430

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego

Na podstawie art. 33 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do uchwały nr VI/79/99 z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głogowie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 otrzymuje brzmienie:

“§ 11. Wydziały wykonują swoje zadania w zakresie kompetencji określonych w § 13 regulaminu oraz
w zakresie działania odpowiedniego wydziału określonego w § 14 regulaminu”.

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

“§ 13. Do zakresu działania wydziałów należy:

1) przygotowywanie materiałów, analiz oraz projektów uchwał pod obrady Zarządu i Rady Miasta oraz dla potrzeb Prezydenta i Wiceprezydentów;

2) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady oraz uchwał i decyzji Zarządu;

3) zapewnienie organizacyjnych i prawnych warunków sprawowania przez Radę, Zarząd nadzoru nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi;

4) opracowywanie projektów planów realizacji przedsięwzięć gospodarczych, społecznych
i organizacyjnych;

5) opracowywanie projektów miejskich aktów prawnych;

6) realizacja zadań w zakresie obronności kraju oraz obrony cywilnej miasta należących do kompetencji Prezydenta;

7) współdziałanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi, samorządowymi, związkowymi i gospodarczymi przy wykonywaniu zadań własnych lub zleconych;

8) wykonywanie zadań z zakresu kontroli i nadzoru nad miejskimi zakładami oraz jednostkami organizacyjnymi;

9) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Prezydenta;

10) prowadzenie postępowania egzekucyjnego;

11) rozpatrywanie skarg, wniosków i listów;

12) wykonywanie na polecenie Prezydenta lub Zarządu Miasta innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem działania wydziałów;

13) współpraca z właściwymi komisjami Rady Miejskiej;

14) współdziałanie z innymi wydziałami przy rozwiązywaniu spraw wykraczających poza kompetencje jednego wydziału;

15) inicjowanie i wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych, gospodarczych i technicznych – wpływających na podniesienie efektywnego funkcjonowania urzędu;

16) udostępnianie dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, a znajdujących się w wydziale”.

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

§ 14.1. Do kompetencji i zadań Wydziału Organizacyjnego należą w szczególności sprawy:

1) zapewnienia sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego funkcjonowania Rady, Zarządu
i Urzędu;

2) nadzoru nad rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli oraz instytucji;

3) koordynacji pracy oraz rozpatrywaniem sporów kompetencyjnych między wydziałami;

4) prowadzenie wykazu obowiązujących aktów prawa miejscowego;

5) przechowywanie i udostępnianie przepisów prawnych;

6) obiegu dokumentów i korespondencji Urzędu;

7) gospodarowanie funduszem płac Urzędu;

8) kadrowe i osobowe pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich zakładów oraz jednostek organizacyjnych;

9) nadzór nad praktykami szkolnymi, studenckimi;

10) prowadzenie spraw związanych z organizacją przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów;

11) zgłoszenia do ZUS danych pracowników Urzędu z zakresu ubezpieczeń społecznych;

12) udostępnianie dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, a znajdujących się w wydziale.

2. Do kompetencji i zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należą w szczególności sprawy:

1) współudziału w opracowywaniu projektu budżetu miasta w zakresie zadań własnych i zadań zleconych oraz powierzonych;

2) opracowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych;

3) wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych;

4) nadzoru i kontroli sprawozdań finansowych miejskich jednostek organizacyjnych;

5) prowadzenia rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych;

6) zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym;

7) prowadzenie obsługi kasowej;

8) sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów jednostek budżetowych – Urząd Miejski, organu Gmina Miejska oraz zbiorcze sprawozdania finansowe i bilanse jednostek organizacyjnych Gminy;

9) analiza realizacji budżetu oraz wnioskowanie
w sprawach zmian w budżecie;

10) bieżąca kontrola równowagi budżetowej i informowanie Prezydenta i Zarządu Miasta
o stanie środków budżetowych;

11) współpracy z izbami obrachunkowymi, urzędami skarbowymi i bankami;

12) opracowywanie decyzji dotyczących ulg i umorzeń zobowiązań podatkowych;

13) organizowanie i kontrolowanie obiegu dokumentacji finansowej;

14) rozliczenie inwentaryzacji oraz weryfikacja sald bilansowych;

15) współpraca z organami administracji rządowej w zakresie środków finansowych przyznawanych na zadania zlecone, powierzone oraz sporządzanie sprawozdań z tego zakresu;

16) przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania przez Zarząd sprawozdań z wykonania budżetu;

17) prowadzenie analiz ekonomicznych na rzecz tworzenia i realizacji budżetu w roku budżetowym.

