441

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 7 grudnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 196/XXXVII/01 Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Polska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 196/XXXVII/01 Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Polska (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 147, poz. 1966) w § 5 wyrazy “w wysokości 30%” zastępuje się wyrazami “w wysokości 10%”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Oleśnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ALEKSANDRA SIERUGA