459

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZGORZELCU

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie zmian do uchwały nr 391/98 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 9 lutego 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543) Rada Miejska w Zgorzelcu uchwala, co następuje:

§ 1

W powołanej wyżej uchwale zmienia się:

1. § 7 pkt 2:

litera b – skreślony,

litera c otrzymuje brzmienie: “nabywcy, którzy zapłacą całą ustaloną cenę, mają prawo do bonifikaty w wysokości 95% od wartości lokalu”,

litera d – skreślony,

litera e – skreślony.

2. § 7 pkt 3, który otrzymuje brzmienie: “Dla nabywców lokali w małych domach mieszkalnych stosuje się następujące bonifikaty:

– w wysokości 90% od wartości lokalu – jeżeli ustalona cena sprzedaży płatna jest przez nabywcę jednorazowo,

– w wysokości 80% od wartości lokalu – przy sprzedaży na raty, przy czym zasady sprzedaży ratalnej są takie same jak w pkt 1 a, b, c.”.

§ 2

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zgorzelec.

§ 4

Traci moc uchwała nr 337/2001 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 29 czerwca 2001 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MACIEJ DOBRZYŃSKI