3. Do kompetencji i zadań Wydziału Inwestycji i Architektury należą w szczególności sprawy:

1) programowanie i prognozowanie rozwoju miasta;

2) opracowywanie planów miejscowych i ich zmian;

3) opracowywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

4) sprawy związane z podejmowaniem decyzji przy realizacji inwestycji oraz wnioskowanie i opiniowanie w tym zakresie;

5) lokalizacja inwestycji w mieście;

6) zbiorcze opracowywanie finansowania inwestycji miejskich;

7) analiza i inicjowanie opracowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym miasta;

8) współpraca w zakresie przygotowywania i promocji ofert inwestycyjnych miasta;

9) opracowywanie i opiniowanie koncepcji urbanistycznych i planistycznych;

10) prowadzenie prac związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;

11) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz archiwizacja planów i związanych z nimi materiałami;

12) wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych;

13) typowanie zasobów gruntów na cele budowlane;

14) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

15) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w planach miejscowych;

16) opiniowanie zgodności projektów podziałów nieruchomości z ustaleniami planów miejscowych i przepisami szczególnymi;

17) opiniowanie projektów inwestycyjnych;

18) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu wydziału;

19) nadzór nad wykonywaniem całości inwestycji miejskich łącznie z uzbrojeniem terenów oraz budowy dróg miejskich;

20) opracowywanie planów potrzeb rzeczowych i finansowych z zakresu inwestycji, modernizacji i remontów kapitalnych;

21) racjonalne dysponowanie środkami budżetowymi;

22) inwentaryzacja realizowanej miejskiej infrastruktury technicznej;

23) przygotowywanie dokumentacji technicznej i prawnej dla inwestycji miejskich wraz z załatwianiem spraw terenowo-prawnych (w tym budownictwa komunalnego);

24) koordynowanie wykonawstwa poprzez nadzór nad inwestycjami, modernizacją i remontami kapitalnymi;

25) programowanie i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów dla budownictwa komunalnego;

26) zbieranie ofert od wykonawców, organizowanie przetargów, przygotowywanie umów z wykonawcami;

27) rozliczanie inwestycji z wykonawcą robót, odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji;

28) sprawdzanie pod względem merytorycznym wykonywanych usług i robót oraz zatwierdzanie ich do wypłaty w zakresie zadań realizowanych przez wydział;

29) organizacja przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie warunków gwarancji oraz rękojmi;

30) pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad zadaniami noworozpoczynanymi oraz robotami remontowymi i modernizacyjnymi, a w szczególności:

a) załatwianie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia robót,

b) przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania z ewentualnym przeglądem technicznym obiektu w przypadku remontu i modernizacji,

c) opracowanie szczegółowych protokołów typowania robót remontowych i modernizacyjnych,

d) uczestnictwo w opracowaniu programów użytkowych,

e) opracowanie szczegółowych protokołów typowania robót jako dokumentacja uproszczona w przypadku robót o małym zakresie nakładów finansowych,

f) weryfikacja wpływającej dokumentacji technicznej i kosztorysowej,

g) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego w zakresie objętym art. 25 Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z późniejszymi zmianami);

31) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie objętym art. 25 ustawy Prawo budowlane nad robotami prowadzonymi w szczególności przez wydziały: Inwestycji i Architektury, Komunalny, Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz jednostki budżetowe;

32) dokonywanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie określonym w art. 62 Prawa budowlanego – utrzymanie obiektów;

33) dokonywanie wpisów do książki obiektów po przeprowadzonych remontach i modernizacjach;

34) zakładanie książek obiektów dla nowo przekazanych do użytku obiektów.

