12,41

15,14

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

5,27

6,43

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen netto

Wysokość cen brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

52 397,07

4 364,92

63 902,47

5 325,20

2.

Cena ciepła

zł/GJ

44,17

53,89

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

5,27

6,43

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen netto

Wysokość cen brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

44 901,26

3 741,77

54 779,54

4 564,96

2.

Cena ciepła

zł/GJ

34,10

41,60

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

3,53

4,31

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen netto

Wysokość cen brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

13 517,37

1 126,45

16 491,19

1 374,27

2.

Cena ciepła

zł/GJ

38,54

47,02

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

5,27

6,43

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen netto

Wysokość cen brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

60 216,88

5 018,07

73 464,59

6 122,05

2.

Cena ciepła

zł/GJ

28,82

35,16

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

5,27

6,43

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość stawek opłat netto

Wysokość stawek opłat brutto*

1.

Stawka opłaty miesięcznej

zł/MW

1 032,55

1 259,71

2.

Stawka opłaty sezonowej

zł/MW

4 130,20

5 038,84

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen

netto

Wysokość cen brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

60 444,47

5 037,04

73 742,25

6 145,19

2.

Cena ciepła

zł/GJ

43,89

53,55

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

5,27

6,43

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość stawek opłat netto

Wysokość stawek opłat brutto*

1.

Stawka opłaty miesięcznej

zł/MW

3 149,31

3 842,16

2.

Stawka opłaty sezonowej

zł/MW

12 597,22

15 368,61

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen

netto

Wysokość cen brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

26 356,42

2 196,37

32 154,83

2 679,57

2.

Cena ciepła

zł/GJ

45,91

56,01

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

4,17

5,09

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen

netto

Wysokość cen brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

19 625,52

1 635,46

23 943,13

1 995,26

2.

Cena ciepła

zł/GJ

39,98

48,78

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

7,31

8,92

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen

netto

Wysokość cen brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

16 054,53

1 337,88

19 586,53

1 632,21

2.

Cena ciepła

zł/GJ

49,29

60,13

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

5,27

6,43

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen

netto

Wysokość cen brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

11 836,77

986,40

14 440,86

1 203,41

2.

Cena ciepła

zł/GJ

40,43

49,32

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

5,15

6,28

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen

netto

Wysokość cen brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

55 614,75

4 634,56

67 850,00

5 654,16

2.

Cena ciepła

zł/GJ

29,47

35,95

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

5,27

6,43

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen

netto

Wysokość cen brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

3 796,51

316,38

4 631,74

385,98

2.

Cena ciepła

zł/GJ

52,94

64,59

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

5,12

6,25

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen
i stawek opłat netto

Wysokość cen i stawek opłat brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

61 259,28

5 104,94

74 736,32

6 228,03

2.

 

Cena ciepła

 

zł/GJ

43,08

52,56

3.

Cena nośnika ciepła  

zł/m3

5,27

6,43

4.

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt
pomiarowy/rok

rata miesięczna

61,40

 

5,12

74,91

 

6,24

5.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

rata miesięczna

1 798,73

149,89

2 194,45

182,87

6.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

0,62

0,76

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen netto

Wysokość cen brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

6 652,52

554,38

8 116,07

676,34

2.

Cena ciepła

zł/GJ

51,04

62,27

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

5,15

6,28

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen
i stawek opłat netto

Wysokość cen i stawek opłat brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

85 344,59

7 112,05

104 120,40

8 676,70

2.

 

Cena ciepła

 

zł/GJ

35,84

43,72

3.

Cena nośnika ciepła

 

zł/m3

5,27

6,43

4.

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt
pomiarowy/rok

rata miesięczna

61,40

 

5,12

74,91

 

6,25

5.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

rata miesięczna

6 892,43

574,37

8 408,76

700,73

6.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

1,76

2,15

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen netto

Wysokość cen brutto*

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

16 324,54

1 360,38

19 915,94

1 659,66

2.

 

Cena ciepła

 

zł/GJ

50,10

61,12

3.

Cena nośnika ciepła

 

zł/m3

5,27

6,43

*) Ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

**) Ta część taryfy nie jest publikowana ponieważ w sprawie toczy się postępowanie administracyjne.

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

  1. Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączenia nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z późniejszymi zmianami) obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).
  2. W razie powierzenia wykonania usługi z zakresu przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1.

V

Sposób obliczania opłat

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata za dostarczone ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej.

Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty abonamentowej – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych i 1/12 stawki opłaty za obsługę odbiorców dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty za obsługę odbiorców – pobierana jest przez przedsiębiorstwo w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej i 1/12 stawki opłaty za obsługę odbiorców w Gliwicach.

VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

  1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

  1. W przypadkach:

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

VII

Wprowadzenie cen i stawek opłat

  1. O zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
  2. Taryfa może obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województw Lubuskiego, Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego, Podkarpackiego, Warmińsko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskiego.

PROKURENT

PREZES

DYREKTOR d/s EKSPLOATACJI

Stanisław Niklewicz

Wojciech Surmiak