434

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 17 stycznia 2002 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen usług noclegowych świadczonych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Kłodzku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji
i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych (Dz. U. Nr 95, poz. 434 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale XLI/252/2001 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia cen usług noclegowych świadczonych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Kłodzku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się następujące ceny usług noclegowych świadczonych przez szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Kłodzku:

Lp.

Nazwa odbiorcy usługi

Cena w zł bez VAT

 

Młodzież szkolna i studencka, nauczyciele i nauczyciele akademiccy, opiekunowie zorganizowanych grup młodzieży

13,10

 

Członkowie PTSM – juniorzy

9,90
 

Członkowie PTSM – seniorzy

11,50

 

Pozostali obywatele polscy

15,30

 

Cudzoziemcy – juniorzy PTSM

15,20

 

Cudzoziemcy – seniorzy PTSM

17,30

 

Pozostali obcokrajowcy

20,20

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kłodzka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STEFAN MRÓZ