433

UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siekierczyn

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Siekierczyn w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Siekierczyn.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXVI/149/96 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 1 października 1996 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siekierczyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ANDRZEJ KUŹNIAR

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 433)

REGULAMIN

ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin został opracowany na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 32 Statutu Gminy Siekierczyn i określa zasady funkcjonowania oraz organizację wewnętrzna Urzędu Gminy Siekierczyn, zwanego dalej urzędem.

§ 2

1. Urząd jest organem wykonawczym Zarządu Gminy Siekierczyn.

2. Siedzibą urzędu jest posesja nr 271 w miejscowości Siekierczyn.

(Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-5/3/02 z 28 stycznia 2002 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 1).

Urząd realizuje zadania:

1) własne – określone w ustawie o samorządzie gminnym, statucie gminy oraz w uchwałach Rady
i Zarządu Gminy,

2) zlecone – z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono gminie na mocy obowiązujących ustaw,

3) przejęte z zakresu administracji rządowej powierzone samorządowi w drodze porozumień zawartych
z organami administracji rządowej,

4) wynikające z porozumień i związków komunalnych.

II. KIEROWNICTWO URZĘDU

§ 4

1. Wójt jest kierownikiem urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Wójt kieruje urzędem przy pomocy zastępcy wójta i skarbnika gminy. Obowiązki sekretarza gminy wykonuje zastępca wójta gminy.

3. W zakresie ustalonym przez zarząd, wójt może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta.

4. Szczegółowy podział zadań i kompetencji pomiędzy wójta, zastępcy wójta i skarbnika zawarty jest poniżej.

§ 5

1. Wójt gminy – stanowisko z wyboru. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz z innych ustaw określających status wójta.

2. Kompetencje i zadania wójta:

1) jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy dla pracowników zatrudnionych w urzędzie,

2) jest przewodniczącym zarządu – przewodniczy posiedzeniom zarządu oraz organizuje jego pracę,

3) kieruje bieżącymi sprawami gminy,

4) reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,

5) wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,

6) nadzoruje realizację budżetu,

7) realizuje politykę kadrowa i wspólnie z zastępcą wójta odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy,

8) udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji, o udzieleniu pełnomocnictwa powiadamia zarząd na najbliższym posiedzeniu,

9) podejmuje czynności należące do kompetencji zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

10) jest terenowym szefem zarządzania kryzysowego,

11) mianuje pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów i ustalonych zasad,

12) wydaje – po zaakceptowaniu przez zarząd – zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu (z wyjątkiem niniejszego) np. instrukcje obiegu dokumentów, regulamin pracy urzędu, funduszu nagród, funduszu świadczeń socjalnych itp.,

13) wójt ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa oraz wstępu do pomieszczeń i budynków należących do sołectwa,

14) wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

a) referatu finansowego,

b) następujących samodzielnych stanowisk pracy:

– ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej,

– ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

– ds. obrotu nieruchomościami rolnymi, melioracji i planowania przestrzennego,

– ds. rolnictwa i gospodarowania mieniem gminnym,

– ds. zarządzania kryzysowego, obronnych, ochrony środowiska i sportu gminnego,

– ds. robót budowlanych i prac publicznych,

– ds. ewidencji działalności gospodarczej, przygotowania i rozliczania inwestycji gminnych, drogownictwa i promocji gminnych,

– ds. poboru należności – za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

c) grupy robót budowlanych i prac publicznych.

§ 6

1. Zastępca wójta – stanowisko z wyboru. Realizuje zadania powierzone mu na wniosek wójta przez zarząd oraz w przypadku nieobecności wójta spowodowanej chorobą, urlopem lub innymi okolicznościami pełni jego obowiązki. Wykonuje też obowiązki należące do sekretarza gminy.

2. Zadania i kompetencje zastępcy wójta:

1) wykonuje w imieniu wójta funkcje kierownika administracyjnego urzędu, zapewnia sprawne funkcjonowanie oraz organizuje prace urzędu i w tym zakresie:

a) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy urzędu oraz uaktualnia je w miarę potrzeby,

b) opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,

c) sprawuje nadzór nad organizacją pracy w urzędzie,

d) prowadzi sprawy osobowe – kadrowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy,

e) zapewnia zgodność wydawanych decyzji administracyjnych i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

f) nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,

g) inicjuje i tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu,

h) nadzoruje przestrzeganie przez pracowników zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw interesantów,

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi samodzielnymi stanowiskami pracy:

a) Urzędem Stanu Cywilnego i stanowiskiem ds. obywatelskich,

b) ds. obsługi organów samorządowych,

c) ds. organizacyjno-kancelaryjnych,

d) ds. administracyjno-zaopatrzeniowych,

3) przygotowuje wspólnie z wójtem tematykę posiedzeń zarządu,

4) współpracuje z radą gminy. Wspólnie z pracownikiem ds. obsługi organów samorządowych jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,

5) nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac rady i zarządu,

6) przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,

7) prowadzi sprawy gminy powierzone przez wójta w zakresie ustalonym przez zarząd,

8) prowadzi sprawy z zakresu organizacji przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów,

9) prowadzi ewidencję spraw niejawnych,

10) odpowiada za ochronę danych osobowych,

11) nadzoruje proces edukacji w placówkach oświatowych gminy oraz działalność kulturalną, turystyczną i sportowa na terenie gminy.

