435

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE

z dnia 21 stycznia 2002 r.

zmieniająca uchwałę nr IX/30/00 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 6 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) Rada Miejska
w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1

W § 6 załącznika nr 1 do uchwały nr IX/30/00 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 6 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – regulamin wynagradzania nauczycieli w Gminie Radków określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 po wyrazie “ponadwymiarową” dodaje się wyrazy “tj. godzinę zleconą i doraźną”,

2) skreśla się ust. 5, 6 i 8,

3) w ust. 7 po wyrazach “o których mowa w ust. 1” skreśla się zapis “i 6”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Radkowie.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MARIAN GANCARSKI