460

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 22 stycznia 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lubina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Miasta Lubina, będącym załącznikiem do uchwały nr XXXVIII/173/96 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 października 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta, zmienionej uchwałą nr XLIX/220/97 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 1997 r., uchwałą nr LIX/276/98 Rady Miejskiej z dnia 7 kwietnia 1998 r., uchwałą nr V/39/98 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 1998 r., uchwałą nr XLIV/250/2000 Rady Miejskiej z dnia 7 listopada 2000 r. oraz uchwałą nr LIX/369/2001 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2001 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w § 20 ust. 5 pkt 14; § 21 ust. 4, 5, 8; § 22 ust. 1 Statutu Miasta Lubina w różnych przypadkach wyraz “imienne” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami “jawne imienne”;

2) użyte w § 14 ust. 4 pkt 2, § 14 ust. 6, § 15 ust. 2, § 25 ust. 2, § 31 ust. 11, § 31 ust. 16b, 18b, 20, w tytule oraz w § 1–8 rozdziału II w załączniku nr 4 Statutu Miasta Lubina w różnych przypadkach i liczbach wyrażenie “Zastępca Przewodniczącego Rady” lub “jego zastępca” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrażeniem “Wiceprzewodniczący Rady”;

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.”;

4) w § 12 ust. 2 skreśla się;

5) § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Radnych i Zarząd Miasta zawiadamia się o sesji najpóźniej na siedem dni przed terminem sesji, wskazując miejsce, dzień, godzinę. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad, projekty uchwał oraz niezbędne do obrad materiały.”;

6) § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 sesję zwołuje wojewódzki komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników do Rady Miejskiej.”;

7) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Sesję, o której mowa w ust. 1 i 2, otwiera i prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem radny, obecny na sali, któremu w tym czasie przysługują uprawnienia Przewodniczącego Rady.”;

8) w § 15 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

“7) zwołuje sesje Rady oraz ustala porządek obrad,”;

9) § 16 otrzymuje brzmienie:

“Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do prowadzenia sesji jednego z Wiceprzewodniczących Rady.”;

10) § 18 skreśla się;

11) § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Przewodniczący obradom może udzielić głosu osobie spoza Rady. W tym przypadku nie ma zastosowania § 20 ust. 4–6.”;

12) § 20 ust. 5 pkt 10 skreśla się;

13) § 20 ust. 5 pkt 15 skreśla się;

14) § 20 ust. 7 skreśla się;

15) § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Rada może zadecydować o podjęciu uchwały w głosowaniu jawnym imiennym w każdej sprawie niezastrzeżonej do głosowania tajnego.”;

16) § 21 ust. 7 otrzymuje brzmienie;

“7. W głosowaniach, w których dokonuje się wyboru osób, poddaje się pod głosowanie następujące możliwości:

– “za wyborem”,

– “wstrzymanie się od głosu.”;

17) § 21 ust. 7a skreśla się;

18) § 21 ust. 9 skreśla się;

19) w§ 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Komisję skrutacyjną powołuje się w głosowaniu jawnym. § 21 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;

20) § 22 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

“2a. Jeżeli liczba kandydatów na członków komisji skrutacyjnej wynosi trzech, Rada może powołać osoby do składu tej komisji w głosowaniu blokowym, o ile żaden z radnych obecnych na sali obrad nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”;

21) § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania dokonano wyboru poprzez postawienie znaku (znaków) “x” w kratce (kratkach) z prawej strony.”;

22) § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

“5. Z głosowania tajnego i jawnego imiennego komisja skrutacyjna sporządza protokół, podając wszystkie niezbędne elementy głosowania. Protokół jest odczytywany niezwłocznie po jego sporządzeniu.”;

23) § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Ilekroć w statucie mowa jest o zwykłej większości głosów należy przez to rozumieć wymóg uzyskania większej liczby głosów “za” niż przeciw.”;

24) § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. W głosowaniu, w którym dokonuje się wyboru osoby (osób), przez zwykłą większość głosów rozumie się wymóg uzyskania przez odpowiednią osobę (osoby) większej liczby głosów “za” niż inna (inne).”;

25) § 23 ust. 5 skreśla się;

26) § 27 ust. 8 skreśla się;