4. Do kompetencji i zadań Wydziału Komunalnego należą w szczególności sprawy:

1) zarząd oraz zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych, infrastruktury technicznej oraz obiektów komunalnych jednostek organizacyjnych;

2) gospodarowanie mieniem komunalnym z wyłączeniem spraw gospodarki gruntami;

3) gospodarka mieszkaniowa oraz gospodarka lokalami użytkowymi;

4) organizacja, finansowanie oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie:

– wodociągów i kanalizacji,

– oczyszczania miasta,

– ogrzewania miasta,

– gazownictwa i zaopatrzenia w energię elektryczną,

– lokalnego transportu zbiorowego,

– innych potrzeb komunalnych;

5) decyzje dotyczące dodatków mieszkaniowych;

6) utrzymanie cmentarzy komunalnych;

7) wykonywanie zarządu oraz planowanie finansowania zadań dotyczących modernizacji, utrzymania i ochrony dróg lokalnych miejskich;

8) organizowanie przetargów na roboty i usługi w zakresie dotyczącym wydziału;

9) ochrona gruntów rolnych i leśnych;

10) wykaz gruntów rolnych;

11) produkcja roślinna i zwierzęca;

12) zezwolenia na uprawę maku i konopii;

13) ochrona środowiska i powietrza;

14) gospodarka wodna i ochrona wód;

15) ochrona przyrody;

16) ochrona przeciwpowodziowa;

17) zieleń miejska;

18) sprawdzanie pod względem merytorycznym wykonywanych usług i robót oraz zatwierdzanie ich do zapłaty w zakresie zadań realizowanych przez wydział;

19) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;

20) opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;

21) pełnienie funkcji inwestora;

22) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

23) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;

24) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

25) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

26) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstający w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

27) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi;

28) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie zarządzającego;

29) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu wydziału;

30) zarząd budynkiem Urzędu;

31) zapewnienie warunków materiałowo-technicz-nych pracy Urzędu;

32) zabezpieczenie budynku Urzędu;

33) prowadzenie archiwum Urzędu;

34) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu;

35) sprawdzanie pod względem merytorycznym wykonywanych usług i robót oraz zatwierdzanie ich do zapłaty w zakresie zadań realizowanych przez wydział.

5. Do kompetencji i zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji należą w szczególności sprawy:

1) wnioskowanie rozwiązań komunikacyjnych z punktu widzenia potrzeb i kierunków rozwoju transportu, organizacji ruchu, porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach oraz wydawania opinii w tym zakresie;

2) opiniowanie, programowanie zaspokajania potrzeb przewozowych miasta oraz bilansowanie zdolności przewozowej z potrzebami;

3) organizacja oraz wnioskowanie rozwiązań zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz współpraca z właściwymi organami w dziedzinie stosowania znaków i sygnałów na drogach oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczają-cych;

4) koordynacja:

– przewozów w poszczególnych rodzajach i formach organizacyjnych transportu,

– działalności instytucji i organizacji społecznych w dziedzinie organizacji, bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego,

– inwestycji zaplecza technicznego transportu samochodowego;

5) uzgodnienia lokalnej i regionalnej sieci komunikacji autobusowej i rozkładów jazdy na tych sieciach;

6) stosowania przepisów o ruchu drogowym;

7) oceny stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i popularyzacji przepisów o ruchu drogowym oraz propagandy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

8) współudział w odbiorach robót drogowych i mostów;

9) planowanie i organizowanie egzaminów na kartę rowerową i motorowerową;

10) popularyzowanie wśród młodzieży zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;

11) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone
w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

12) opiniowanie przebiegu dróg powiatowych, gminnych oraz zaliczania drogi do dróg gminnych i powiatowych;

13) wydawanie ograniczeń obowiązku przewozu osób ze względu na potrzebę obronności lub bezpieczeństwa kraju, również w wypadku klęski żywiołowej;

14) wyrażanie zgody i określanie warunków, ograniczenia obowiązków przewozu przez przewoźnika;

15) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego w związku z obronnością kraju;

16) koordynacja robót w pasie drogowym;

17) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;

18) wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

19) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

20) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

21) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

22) udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu poborów wojskowych, rejestracja przedpoborowych;

23) współpracy z Centralnym Biurem Adresowym, Rządowym Centrum Informatycznym PESEL, WKU, USC w zakresie ewidencji ludności;

24) prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych;

25) orzecznictwo w zakresie zameldowania i wymeldowania;

26) wydawanie dowodów osobistych;

27) przygotowywanie i sporządzanie spisów wyborców;

28) prowadzenie nadzoru w zakresie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej;

29) prowadzenie korespondencji konsularnej z polskimi placówkami konsularnymi za granicą;

30) współdziałanie z sądami w zakresie ewidencji ludności;

31) wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych i nadzór nad ich przebiegiem;

32) planowanie i nakładanie świadczeń na rzecz obrony kraju;

33) planowanie i prowadzenie akcji kurierskiej.

6. Do kompetencji i zadań Wydziału Polityki Gospodarczej należą w szczególności sprawy:

1) prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych;

2) wydawanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami i pojazdami samochodowymi niebędącymi taksówkami;

3) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

4) organizacja i funkcjonowanie targowisk miejskich;

5) udzielanie informacji urzędom, instytucjom, organom kontroli i osobom fizycznym w sprawach dotyczących ewidencji gospodarczej;

6) proponowanie godzin działania placówek handlowych;

7) gospodarka gruntami komunalnymi;

8) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości;

9) komunalizacja mienia;

10) sprzedaż działek, lokali oraz nieruchomości zabudowanych;

11) przekazywanie działek w użytkowanie wieczyste, dzierżawę;

12) przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie wieczyste, darowiznę, zamiana, aporty;

13) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

14) sprawy związane z prawem pierwokupu;

15) egzekwowanie terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych;

16) uzgodnienia przebiegu sieci urządzeń infrastruktury technicznej oraz zgody na wejście w teren z inwestycją liniową;

17) naliczanie i zmiany opłat trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy;

18) opłaty adiacenckie;

19) podziały nieruchomości;

20) scalenie i podział nieruchomości;

21) rozgraniczanie nieruchomości;

22) ewidencja gruntów;

23) system informacji miejskiej;

24) nazewnictwo ulic, planów oraz numeracja porządkowa nieruchomości;

25) pracownicze ogrody działkowe;

26) windykacja należności z tytułu sprzedaży oraz opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawę;

27) planowanie i sprawozdawczość z zakresu gospodarki gruntami w części dochodów i wydatków budżetu gminy;

28) sprawdzanie pod względem merytorycznym wykonywanych usług i robót oraz zatwierdzanie ich do wypłaty w zakresie zadań realizowanych przez wydział;

29) rozpoznawanie źródeł finansowania i finansowanie przedsięwzięć komunalnych;

30) inicjowanie i koordynowanie spraw związanych ze współpracą ze stowarzyszeniami i jednostkami gospodarczymi wspierającymi rozwój przedsiębiorczości;

31) administrowanie i koordynowanie funkcjonowania zakładów budżetowych oraz nadzór właścicielski nad spółkami prawa handlowego, których gmina jest udziałowcem, bądź akcjonariuszem w ustalonym przez Zarząd zakresie;

32) inspirowanie i prowadzenie działań mających na celu zwiększenie zainteresowań podmiotów podejmowaniem działalności gospodarczej w mieście oraz promocja głogowskich przedsiębiorstw – wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości;

33) prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za przejmowane grunty.

