456

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Tarnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr V/38/01 z dnia 31 maja 2001 r. Rada Miejska uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Tarnów, zwany dalej planem miejscowym.

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto obszar o powierzchni ok. 0,50 ha położony na terenie wsi Tarnów, po stronie południowej drogi powiatowej nr 45 455 w granicach działki nr 124/2, oznaczonych w załączniku graficznym do uchwały.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) realizacja interesów publicznych, szczególnie w za-kresie zadań własnych, a także związanych z ochro-ną środowiska oraz infrastrukturą techniczną ponadlokalną,

2) umożliwienie lokalizacji usług z zakresu obsługi ruchu kołowego z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

§ 3

1. Integralną częścią planu miejscowego jest rysunek planu stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

2. Oznaczenia graficzne występujące na rysunku planu miejscowego są obowiązującymi ustaleniami planu.

§ 4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

§ 5

1. Przedmiotem ustaleń planu są:

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne lub towarzyszące.

3. Tereny, o których mowa w ust. 2, mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i pozostałego na zasadach ustalonych w dalszych przepisach uchwały.

R o z d z i a ł II

Przepisy szczegółowe

§ 6

1. Dla obszaru oznaczonego w planie miejscowym symbolem “U,Mn” ustala się przeznaczenie podstawowe z zakresu usług o charakterze ponadlokalnym oraz towarzyszącą dopuszczalną funkcję mieszkaniową jednorodzinną związaną bezpośrednio z prowadzoną na obszarze działalnością, preferowane usługi związane z obsługą ruchu kołowego w postaci alternatywnej: warsztatu, myjni, salonu, komisu samochodowego, małej gastronomii itp.

2. Na przedmiotowym obszarze dopuszcza się także lokalizowanie usług o charakterze podstawowym, służących obsłudze okolicznych mieszkańców. Warunkiem dopuszczenia jakiejkolwiek działalności usługowej jest brak negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, które wykraczałoby poza obszar objęty planowaną inwestycją.

3. Dla obszaru wymienionego w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) przewiduje się możliwość dokonywania geodezyjnych podziałów wewnętrznych przy zachowaniu możliwości skomunikowania powstałych nieruchomości,

2) od strony drogi powiatowej obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 metrów od linii rozgraniczających drogi,

3) powierzchnia zabudowana obszarów nie może przekraczać 40% powierzchni nieruchomości brutto,

4) na cele zieleni towarzyszącej niskiej należy przeznaczyć pas terenu po obydwu stronach napowietrznej linii energetycznej o szerokości łącznej 20 metrów,

5) niezbędną liczbę parkingów dla projektowanych podmiotów należy lokalizować w ramach nieruchomości należącej do danego podmiotu,

6) zaleca się ograniczanie liczby obiektów na rzecz powiększania rzutów poprzez dobudowy, rozczłonkowania brył itp.,

7) w strefie ograniczonego użytkowania obowiązuje zakaz wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej, dopuszcza się wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów,

8) lokalizację części mieszkalnej należy planować w zachodniej części działki w strefie zbliżonej do zainwestowania wsi,

9) dojścia i dojazdy dla poszczególnych nieruchomości projektować bezpośrednio z drogi powiatowej w strefach wskazanych na rysunku planu.

4. Dla projektowanej na wymienionym w ust. 1 obszarze zabudowy kubaturowej ustala się następujące warunki:

1) wysokość zabudowy nie może przekraczać 2,5 kondygnacji nadziemnych,

2) na przedmiotowym obszarze przewiduje się dachy strome dwu- i wielospadowe o nachyleniu połaci od 27°–45°, kryte dachówką lub elementami dachówkopodobnymi,

3) forma zabudowy powinna odpowiadać charakterowi przeznaczenia, kształt bryły budynków preferuje się horyzontalny,

4) obiekty należy orientować w taki sposób, by atrakcyjna część architektury zwrócona była do drogi powiatowej,

5) poziom posadzki parteru należy projektować na wysokości od 30 do 60 cm powyżej poziomu istniejącego terenu, nie przewiduje się podpiwniczenia budynków,

6) sytuowanie obiektów na działce winno odbywać się w sposób równoległy bądź prostopadły do wyznaczonych linii zabudowy,

7) zasadnicza kalenica obiektów winna być równoległa do drogi powiatowej nr 45 455, dopuszcza się załamania kalenic, zmiany ich wysokości, lukarny itp.

