466

UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 ze zm.) i art. 4a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. Nr 65, poz. 746 ze zmianami z 1999 r.) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

1. W wysokości 70%, jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 5 lat i krócej.

2. W wysokości 80%, jeżeli użytkowanie wieczyste trwało dłużej niż 5 lat i krócej niż 20 lat.

3. W wysokości 90%, jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 20 lat i dłużej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Sulików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY
MICHAŁ ILNICKI