7. Do kompetencji i zadań Wydziału Public Relations należą w szczególności sprawy:

1) organizowanie wewnętrznej i zewnętrznej informacji i komunikatów;

2) koordynowanie wzajemnych stosunków z prasą, radiem i mediami elektronicznymi celem zdobywania korzystnej dla urzędu opinii ich przedstawicieli;

3) przygotowywanie informacji i komunikatów dla mass mediów, organizowanie i monitorowanie wywiadów prasowych;

4) codzienny monitoring informacji w mediach na tematy związane z pracą UM, w tym redagowanie sprostowań i replik;

5) organizowanie konferencji prasowych;

6) udzielanie odpowiedzi na pytania i prośby dziennikarzy;

7) organizowanie i koordynowanie wizyt, spotkań, uroczystości i imprez okolicznościowych;

8) koordynowanie “drukowanego głosu” Urzędu;

9) rozpowszechnianie poprzez przedruki tekstów przemówień, sprawozdań, broszur, komunikatów;

10) koordynowanie graficznych i fotograficznych publikacji Urzędu;

11) badanie opinii publicznej i przeprowadzanie sondaży o pracy Urzędu;

12) koordynowanie działań związanych z promocją miasta w kraju i za granicą;

13) prowadzenie spraw związanych z miastami partnerskimi;

14) tłumaczenie tekstów z języków obcych na polski i odwrotnie w zakresie niezbędnym na bieżące potrzeby Urzędu;

15) przedstawianie raportów i wniosków wynikających z kontaktów zagranicznych;

16) prowadzenie archiwum wszystkich informacji wraz z datą ich wysłania, formą przekazu i dowodami wysłania;

17) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;

18) współpraca z organizacjami pozarządowymi.

8. Do kompetencji i zadań Wydziału Oświaty należą sprawy z zakresu edukacji publicznej, a w szczególności:

1) opracowywanie projektów potrzeb finansowych niezbędnych dla właściwego funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów;

2) nadzór nad prawidłowością dysponowania przyznanymi podległym placówkom środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem;

3) prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości finansowej podległych jednostek;

4) nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników podległych placówek oświatowych oraz uczniów i wychowanków;

5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy poszczególnych placówek oświatowych;

6) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, funkcjonowaniem i likwidacją przedszkoli, w tym klas zerowych, szkół podstawowych i gimnazjów;

7) nadzór w zakresie stosunku pracy pracowników oświaty oraz sprawozdawczość zbiorcza w tym zakresie;

8) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego w merytorycznym zakresie wydziału;

9) nadzór nad stanem technicznym infrastruktury oraz organizowanie przeglądów technicznych w podległych placówkach oświatowych;

10) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów podległych placówek oświatowych oraz przygotowanie ocen ich pracy;

11) analizowanie działalności placówek oświatowych w zakresie rekrutacji wychowanków
i uczniów w danym roku szkolnym oraz na lata następne;

12) wspieranie działalności statutowej publicznych i niepublicznych placówek oświatowych;

13) współpraca z Kuratorium Oświaty oraz związkami zawodowymi pracowników oświaty, instytucjami i stowarzyszeniami, których statutowym celem jest działalność oświatowa;

14) podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży;

15) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych podległych placówek oświatowych;

16) planowanie oraz nadzorowanie zadań inwestycyjnych i remontowych w podległych placówkach oświatowych;

17) prowadzenie ewidencji odpowiedniego typu szkół i placówek niepublicznych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

9. Do kompetencji i zadań Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia należą w szczególności sprawy:

1) ochrony dóbr kultury;

2) organizowania i koordynacji funkcjonowania bibliotek;

3) tworzenie i utrzymywanie placówek i instytucji upowszechniania kultury, kultury i sztuki, kultury fizycznej;

4) nadzór nad instytucjami oraz placówkami kultury i sportu w mieście;

5) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej w mieście oraz nadzór nad realizacją zadań finansowych z budżetu Gminy;

6) planowanie i opracowywanie potrzeb finansowych na działalność merytoryczną, organizacyjną i remontową placówek kultury i sportu;

7) kontrolowanie prawidłowej realizacji zadań statutowych w podległych placówkach;

8) współdziałanie w organizowaniu imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych z innymi organizacjami;

9) służby zdrowia oraz opieki i pomocy społecznej;

10) polityki prorodzinnej;

11) patologii społecznych;

12) osób niepełnosprawnych;

13) organizowania izb wytrzeźwień;

14) koordynacja programów “Zdrowe Miasta” i “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”;

15) skreślony;

16) wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych.

