451

UCHWAŁA RADY MIASTA W KAMIENNEJ GÓRZE

z dnia 12 grudnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/174/2000 Rady Miasta w Kamiennej Górze z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze, zasad ustalenia ulg przy sprzedaży tych lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych dla najemców w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia pierwszej opłaty i wysokości opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu pod tymi nieruchomościami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 i 6, art. 68 ust. 1 pkt 7 ust. 2, ust. 3, ust. 4, art. 70 ust. 4, art. 71, art. 72, art. 73 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 tekst jednolity) oraz art. 20 ust. 6, w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950) Rada Miasta w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1

1. Skreśla się w § 2 treść pkt 1 uchwały nr XXXIII/ /174/2000 z dnia 24 lutego 2000 r. w całości, i pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przy sprzedaży za gotówkę nabywca otrzymuje ulgę w wysokości:

90% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego indywidualnie w budynkach wielorodzinnych posiadających powyżej 2-ch mieszkań,

95% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, gdy następuje równoczesny wykup wszystkich lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych posiadających powyżej 2 mieszkań,

60% zniżki przy równoczesnym wykupie wszystkich 2 mieszkań w budynkach dwumieszkaniowych,

50% zniżki przy sprzedaży jednego mieszkania w budynku dwumieszkaniowym,

40% zniżki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku jednomieszkaniowym i domach jednorodzinnych,

95% zniżki przy wykupie ostatniego lokalu mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych posiadających powyżej 2 mieszkań, w których wszystkie pozostałe lokale zostały sprzedane do 31 grudnia 2001 r.

§ 2

Skreśla się w § 6 treść pkt 3 uchwały nr XXXIII/ /174/2000 z dnia 24 lutego 2000 r. i nadaje mu się nowe brzmienie:

Koszty sporządzenia operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego ponosi nabywca.

Wniesioną kwotę na pokrycie kosztów związanych z podziałem geodezyjnym zalicza się na poczet ceny lokalu w przypadku zawarcia umowy notarialnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kamienna Góra.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
TADEUSZ STACHNIUK