§ 7

1. Dla obszaru oznaczonego symbolem “Kz” ustala się przeznaczenie na cele modernizacji drogi powiatowej do następujących parametrów odpowiednio:

2. W pasie linii rozgraniczających przewiduje się możliwość prowadzenia pełnej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz urządzeń służących lub towarzyszących podstawowej funkcji.

3. Nie zezwala się na dokonywanie więcej niż trzech zjazdów z drogi powiatowej oraz wskazuje się strefę tych włączeń zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

§ 8

Dla wydzielonego na cele inwestycyjne obszaru przewiduje się następujące zasady wyposażenia w media:

1) doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków należy projektować w oparciu o funkcjonujący w tym rejonie zorganizowany system wiejski, tj. poprzez budowę przyłączy wodociągowych do sieci istniejących oraz docelowo budowę przyłączy do przyszłej kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza się tymczasowe rozwiązania w postaci szczelnych zbiorników bezodpływowych lub indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z możliwością rozsączkowania oczyszczonych wód po terenie własnym lub odprowadzenie ich do systemu rowów na podstawie uzyskanego pozwolenia wodno-prawnego, działające wyłącznie do czasu pełnego wyposażenia wsi w kolektory magistralne,

2) odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych z obiektów i placów zezwala się po terenie własnym lub do systemu rowów po uprzednim uzyskania pozwolenia wodno-prawnego,

3) zaopatrzenie w energię elektryczną należy projektować w oparciu o istniejący system wiejski,

4) do celów grzewczych i ciepłej wody należy przyjąć ekologiczne źródła energii w postaci gazu, energii elektrycznej lub paliw płynnych,

5) prowadzenie na obszarach zainwestowania działalności, które mogą wiązać się z wprowadzeniem substancji zanieczyszczających powietrze, jest moż-liwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji,

6) warunkiem dopuszczenia realizacji nowych obiektów i urządzeń, w wyniku działalności których mogą powstać ścieki chemicznie aktywne, jest wyposażenie ich w urządzenia do separacji lub neutralizacji, stosownie do potrzeb,

7) place utwardzone i manewrowe dla samochodów należy wyposażyć w system zbiorczy wód opadowych wraz z zastosowaniem łapaczy olejów itp.,

8) gospodarkę odpadami stałymi należy prowadzić w zgodzie z przepisami ustawy o odpadach oraz odpowiednio do przyjętych prawem miejscowym zasad.

§ 9

Na terenie objętym planem określa się zasadę, że do czasu realizacji inwestycji wymienionych w planie obowiązuje użytkowanie terenu dotychczasowe.

§ 10

Przepisy szczególne oraz te w niniejszej uchwale, które zawierają warunki ustalone w celu ochrony środowiska oraz dóbr kultury mają pierwszeństwo przed przepisami zawierającymi warunki wynikające z innych przesłanek.

§ 11

Emisja hałasu, jaką może wywołać działający podmiot, nie może powodować przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu na obszarze podlegającym ochronie przeciwhałasowej.

§ 12

1. Na enklawie terenu ograniczonego użytkowania dopuszcza się prowadzenie komunikacji wewnętrznej, w fazie projektowania należy uwzględnić obecność linii energetycznej napowietrznej oraz uzyskać stosowne uzgodnienie zarządcy sieci.

2. W strefie ograniczonego użytkowania obowiązuje zakaz wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej, wykonywania trwałych nasadzeń zieleni wysokiej oraz innych działań mogących mieć negatywny wpływ na znajdujące się w tej strefie sieci. W przypadku przebudowy likwidacji linii lub przebudowy na doziemną, zezwala się na wykorzystanie terenu na cele zabudowy na warunkach jak dla pozostałej części obszaru oraz dodatkowo po uzgodnieniu ewentualnych koniecznych stref z właścicielem linii.

R o z d z i a ł III

Przepisy końcowe

§ 13

Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ząbkowice Śląskie, zatwierdzonego uchwałą nr VI/21/94 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 maja 1994 roku w części dotyczącej obszaru wymienionego w § 1 uchwały.

§ 14

Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie.

§ 16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Tarnów wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
ANDRZEJ DOMINIK

 Załącznik graficzny do uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 456)