444

UCHWAŁA RADY GMINY W MIĘKINI

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 70 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) Rada Gminy w Miękini uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w wysokości 60%.

2. Po zastosowaniu bonifikaty określonej w ust. 1 zezwala się na 2% bonifikaty za każdy pełen rok zamieszkiwania w lokalu.

3. Przez okres zamieszkiwania należy rozumieć łącznie okres posiadania tytułu prawnego do lokalu lub jego części i wspólnego zamieszkiwania z poprzednim najemcą – osobą wymienioną w art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego oraz okres faktycznego zamieszkiwania udokumentowany zameldowaniem w lokalu.

4. W przypadku, gdy najemca dokonał zamiany lokalu w zasobie komunalnym do okresu zamieszkiwania wlicza się również okres zamieszkiwania w poprzednim lokalu, gdy zamiana lokalu nie była wymuszona zadłużeniem czynszowym.

5. W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny nabycia komunalnego lokalu mieszkalnego wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 40%.

6. Bonifikaty ustalonej w ust. 4 udziela się od ceny lokalu ustalonej po zastosowaniu bonifikaty określonej w ust. 1 i 2.

7. Łączna bonifikata nie może przekroczyć 90% ceny sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.

8. W przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych:

pierwsza rata nie może być niższa niż 30%.

9. Niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej w wysokości:

– 1/5 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, nie mniej niż 5% w skali roku, przy rozłożeniu na raty na okres do 5 lat,

– 1/3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, nie mniej niż 10% w skali roku przy rozłożeniu na okres powyżej 5 lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Miękinia.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXX/339/98 Rady Gminy w Miekini z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy oraz udzielanie bonifikat i zasad ustalania z tego tytułu oprocentowania, a także zasady rozkładania na raty zbytej nieruchomości oraz uchwała nr IV/18/94 Rady Gminy
w Miękini z dnia 23 września 1994 r. w sprawie podwyższania ceny sprzedaży nieruchomości o koszty poniesione przez gminę do jej przygotowania w drodze bezprzetargowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
EDWARD URBAŃSKI