§ 7

1. Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) – stanowisko z powołania.

2. Zadania i kompetencje skarbnika:

1) wykonuje zadania i obowiązki wynikające z art. 35 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), a w szczególności:

– prowadzenie rachunkowości jednostki,

– wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

– dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

– dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

– współuczestniczy w opracowaniu projektu budżetu,

– dokonuje analizy budżetu i na bieżąco informuje zarząd o jego realizacji,

– przekazuje pracownikom samorządowym i kierownikom gminnych jednostek wytyczne niezbędne do opracowania projektu planu budżetowego,

– sprawuje nadzór nad pracą referatu finansowego,

– realizuje ustawy o finansowaniu gmin, podatkach i opłatach lokalnych, opłacie skarbowej
i finansach publicznych,

– dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych,

– koordynuje pracę informatyka gminy i sprawuje bezpośredni nadzór nad jego pracą.

3. Zastępca skarbnika gminy – stanowisko z umowy o pracę. Realizuje czynności zlecone przez skarbnika gminy oraz w przypadku jego nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem lub innymi okolicznościami pełni obowiązki skarbnika.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

§ 8

W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) referat finansowy,

2) Urząd Stanu Cywilnego i stanowisko ds. obywatelskich,

3) samodzielne stanowiska:

a) ds. organizacyjno-kancelaryjnych,

b) ds. obsługi organów samorządowych,

c) ds. administracyjno-zaopatrzeniowych,

d) ds. ewidencji działalności gospodarczej, przygotowania i rozliczeń inwestycji gminnych, drogownictwa i promocji gminy,

e) ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej,

f) ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

g) ds. obrotu nieruchomościami rolnymi, melioracji i planowania przestrzennego,

h) ds. obrotu nieruchomościami nierolnymi i rolnictwa,

i) ds. zarządzania kryzysowego, obronnych, ochrony środowiska i sportu gminnego,

j) ds. informatyki gminnej,

k) ds. poboru należności za dostarczanie wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej,

4) grupa robót budowlanych i prac publicznych,

5) 2 sprzątaczki urzędu.

IV. KOMPETENCJE I ZADANIA STANOWISK PRACY

§ 9

Do wspólnych zadań realizowanych na poszczególnych stanowiskach należą następujące ogólne czynności i działania:

1) przygotowywanie projektów uchwał organów gminy oraz zarządzeń wójta,

2) opracowywanie projektów planów społeczno-gospodarczych rozwoju gminu i budżetu gminy
w części dotyczącej ich zakresu działania,

3) opracowywanie prognoz, analiz, ocen oraz sprawozdań w ramach prowadzonych spraw,

4) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

5) w zakresie wykonywania zadań współdziałanie z innymi komórkami urzędu oraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami,

6) zapewnienie obsługi merytorycznej właściwych komisji rady,

7) rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków interesantów,

8) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

9) wykonywanie na polecenie wójta innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem działania stanowisk pracy.

§ 10

W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu prowadzone są następujące sprawy:

1) w referacie finansowym:

a) opracowywanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją,

b) wymierzanie i pobór lokalnych podatków oraz opłat określonych w odrębnych przepisach,

c) sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

d) naliczanie pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych płac, zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i wychowawczych,

e) sporządzanie list płac oraz rozliczeń z ZUS, PZU, Urzędem Skarbowym itp.,

f) wypłata wynagrodzeń oraz obsługa kasowa urzędu,

g) prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych,

h) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń, zasiłków, dochodów z gospodarstw rolnych itp.,

2) kierownik Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi jako zadania zlecone sprawy wynikające z przepisów ustawy o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (narodziny, małżeństwa, zgony), a na stanowisku ds. obywatelskich prowadzi ewidencję ludności, wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, stały rejestr wyborców oraz sprawy wojskowe związane z wykonywaniem ustawy o powszechnym obowiązku obrony,

3) na stanowisku ds. organizacyjno-kancelaryjnych prowadzona jest obsługa kierownictwa urzędu, udzielanie interesantom informacji o kompetencjach organów i poszczególnych stanowisk pracy w urzędzie, ewidencja dokumentów i aktów prawnych, sprzedaż znaków opłaty skarbowej, prowadzenie kancelarii i archiwum, prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz książki kontroli urzędu,

4) na stanowisku ds. obsługi organów samorządowych gminy – sprawy związane z przygotowaniem oraz obsługą posiedzeń organów gminy, tj. przygotowywanie materiałów oraz prowadzenie dokumentacji z odbytych posiedzeń, zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji, spotkań oraz zebrań itp.,

