454

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLESŁAWCU

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Gminy Miejskiej Bolesławiec

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Miejska w Bolesławcu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady polityki czynszowej, które stanowić będą element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec.

§ 2

Ustala się następujące rodzaje czynszów:

a) za lokale mieszkalne

b) za lokale socjalne.

§ 3

Czynsz za lokale mieszkalne i socjalne opłacają najemcy lokali mieszkalnych i lokali socjalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec.

§ 4

1. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Zarząd Miasta Bolesławca w drodze uchwały, stosując czynniki podwyższające i obniżające ich wartość użytkową.

2. Stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych ustala Zarząd Miasta w drodze uchwały, przyjmując, że ta stawka nie może przekraczać połowy stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne.

§ 5

Podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej, niż co 6 miesięcy.

§ 6

1. Oprócz czynszu, najemca jest obowiązany do uiszczania opłat niezależnych od właściciela, związanych z eksploatacją mieszkania, tj. opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

2. Najemca, oprócz opłat wymienionych w ust. 1 jest obowiązany do wnoszenia innych opłat m.in. za: windę, domofon, antenę telewizyjną, światło w piwnicy i itp., jeżeli budynek jest wyposażony w te urządzenia.

§ 7

Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat są odpowiedzialne solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

§ 8

Przez powierzchnię użytkową lokalu, służącą do określenia wymiaru czynszu za lokal mieszkalny, rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i logii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

§ 9

1. W czasie trwania stosunku najmu, wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeśli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.

2. Przed zmianą umowy najmu, zmieniającą wysokość czynszu w sytuacji określonej w ust. 1, należy sporządzić protokół stwierdzający fakt dokonania ulepszeń.

§ 10

Czynsz najmu płatny jest z góry, do 20 dnia każdego miesiąca na wskazany przez wynajmującego rachunek, z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu płatności i jej formę.

§ 11

Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 13

Uchyla się w całości uchwałę nr XLIV/359/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Gminy Miejskiej w Bolesławcu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Bolesławiec.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
KAZIMIERZ SAS