443

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIIL/365/2001 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) oraz art. 18 i 19 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 ze zm.), w związku z § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 pkt 1 uchwały nr VIIL/365/2001 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej skreśla się zapis “lub kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała ma zastosowanie do należnych opłat od 1 stycznia 2002 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
DANUTA DROGOSZ