27) § 31 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

“12. Ustalenie składu osobowego komisji następuje w drodze wyboru.”;

28) § 31 ust. 13 skreśla się;

29) w § 31 dodaje się ust. 17a w brzmieniu:

“17a. Przed przystąpieniem do obrad komisja ustala porządek obrad.”;

30) § 31 ust. 19 otrzymuje brzmienie:

“19. Postanowienia § 12 ust. 1, 3, 4, § 13, § 16, § 17, § 20 ust. 1–4, ust. 5 pkt 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14 oraz ust. 6, 8 i 9 oraz § 29 ust. 1, 2, 4 stosuje się odpowiednio do posiedzeń komisji oraz wspólnych posiedzeń komisji.”;

31) § 39 ust. 1 pkt 6 skreśla się;

32) § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Prezydent wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.”;

33) tytuł rozdziału III otrzymuje brzmienie:

“Akty prawa miejscowego stanowionego przez Gminę Miejską Lubin”;

34) § 49 otrzymuje brzmienie:

“Rada na podstawie upoważnień ustawowych może ustanawiać akty prawa miejscowego, obowiązujące na terenie Miasta.”;

35) § 51 skreśla się;

36) § 52 otrzymuje brzmienie:

“1. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

2. Urząd prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego do powszechnego wglądu.”;

37) rozdział VI skreśla się;

38) w § 72 otrzymuje brzmienie:

“Wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu dokonuje Przewodniczący Rady z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu.”;

39) dotychczasowa treść § 74 otrzymuje oznaczenie ust. 1, dodaje się § 74 ust. 2 w brzmieniu:

“2. Komendant Straży Miejskiej jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Miasta po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.”;

40) § 78 otrzymuje brzmienie:

“Podstawą do nawiązania stosunków pracy z osobami, o których mowa w § 73 i § 731, jest uchwała stwierdzająca wybór lub powołanie tych osób na dane stanowiska.”;

41) treść załącznika nr 5 do Statutu Miasta Lubina otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały;

42) w załączniku nr 6 do Statutu w § 2 skreśla się odnośnik nr 3;

43) w załączniku nr 6 w § 7 odnośnik nr 5 otrzymuje brzmienie:

“przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi,”;

44) w załączniku nr 8 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

“10. Rada przyznaje nagrodę osobie, która w głosowaniu jawnym uzyskała największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów największej liczby głosów nagrodę otrzymują osoby, na które oddano największą, równą liczbę głosów.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ROMAN JASIŃSKI

  Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 stycznia 2002 r. (poz. 460)

Załącznik nr 5 do Statutu Miasta Lubina

 

WZORY KART DO GŁOSOWANIA

WZÓR I

GŁOSOWANIE TAJNE NAD WYBOREM OSÓB

Miejsce na pieczęć

Rady Miejskiej

Karta do głosowania tajnego (nad wyborem osób)

w dniu .......................................

w sprawie .............................................................

 

1. Imię i nazwisko kandydata &127;

2. ...............– II –.............. &127;

3. ...............– II –.............. &127;

Wstrzymanie się od głosu &127;

WZÓR II

GŁOSOWANIE JAWNE IMIENNE NAD WYBOREM OSÓB

Miejsce na pieczęć

Rady Miejskiej

Karta do głosowania jawnego imiennego (nad wyborem osób)

..........................................................................

(imię i nazwisko radnego)

w dniu .......................................

w sprawie .............................................................

1. Imię i nazwisko kandydata &127;

2. ...............– II –.............. &127;

3. ...............– II –.............. &127;

Wstrzymanie się od głosu        &127;

 

WZÓR III

GŁOSOWANIE TAJNE UCHWAŁY

Miejsce na pieczęć

Rady Miejskiej

Karta do głosowania tajnego

w dniu .......................................

w sprawie .............................................................

1. za &127;

2. przeciwko &127;

3. wstrzymanie się od głosu &127;

 

WZÓR IV

GŁOSOWANIE JAWNE IMIENNE UCHWAŁY

Miejsce na pieczęć

Rady Miejskiej

Karta do głosowania jawnego imiennego

..........................................................................

(imię i nazwisko radnego)

w dniu .......................................

w sprawie .............................................................

1. za &127;

2. przeciwko &127;

3. wstrzymanie się od głosu &127;