5) na stanowisku ds. administracyjno-zaopatrzenio-wych – sprawy związane z zaopatrywaniem urzędu i gminnych placówek w sprzęt, materiały biurowe, artykuły socjalne, opał itp. oraz nadzór nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej, odpowiada za majątek urzędu oraz nadzoruje pracę sprzątaczek,

6) na stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej, przygotowania i rozliczania inwestycji, drogownictwa i promocji gminnych – sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przygotowaniem i rozliczaniem inwestycji, ewidencjonowaniem dróg i ich eksploatacja oraz promocją gminy,

7) na stanowisku ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej – sprawy związane z nadzorem urbanistyczno-budowlanym, tj. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pozwoleń na budowę, nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń gminnej infrastruktury technicznej oraz nad prowadzeniem przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów,

8) na stanowisku ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – sprawy związane z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowanymi gminy, ustalaniem czynszów i opłat, nadzór nad cmentarzami komunalnymi, gromadzeniem odpadów komunalnych, ewidencjonowaniem kar, pracy społecznej,

9) na stanowisku ds. obrotu nieruchomościami rolnymi, melioracji i planowania przestrzennego – sprawy związane z ewidencją gospodarstw rolnych, ochrona gruntów rolnych i leśnych, tworzeniem zasobów gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, koordynowanie melioracji gruntów i gospodarki wodnej oraz w ramach zadań zleconych prowadzenie spraw w zakresie gruntów należących do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz sprawy dotyczące zmian w planie przestrzennego zagospodarowania gminy,

10) na stanowisku ds. rolnictwa i gospodarowania mieniem gminnym – sprawy związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami komunalnymi, produkcją roślinną i zwierzęcą oraz współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

11) na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego, obronnych, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i sportu gminnego – sprawy związane z prowadzeniem obrony cywilnej i spraw obronnych w gminie, w tym w zakładach pracy, akcji kurierskiej, zapobieganie i likwidacja klęsk żywiołowych, zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej oraz kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,

12) na stanowisku ds. organizacji robót budowlanych i prac publicznych – sprawy związane z wykonywaniem i rozliczaniem remontów i inwestycji obiektów gminnej infrastruktury technicznej oraz nadzór nad pracą pracowników zatrudnionych przy tych robotach i pracach publicznych,

13) na stanowisku ds. informatyki gminnej – sprawy związane z obsługą komputerów w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych,

14) na stanowisku inkasenta ds. poboru należności za dostarczanie wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej – sprawy związane z inkasowaniem należności za wodę i ścieki, zawieranie umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków, prowadzenie kalkulacji kosztów i dochodów, funkcjonowania wodociągu
i kanalizacji.

§ 11

Szczegółowe zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określają zakresy czynności opracowane przez zastępcę wójta i skarbnika oraz zaakceptowane przez wójta.

§ 12

Zastępca wójta i skarbnik kierują pracą podległych im stanowisk pracy i odpowiadają przed wójtem za zgodną z prawem realizacją powierzonych im zadań, organizację i skuteczność pracy poszczególnych stanowisk pracy, wykonywanie uchwał rady i zarządu oraz aktów prawnych wójta.

§ 13

1. Z pracownikami zatrudnionymi w urzędzie na samodzielnych stanowiskach nawiązuje się stosunek pracy w formie umowy o pracę lub na podstawie mianowania.

2. Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje się przy zatrudnieniu na stanowiskach głównych specjalistów.

3. Przed mianowaniem na stanowisko głównego specjalisty pracownik samorządowy powinien przepracować na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 lata.

4. Warunkiem nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania jest:

a) uzyskanie przez pracownika pozytywnej oceny swojej pracy dokonanej przez komisję oceniającą powołaną zarządzeniem wójta,

b) uzyskanie pozytywnej opinii zarządu.

5. Tryb powołania komisji oceniającej oraz szczegółowe zasady oceny pracowników samorządowych określa rada w formie uchwały.

(Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-5/3/02 stwierdzono nieważność ust. 2, 3, 4 i 5 § 13).

§ 14

1. Pracownicy urzędu za wykonywanie swojej pracy otrzymują wynagrodzenie na zasadach ustalonych w przepisach w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

2. Zmianę wynagrodzenia wójta dokonuje rada gminy w formie uchwały.

3. Zmiany wynagrodzenia zastępcy wójta, skarbnika i kierownika USC dokonuje zarząd.

4. Zmiany wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy dokonuje wójt po uzyskaniu akceptacji zarządu.

§ 15

Zasady i tryb postępowania ze sprawami wniesionymi do urzędu regulują kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzenia określonych spraw.

§ 16

Pisma i decyzje wychodzące z urzędu podpisuje wójt, jego zastępca lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.

§ 17

Wójt w drodze zarządzenia wewnętrznego określa zakres upoważnień do podpisywania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

§ 18

Wójt w drodze zarządzenia wewnętrznego określa Regulamin Pracy Urzędu.

§ 19

Schemat organizacyjny urzędu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i powinien być wywieszony w budynku urzędu.

§ 20

Zmiany regulaminu następują uchwałą rady w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siekierczyn (poz. 433)