465

UCHWAŁA RADY GMINY W KAMIENNEJ GÓRZE

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 wraz z późn. zm.), w związku z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2001 r.) Rada Gminy w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1. Mieszkaniowy zasób gminy – lokale mieszkalne i lokale socjalne, stanowiące własność Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, zlokalizowane w budynkach będących jej własnością lub wspólwłasnością.

2. Maksymalna stawka czynszu – stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego o najwyższym standardzie.

3. Minimalna stawka czynszu – stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego o najniższym standardzie.

§ 2

W lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, w których stosunek najmu zostanie nawiązany po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, roczna wysokość czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w poszczególnych latach nie może przekraczać :

1. 2002 – 1,0% wartości odtworzeniowej lokalu.

2. 2003 – 1,5% wartości odtworzeniowej lokalu.

3. 2004 – 2,0% wartości odtworzeniowej lokalu.

4. 2005 – 2,5% wartości odtworzeniowej lokalu.

5. 2006 – 3,0% wartości odtworzeniowej lokalu.

§ 3

Wprowadza się zróżnicowane stawki czynszu za lokale mieszkalne należące do mieszkaniowego zasobu gminy, uwzględniając ich wartość użytkową, które ustala Zarząd Gminy.

§ 4

Ustalone przez Zarząd Gminy stawki czynszu, o których mowa w § 2, obowiązują przez okres 12 miesięcy.

§ 5

Minimalna stawka czynszu po zastosowaniu zniżek nie może być niższa niż 40% maksymalnej stawki czynszu.

§ 6

Podwyżek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne, przy kontynuowanych umowach najmu, dokonuje się 1 raz w roku o maksymalne wskaźniki wymienione w art. 9 ust. 3 wyżej powołanej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
TADEUSZ GABRYŚ