571

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
nr OSZ-820/1033-C/64c/14/2001/2002/I/JC
Szczecin, dnia 7 lutego 2002 r.

DECYZJA CZĘŚCIOWA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 30, ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz.1802) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509),

po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie taryfy dla ciepła

z dnia 5 października 2001 r. przedsiębiorstwa

“SIM” S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

zwanego w dalszej części decyzji “Przedsiębiorstwem energetycznym”,
posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 971199410

postanawiam

 1. zatwierdzić w części stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji, taryfę dla ciepła ustaloną przez wymienione wyżej Przedsiębiorstwo energetyczne, dla następujących miejscowości i grup odbiorców:
 1. Zgorzelec– grupa 1,
 2. Milicz– grupa 2,
 3. Warlubie– grupa 3 i 12,
 4. Kudowa Zdrój – grupa 4 i 5,
 5. Leszno– grupa 6 i 14,
 6. Mieszkowice– grupa 7,
 7. Wschowa– grupa 8,
 8. Jerzmanki– grupa 9,
 9. Oborniki Śląskie– grupa 10,
 10. Kąty Wrocławskie – grupa 11,
 11. Głuchołazy– grupa 13,
 12. Łęknica– grupa 18,
 13. Kolbuszowa – grupa 23,
 14. Ustrzyki– grupa 24,
 15. Chociwel– grupa 26,
 16. Boguchwała– grupa 27,
 1. ustalić współczynniki korekcyjne Xw, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 10 kwiet-
  nia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła w pierwszym roku stosowania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzającego pierwszy rok stosowania taryfy:
 1. dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła – w wysokości plus 4,4%,
 2. dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości minus 6,1%,
 1. ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia 30 września 2003 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego z dnia 5 października 2001 r., posiadającego koncesje o numerach WCC/847/1033/W/2000/MJ na wytwarzanie ciepła (ze zm.) i PCC/906/1033/W/2000/MJ na przesyłanie i dystrybucję ciepła (ze zm.) wydane
w dniu 10 maja 2000 r. oraz OCC/284/1033/W/2001/MJ na obrót ciepłem wydaną w dniu 19 kwiet-
nia 2001 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo energetyczne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej “Prezesem URE”.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) tej ustawy, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz zmianę warunków prowadzenia przez te przedsiębiorstwa działalności gospodarczej.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne zgodnie z posiadanymi koncesjami prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na terenie dwudziestu pięciu miejscowości.

Jednocześnie ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę dla odbiorców zaopatrywanych w ciepło w miejscowościach Zgorzelec (grupa 1), Milicz (grupa 2), Warlubie (grupa 3 i 12), Kudowa Zdrój (grupa 4 i 5), Leszno (grupa 6 i 14), Mieszkowice (grupa 7), Wschowa (grupa 8), Jerzmanki (grupa 9), Oborniki Śląskie (grupa 10), Kąty Wrocławskie (grupa 11), Głuchołazy (grupa 13), Łęknica (grupa 18), Kolbuszowa (grupa 23), Ustrzyki (grupa 24), Chociwel (grupa 26) i Boguchwała (grupa 27) zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053) – zwanego dalej “rozporządzeniem taryfowym”. Ceny i stawki opłat dla tych grup odbiorców zostały skalkulowane przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie planowanych rocznych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej porównywalnych do kosztów poniesionych w roku 2000. Natomiast w chwili obecnej, w odniesieniu do pozostałych cen i stawek opłat ustalonych przez Przedsiębiorstwo energetyczne, a objętych pozostałą częścią wniosku o zatwierdzenie taryfy dla ciepła, tj. ustalonych dla odbiorców zaopatrywanych w ciepło w miejscowościach Rawicz (grupa 15), Gliwice (grupy 16.1 i 16.2), Katowice (grupy 17/1 i 17/2), Wędrzyn (grupa 19), Szczecin (grupy 20/1, 20/2 i 29), Zegrze (grupy 21/1
i 21/2), Malczyce (grupa 22), Olsztyn (grupy 28/1 i 28/2) i Kłodzko (grupa 30) toczy się postępowanie wyjaśniające. Ich zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia nastąpi po zakończeniu tego postępowania administracyjnego.

W niniejszej decyzji współczynnik korekcyjny Xw, dla wytwarzania ciepła został ustalony w wysokości plus 4,4%, a dla przesyłania i dystrybucji ciepła współczynnik korekcyjny Xw, ustalono w wysokości minus 6,1%.

Powyższe współczynniki korekcyjne Xw, określają projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej w okresie stosowania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzającego okres stosowania taryfy.

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat zapewniają, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.

Okres obowiązywania współczynników korekcyjnych ustalono do dnia 30 września 2003 r., co umożliwić ma po upływie tego terminu, kolejną weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen i stawek opłat.

Zgodnie z § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, ustalony w decyzji okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w związku art. 47946 pkt 1 i art. 47947 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji – w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie – ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

 1. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt przedsiębiorstwa w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Śląskiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Warmińsko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Zachodniopomorskiego.
 2. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji we właściwym miejscowo Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Śląskiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Warmińsko-Mazur-skiego, Kujawsko-Pomorskiego, Zachodniopomorskiego.
Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa

 

Załącznik: Przedsiębiorstwo “SIM” Spółka Akcyjna: część 1, część 2