570

 
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OWR-820/2678-B/3/2001/I/JJ
Wrocław, dnia 31 stycznia 2002 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23, ust. 2 pkt 2 lit. b i c, w związku z art. 30, ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 20 grudnia 2001 r.

KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lubinie

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 390 021 764
zwanego w dalszej części decyzji “Przedsiębiorstwem”

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić współczynniki korekcyjne Xw, określające projektowaną efektywność funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w okresie stosowania taryfy:

a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła – w wysokości minus 14,38%,

b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości minus 15,52%,

3) ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia 31 marca 2003 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie posiadającego udzielone dnia 12 listopada 1998 r. koncesje: na wytwarzanie ciepła nr WCC/552/2678/U/3/98/RW, ze zmianą z dnia 25 sierpnia 1999 r. nr WCC/552A/2678/W/3/99 oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/579/2678/U/3/98/RW, ze zmianą z dnia 25 sierpnia 1999 r. nr PCC/579A/2678/W/3/99, w dniu 24 grudnia 2001 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy – Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej.

W trakcie postępowania administracyjnego na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne, oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części “rozporządzeniem taryfowym”.

Bazowe ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w roku 2000 (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Współczynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do projektowanej efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Współczynniki korekcyjne Xw uwzględnione zostały w cenach i stawkach opłat ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją.

Okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw – w myśl § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego
– jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy. Wyznaczając okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw, kierowano się potrzebą ich weryfikacji, z uwagi na konieczność ochrony interesów odbiorców ciepła przed nieuzasadnionym poziomem cen.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego
  – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
  z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.

 1. Stosownie do art. 47 ust. 3, w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 2. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą we Wrocławiu
DYREKTOR
Wincenty Rękas
KGHM Polska Miedź
Spółka Akcyjna
w Lubinie
 
TARYFA DLA CIEPŁA
Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 31 stycznia 2002 r. nr OWR-820/2678-B/3/2001/I/JJ

1. Pojęcia używane w taryfie

 1. ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802),
 2. rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U.
  Nr 96, poz. 1053),
 3. rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r.
  w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
 4. taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,
 5. przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła w Oddziałach Huta Miedzi “Głogów” w Głogowie i Huta Miedzi “Legnica” w Legnicy,
 6. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 7. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
 8. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,
 9. przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego,
 10. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 11. instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
 12. obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 13. układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
 14. moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła lub odebrana od tego nośnika w ciągu godziny,
 15. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:
 1. pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,
 2. zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych znajdujących się w tym obiekcie,
 3. zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
 1. warunki obliczeniowe – obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 2. nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym lub niezgodnie z umową.

2. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania
i dystrybucji ciepła.

Działalność ta jest prowadzona na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 12 listopada 1998 r. na:

– wytwarzanie ciepła nr WCC/552/2678/U/3/98/RW, ze zmianą z dnia 25 sierpnia 1999 r. nr WCC/552A/ /2678/W/3/99,

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/579/2678/U/3/98/RW, ze zmianą z dnia 25 sierpnia 1999 r.
nr PCC/579A/2678/W/3/99.

3. Podział odbiorców na grupy taryfowe

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia taryfowego, w taryfie wyodrębniono następujące grupy taryfowe:

Grupa Aw/G – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej bezpośrednio ze źródła ciepła Huty Miedzi “Głogów”,

Grupa Bw/G – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej ze źródła ciepła Huty Miedzi “Głogów” za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,

Grupa Bw/L – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci wody gorącej ze źródła ciepła Huty Miedzi “Legnica” za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,

Grupa Bp/G – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci pary wodnej ze źródła ciepła Huty Miedzi “Głogów” za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,

Grupa Bp/L – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest w postaci pary wodnej ze źródła ciepła Huty Miedzi “Legnica” za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy.

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

4.1. Ceny i stawki opłat za ciepło

Grupa Aw/G

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen

netto

brutto*
Cena za zamówioną moc
cieplną

zł/MW/rok

14 791,56 18 045,70

rata miesięczna

1 232,63 1 503,81
Cena ciepła

zł/GJ

15,02 18,32

Cena nośnika ciepła

zł/m3

6,67 8,14

Grupa Bw/G

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat
netto brutto*
Cena za zamówioną moc
cieplną

zł/MW/rok

6 844,35 8 350,11

rata miesięczna

570,36 695,84
Cena ciepła

zł/GJ

12,00 14,64

Cena nośnika ciepła

zł/m3

6,67 8,14
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

2 712,37 3 309,09

rata miesięczna

226,03 275,76
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

2,13 2,60
Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

76,08 92,82

rata miesięczna

6,34 7,73

Grupa Bw/L

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat
netto brutto*
Cena za zamówioną moc
cieplną

zł/MW/rok

8 000,00 9 760,00

rata miesięczna

666,67

813,33

Cena ciepła

zł/GJ

10,50

12,81

Cena nośnika ciepła

zł/m3

8,06

9,83

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

1 000,00

1 220,00

rata miesięczna

83,33

101,67

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

2,32

2,83

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

58,32

71,15

rata miesięczna

4,86

5,93

Grupa Bp/G

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat
netto brutto*
Cena za zamówioną moc
cieplną

zł/MW/rok

19 513,65

23 806,65

rata miesięczna

1 626,14

1 983,89

Cena ciepła

zł/GJ

15,38

18,76

Cena nośnika ciepła

zł/m3

6,67

8,14

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

4 839,07

5 903,67

rata miesięczna

403,26

491,98

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

2,32

2,83

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

76,08

92,82

rata miesięczna

6,34

7,73

Grupa Bp/L

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat
netto brutto*
Cena za zamówioną moc
cieplną

zł/MW/rok

14 500,00

17 690,00

rata miesięczna

1 208,33

1 474,16

Cena ciepła

zł/GJ

12,00

14,64

Cena nośnika ciepła

zł/m3

8,06

9,83

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

1 300,00

1 586,00

rata miesięczna

108,33

132,16

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

0,70

0,85

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

58,32

71,15

rata miesięczna

4,86

5,93

* – ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

 1. Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączania nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm.), obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
 2. W razie powierzenia wykonania usługi w zakresie przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-
  -montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy, niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1).

5. Sposób obliczania opłat

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej.

Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w miejscu określonym w umowie, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty abonamentowej – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych i 1/12 stawki opłaty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu standardów jakościowych określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

W przypadkach:

– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,

– niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

– nielegalnego pobierania ciepła,

– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,

stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.

7. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i może obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji.

Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

STANISŁAW SIEWIERSKI

STANISŁAW SPECZIK