10. Do kompetencji i zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności sprawy:

1) prowadzenie akt stanu cywilnego wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie narodzin, małżeństw oraz zgonu obywateli;

2) organizowanie uroczystości świeckich związanych z zawieraniem małżeństw oraz przeprowadzania jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego;

3) realizacja postanowień sądów dotyczących:

– zaprzeczeń ojcostwa,

– uznania ojcostwa,

– przysposobienia,

– rozwiązań małżeństw,

– uznania za zmarłego,

– uznań za skuteczne na obszarze RP postanowień sądów zagranicznych,

– sprostowań i unieważnień aktów;

4) wydawania zaświadczeń i decyzji w zakresie merytorycznym działania USC;

5) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorczych USC;

6) przekazywanie ksiąg 100 letnich do archiwum państwowego.

11. Do kompetencji i zadań Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej należą w szczególności sprawy:

1) kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie miasta w tym:

– planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

– przygotowanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej,

– przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alar-mowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,

– opracowanie planu obrony cywilnej miasta oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,

– organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

– koordynowanie tych dzia-łań,

– kierowanie i koordynowanie akcjami ratunkowymi,

– ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie, kierowanie przygotowaniem ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz miasta,

– dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,

– planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

– planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,

– koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;

2) opracowanie i aktualizacja “Planu Reagowania Kryzysowego”– zapewnienie realizacji zadań określonych w tym planie;

3) realizacja zadań w zakresie przygotowań obronnych, w tym:

– zestawy zadań (szczegółowe plany realizacji zestawów zadań),

– Regulamin Organizacyjny Urzędu na czas “W”,

– stały dyżur Prezydenta Miasta;

4) ochrony przed powodzią – opracowanie i aktualizacja “Planu Operacyjnego Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego” – zapewnienie realizacji zadań określonych w tym planie;

5) prowadzenie kancelarii tajnej;

6) prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych.

12. Rewident zakładowy wykonuje zadania związane z:

1) zleconymi przez Prezydenta lub Radę kontrolami finansowymi;

2) omawianiem wyników przeprowadzonych kontroli na Zarządzie, komisjach Rady;

3) formułuje i przedstawia wnioski pokontrolne do akceptacji Prezydentowi Miasta, Zarządowi.

13. Do kompetencji i zadań Biura Rady Miejskiej należą w szczególności sprawy:

1) prowadzenie dokumentacji związanej z dzia- łalnością Rady Miejskiej;

2) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej i komisji;

3) zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad Rady Miejskiej i komisji;

4) czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków komisji;

5) zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesję Rady Miejskiej i posiedzenia komisji;

6) współpraca z Zarządem Miasta i Sekretarzem Gminy;

7) udział w opracowywaniu projektów uchwał Rady Miejskiej oraz wniosków i opinii komisji;

8) przygotowywanie planów dyżurów radnych dla przyjmowania skarg i wniosków mieszkańców gminy miejskiej;

9) współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie powierzonych obowiązków i zadań;

10) prowadzenie rejestru wniosków i postulatów radnych i mieszkańców gminy miejskiej.

14. Do kompetencji i zadań Zespołu Radców Prawnych należą w szczególności sprawy:

1) obsługi prawnej Rady, Zarządu oraz poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta;

2) reprezentowanie Zarządu Miasta przed sądami i innymi instytucjami orzekającymi;

3) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów miejskich aktów prawnych, projektów umów i porozumień.

15. Do kompetencji i zadań Inspektora ds. bhp należą, w szczególności sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy urzędu oraz nadzoru w tym zakresie, w miejskich jednostkach organizacyjnych (przedszkola publiczne, szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół).

16. Do kompetencji i zadań Pełnomocnika ds. Szkolnictwa Wyższego należy w szczególności:

1) współpraca i koordynacja funkcjonowania placówek szkolnictwa wyższego na terenie miasta Głogowa;

2) koordynacja i realizacja porozumień zawartych przez Gminę Miejską Głogów z placówkami szkolnictwa wyższego;

3) tworzenie i udział w realizacji koncepcji rozwoju szkolnictwa wyższego na terenie miasta Głogowa”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od chwili ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
EUGENIUSZ PATYK