452

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE

z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 ze zm.) i art. 4a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. Nr 65, poz. 746 ze zmianami), Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746, z 2000 r. Nr 28, poz. 352 i Nr 114, poz. 1196 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 749) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym, których nieruchomość jest wykorzystywana lub przeznaczona na cele mieszkaniowe, przy jednorazowej zapłacie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości:

1) 70%, jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 5 lat i krócej,

2) 80%, jeżeli użytkowanie wieczyste trwało dłużej niż 5 lat i krócej niż 20 lat,

3) 90%, jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 20 lat i dłużej.

§ 2

W przypadku rozłożenia opłaty za przekształcenie na raty udziela się bonifikat określonych jak w § 1, przy czym pierwsza wpłata wynosi 10% wartości opłaty płatnej najpóźniej w dniu wydania decyzji. Niespłacona część ceny nieruchomości płatna będzie do 10 równych rat półrocznych płatnych do 31 marca i 30 września każdego roku i podlegać będzie oprocentowaniu przy zastosowaniu 50% stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP w stosunku rocznym od kwoty pozostałej do spłacenia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
MARIA SZKWAREK